Angajări la Ansamblul Profesionist Dor Românesc

Centrul Judeţean pentru Cultură
Bistriţa-Năsăud
Strada General Grigore Bălan, nr.11, Bistriţa
Nr. 2084/ 06 februarie 2017
Organizează
în data de 14 martie 2017, ora 11,00 concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante pe durată determinată, cu posibilitate de prelungire, din cadrul Direcţiei Promovare Cultural Muzicală şi Spectacol Folcloric „Dor Românesc”:
- 4 posturi de dansatori (băieţi) - studii medii - 2 posturi de dansatori (fete) - studii medii
Pentru ocuparea posturilor contractuale vacante sau temporar vacante candidaţii trebuie să îndeplinească urmatoarele condiţii generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare.
Condiţii generale de participare la concurs:
- are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
- cunoaşte limba română, scris şi vorbit; - are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
- are capacitate deplină de exerciţiu;
- are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
- îndeplineşte condiţiile de studii şi după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
- nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care s-ar face incompatibil cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
Condiţii specifice de participare la concurs:
- studii medii finalizate cu diplomă de bacalaureat;
- adeverinţă sau orice alt document care să ateste faptul că au activat într-un ansamblu folcloric;
- Bărbaţi cu vârsta minim 18 ani, maxim 25 ani;
- Fete cu vârste minim 18 ani, maxim 25 ani;
- Înălţime: bărbaţi minim 175 cm, fete minim 165 cm;
- Aspect fizic plăcut;
- Disponibilitate la efort prelungit;
Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Centrului Judeţean pentru Cultură Bistriţa Năsăud până în data de 02 martie 2017, ora 14,00
Alte relaţii privind condiţiile de participare la concurs, bibliografia şi
documentele necesare pentru întocmirea dosarului de concurs se obţin de la sediul instituţiei, telefon 0263 212023
Manager
Dr. Gavrilă Țărmure
Dosarul de înscriere la concurs va conţine:
- cerere înscriere
- copie act de identitate
- copii acte studii
- curriculum vitae
- recomandare de la ultimul loc de muncă
- certificat cazier judiciar sau declaraţie pe proprie răspundere că nu este urmărit penal
- adeverinţă medicală din care să rezulte că este apt medical fizic.
- copie carte (carnet) de muncă
- orice alte documente care să ateste calificarea sau competenţa profesională a solicitantului
Copiile actelor sus menţionate se prezintă însoţite de documentele originale, la secretarul comisiei de concurs, în vederea verificării conformităţii copiilor cu originalele.
Selecţia dosarelor se face în maximum 2 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a dosarelor.
Rezultatele selecţiei dosarelor de înscriere se afişează în termen de 1 zi lucrătoare de la expirarea termenului de selecţie a dosarelor.
Notarea probei practice şi a interviului se face în termen de maximum 1 zi lucrătoare de la finalizarea fiecărei probe.
Comunicarea rezultatelor fiecărei probe de face în termende maximum 1 zi lucrătoare de la data finalizarea probei.
Contestaţiile se depun în termen de cel mult 1 zi lucrătoare de la finalizarea fiecărei probe.
Comunicarea rezultatelor la contestaţiile depuse se face în termen după soluţionarea acestora.
Rezultatele finale ale concursului se afişează la sediul instituţiei şi pe pagina de internet [email protected] în termen de maximum 1 zi lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut pentru soluţionarea eventualelor contestaţii.
Concursul va cuprinde 2 etape
1. Etapa de verificare a dosarelor – eliminatorie
2. Etapa de susţinere a concursului
Pentru posturile de dansatori:
Proba practică – execuție dans din reprtoriul național de dansuri populare la libera alegere și impus.
Se vor prezenta la următoarea etapă numai candidații declarați admiși la etapa precedentă.
Interviu
Tematică concurs
Regulamentul de organizare şi funcţionare a Centrului Judeţean Pentru Cultură Bistriţa-Năsăud
LEGE Nr. 477 din 8 noiembrie 2004
privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice
Ordonanţa de Urgenţă Nr.118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale, cu modificările şi completările ulterioare
Mihai Pop - „Obiceiuri tradiţionale româneşti”
Theodor Vasilescu, Sever Tita - „Folclor coregrafic românesc” Bucureşti 1972
H. Dunăre - „Judeţul Bistriţa-Năsăud” ( monografie 1977 )
Ştefan Cigu - Jocuri populare din Bistriţa-Năsăud
Subiecte concurs 17 decembrie 2015
1. Enumeraţi minim 5 obiecte de activitate ale Centrului Judeţean pentru Cultură Bistriţa-Năsăud
Obiectele de activitate ale Centrului sunt:
Oferirea de produse şi servicii culturale diverse pentru satisfacerea nevoilor culturale comunitare, în scopul creşterii gradului de acces şi de participare a cetăţenilor la viaţa culturală;
Conservarea, protejarea, transmiterea, promovarea şi punerea în valoare a culturii tradiţionale şi a patrimoniului cultural imaterial;
Conservarea şi transmiterea valorilor morale, artistice şi tehnice ale comunităţii pe raza căreia funcţionează, precum şi ale patrimoniului cultural naţional şi universal;
Păstrarea şi cultivarea specificului zonal sau local;
Stimularea creativităţii şi talentului;
Revitalizarea şi promovarea meseriilor şi îndeletnicirilor specifice zonei în raza căreia funcţionează şi susţinerea celor care le practică;
Cultivarea valorilor şi autenticităţii creaţiei populare contemporane şi artei interpretative neprofesioniste, în toate genurile – muzică, coregrafie, teatru etc.;
promovarea literaturii, a muzicii, artelor plastice şi a meşteşugurilor tradiţionale;
organizarea de manifestări culturale, spectacole, festivaluri, concerte şi alte acţiuni specifice, târguri, seminarii, dezbateri, colocvii, expoziţii, lansări de carte etc., potrivit planului anual de activitate;
editare de carte, publicaţii, monografii, materiale promoţionale şi informative, publicaţii de interes local, cu caracter cultural sau tehnico-ştiinţific;
pregătirea artistică a interpreţilor şi instructorilor, cultivarea şi afirmarea talentelor autentice, menţinerea şi ridicarea nivelului calitativ al manifestărilor artistice din judeţ;
stabilirea şi promovarea de schimburi cultural-artistice în ţară şi străinătate.
