Activitatile desfasurate de catre Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţa Persoanei Beclean în anul 2010

Principalele atribuţii ale Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta Persoanelor sunt:

Pe linie de evidenţă a persoanelor atribuţiile vizează asigurarea, întocmirea şi elaborarea următoarelor categorii de acte: carte de identitate, carte de alegător, carte de identitate provizorie, aplicarea reşedinţei pe actul de identitate, comunicarea de date din Registrul permanent de evidenţă a populaţiei pentru personele fizice şi juridice în conformitate cu Legea 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date,restabilirea domiciliului cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate, schimbări de nume pe cale administrativă şi actualizarea bazei de date cu comunicările de naştere şi deces primite de la compartimentele de stare civilă.

Taxe percepute:cartea de identitate-7 lei; cartea de identitate provizorie- 1 leu; comunicarea de date din Registrul permanent de evidenţă a populaţiei pentru personae fizice şi juridice -1 leu. Aceste taxe,în conformitate cu prevederile legale în vigoare, intră în bugetul Consiliilor locale.

În conformitate cu H.G. nr.1375/2006, pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare unitară a dispoziţiilor legale privind evidenţa, domiciliul , reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, la solicitarea instituţiilor sau persoanelor interesate, serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor participă,în colaborare cu autorităţile administraţiei publice locale, la organizarea unor activităţi de preluare a imaginii, folosind echipamente foto digitale şi de primire a documentelor necesare eliberării cărţilor de identitate, pentru persoanele aflate în următoarele situaţii: sunt netransportabile sau intrenate în unităţi sanitare ori de ocrotire socială; locuiesc în localităţi izolate sau aflate la distanţe mari de serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor.Persoanele care sunt victime ale calamităţilor naturale, ale incendiilor sau alte dezastre, sunt scutite de la plata cheltuielilor de producere şi eliberare a actelor de identitate .Scutirea se face,cu aprobarea şefului de serviciu în baza declaraţiei pe propria răspundere dată în prezenţa personalului serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor precum şi a comunicării de la Primăria locului de domiciliu.

În anul 2010, pe linie de evidenţa persoanelor au fost desfăşurate, în principal următoarele activităţi:

-Cărţi de identitate –3916

-Cărţi de alegător – 3378

- Cărţi de identitate provizorii – 117

- Reşedinţe – 526

- Copii înregistraţi – 419

- Persoane verificate – 1101

- Persoane asitate în unităţile de ocrotire socială –97

-Copii la 14 ani puşi în legalitate - 548

- Acţiuni cu camera mobilă – 19- cu 58 persoane puse în legalitate.

Pe linie de informatică au fost desfăşurate activităţi de actualizare a registrului permanent de evidenţă a populaţiei cu datele privind persoana fizică , în baza comunicărilor primite de la alte ministere şi autorităţi ale administraţiei publice locale precum şi a documentelor prezentate de cetăţeni cu ocazia soluţionării cererilor acestora.De asemenea a fost înregistrată în baza de date imaginea persoanelor care au solicitat eliberarea actelor de identitate sau stabilirea reşedinţei.

Principalele atribuţii ale compartimentului de stare civilă sunt următoarele: întocmeşte actele de naştere , de căsătorie şi de deces şi eliberează certificatele doveditoare;înscrie menţiuni pe marginea actelor de stare civilă; atribuie codul numeric personal; primeşte cererile şi efectuează verificări cu privire la schimbarea numelui pe cale administrativă şi transcrierea certificatelor de stare civilă procurate din străinătate.

Toate actele şi faptele de stare civilă sunt înregistrate şi păstrate definitive în registre de stare civilă acte a căror securitate este definitorie şi esenţială pentru legitimarea persoanei fizice.

În anul 2010 în cadrul acestui compartiment au fost înregistrate în registrul de intrare/iesire un număr de 1333 cereri a persoanelor fizice.

În cadrul Compartimentului de Stare Civilă sunt încheiate acte de stare civilă pentru cetăţenii români cu domiciliul sau reşedinţa în oraşul Beclean şi localităţile componente, sunt înregistrate faptele de stare civilă ale cetăţenilor români, ale cetăţenilor străini şi apatrizi produse pe teritoriul oraşului şi pe teritoriul altor state, în condiţiile prevăzute de dispoziţiile legale, precum şi orice modificare intervenită în statutul juridic al acestora.Pe baza înregistrărilor efectuate compartimentul eliberează certificate şi adeverinţe titularilor drepturilor, mandatarilor şi reprezentanţilor legali.

De asemenea, la nivelul compartimentului, sau întocmit referate şi dispoziţii privind acordarea unor drepturi prevăzute de legi speciale tinerilor căsătoriţi precum şi copiilor nou născuţi, privind rectificarea actelor de stare civilă, se întocmesc sesizări pentru deschiderea procedurii succesorale, se întocmesc şi se comunică serviciului judeţean, dosarele pentru schimbarea numelui pe cale administrativă.

Situaţie statistică privind activitatea de stare civilă:

-Acte de stare civilă întocmite, total: 395

-acte de naştere 191

-acte de căsătorie 68

-acte de deces 136

-Certificate de sare civilă eliberate,total: 649

-certificate de naştere 284

-certificate de căsătorie 114

-certificate de deces 151

-Operare menţiuni communicate de alte servicii 222

-Întocmire sesizări pentru deschiderea procedurii susccesorale 32

-Sentinţe operate 28

- Documente/cereri intrate pentru soluţionare 1333

-Extrase pentru uz oficial de pe actele de stare civilă 28

-Adeverinţe de celibat 10

-Dosare de alocaţie de stat pentru copii 129

-Cereri de acordare a indemnizaţiei de naştere 61

-Adeverinte de stare civila 58

-Cereri pentru acordarea trusoului pentru nou-nascuti 90

-Cereri pentru acordarea sprijinului financiar tinerilor casatoriti 14

-Transcrieri certificate de stare civila 14

In perioada analizata nu s-au inregistrat acte de indisciplina sau de incalcari ale legii de catre lucratorii serviciului , activitatea desfasurandu-se in conformitate cu prevederile legale si cu respectarea ordinelor si metodologiilor in vigoare. Desi numarul lucratorilor serviciului este insufficient raportat la volumul de munca activitatea cu publicul s-a desfasurat in conditii bune astfel incat cetatenii au fost deserviti cu operativitate.

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5