promovarea culturii judeţului Bistriţa-Năsăud în circuitul cultural naţional şi internaţional, turism cultural;
organizarea de acţiuni culturale în parteneriat şi colaborare cu alte instituţii şi organizaţii profesioniste;
elaborarea unor proiecte atractive şi utile de educaţie permanentă;
funcţionarea editurii Centrului Judeţean pentru Cultură cu denumirea de “Arcade”, Societatea Scriitorilor din judeţul Bistriţa-Năsăud, Asociaţia Meşteşugarilor, Asociaţia Folcloriştilor, Asociaţia de Arte Plastice şi Foto
editarea publicaţiei de specialitate a Centrului „Revista Ilustrată”.
2. Care sunt principiile care guvernează conduita profesională a personalului contractual
-Principiile care guvernează conduita profesională a personalului contractual sunt următoarele:
a) prioritatea interesului public - principiu conform căruia personalul contractual are îndatorirea de a considera interesul public mai presus decât interesul personal, în exercitarea atribuţiilor funcţiei;
b) asigurarea egalităţii de tratament al cetăţenilor în faţa autorităţilor şi instituţiilor publice - principiu conform căruia personalul contractual are îndatorirea de a aplica acelaşi regim juridic în situaţii identice sau similare;
c) profesionalismul - principiu conform căruia personalul contractual are obligaţia de a îndeplini atribuţiile de serviciu cu responsabilitate, competenţă, eficienţă, corectitudine şi conştiinciozitate;
d) imparţialitatea şi nediscriminarea - principiu conform căruia angajaţii contractuali sunt obligaţi să aibă o atitudine obiectivă, neutră faţă de orice interes politic, economic, religios sau de altă natură, în exercitarea atribuţiilor funcţiei;
e) integritatea morală - principiu conform căruia personalului contractual îi este interzis să solicite sau să accepte, direct ori indirect, pentru el sau pentru altul, vreun avantaj ori beneficiu moral sau material;
f) libertatea gândirii şi a exprimării - principiu conform căruia personalul contractual poate să-şi exprime şi să-şi fundamenteze opiniile, cu respectarea ordinii de drept şi a bunelor moravuri;
g) cinstea şi corectitudinea - principiu conform căruia, în exercitarea funcţiei şi în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, personalul contractual trebuie să fie de bună-credinţă şi să acţioneze pentru îndeplinirea conformă a atribuţiilor de serviciu;
h) deschiderea şi transparenţa - principiu conform căruia activităţile desfăşurate de angajaţii contractuali în exercitarea atribuţiilor funcţiilor lor sunt publice şi pot fi supuse monitorizării cetăţenilor.
3. Ce sunt aşezămintele culturale şi care sunt acestea
- aşezămintele culturale sunt persoane juridice de drept public sau privat, indiferent de forma de organizare şi finanţare, care desfăşoară activităţi în domeniul cultural, de informare şi de educaţie permanentă, reprezentând servicii culturale de utilitate publică, cu rol în asigurarea coeziunii sociale şi a accesului la informaţie.
Aşezămintele culturale pot fi: căminele culturale, casele de cultură, universităţile populare, şcolile populare de arte şi meserii, centrele culturale, formaţiile sau ansamblurile profesioniste pentru promovarea culturii tradiţionale, centrele zonale pentru educaţia adulţilor, centrele pentru conservarea şi promovarea culturii tradiţionale şi altele asemenea.
Prin excepţie, pot fi organizate şi pot funcţiona aşezăminte culturale fără personalitate juridică, precum ansamblul sau trupa artistică, indiferent de genul reprezentat, atelierul sau cenaclul cultural, galeria de artă şi altele asemenea.
4. Ce se înţelege prin “Proiect cultural” dar prin “Program cultural”
- proiect cultural - suma activităţilor specifice unor anumite domenii culturale/artistice sau, după caz, ansamblul de acţiuni culturale structurate organic, realizat într-o perioadă de timp determinată, care nu excedează, de regulă, duratei unui exerciţiu financiar în urma căruia rezultă un bun cultural;
- program cultural - ansamblul de proiecte culturale sau, după caz, ansamblul de proiecte şi acţiuni culturale, subsumat unei teme/concepţii, realizat pe durata unui exerciţiu financiar, în urma căruia rezultă unul sau mai multe bunuri culturale;

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS]