ANUNŢ DE NEGOCIERE DIRECTĂ

Privind concesionarea pajiştilor în suprafaţă de 435,79, proprietatea comunei Telciu crescătorilor de animale, persoane fizice sau juridice, de pe raza unităţii administrativ-teritoriale, având animalele înscrise în Registrul Naţional al Exploataţiilor 

 

1.1. COMUNA TELCIU, cu sediul în comuna Telciu, str. Principală, nr. 744, judeţul Bistriţa-Năsăud, cod fiscal 4512267, cont RO58TREZ10321A300530XXX deschis la Trezoreria Năsăud, reprezentată legal prin Muresan Sever- primar.

Atribuirea contractului de concesiune, se va face prin procedura de atribuire a negocierii directe, cu respectarea prevederilor OUG nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică,

2.1.1. Calitatea de concesionar o poate avea orice persoană fizică sau juridică, română, care îndeplineşte condiţiile art. 2, 9 din OUG nr. 34/2013 pentru organizarea, administrarea și exploatarea pajiştilor şi art. 1 lit. c din H.G. 1064/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2013, respectiv: crescător de animale persoană fizică având animale înscrise în Registrul naţional al exploataţiilor (RNE)/crescător de animale orice tip de persoană juridică de drept public sau de drept privat, constituită conform prevederilor Codului civil, având animale proprii sau ale membrilor înscrise în RNE, care desfăşoară activităţi agricole specifice categoriei de folosinţă pajişti conform clasificării statistice a activităţilor economice în Comunitatea Europeană pentru producţia vegetală şi animal şi care poate face dovada asigurării unei încărcături optime de animale pe hectar, determinată potrivit  Ordinului M.A.D.R. 544/2013 la 0,3 UVM/ha.)

Concedentul va asigura obţinerea documentaţiei de atribuire de către orice persoană interesată, care înaintează o solicitare în acest sens. Punerea la dispoziţie a documentaţiei către persoanele interesate care au înaintat o solicitare în acest sens, se va face pe suport hârtie, contra cost (100 lei).

2.1.2. Orice persoană interesată are dreptul de a solicita clarificări privind documentaţia de atribuire. Concedentul va răspunde, în mod clar, complet şi fără ambiguităţi, la orice clarificare solicitată, într-o perioadă care nu va depăşi 2 zile lucrătoare de la primirea unei astfel de solicitări.

2.1.3. (1) Pentru desfăşurarea procedurii negocierii directe este obligatorie participarea a cel puţin 3 ofertanţi.

Ofertele se depun la sediul Consiliului Local comunei Telciu– Telciu, str. Principala, nr.744, judeţul BN, până la data de 10.06.2016, ora 10.00. Ofertantul are obligaţia de a depune oferta într-un exemplar original, semnat şi ştampilat pe fiecare pagină de către ofertant ori de o persoană autorizată de acesta, precum şi într-un exemplar electronic (CD/DVD, format PDF şi Excel). Oferta are caracter obligatoriu, din punct de vedere al conţinutului, pe o perioadă de 90 zile de la data deschiderii.

2.1.4. (1) Plicurile care conţin oferta, închise şi sigilate, se deschid la data de 10.06.2016, ora 12.

(2) După deschiderea plicurilor exterioare în şedinţă publică, comisia de evaluare elimină ofertele care nu conţin totalitatea documentelor şi a datelor solicitate în documentaţie.

2.1.5. (1) După deschiderea plicurilor exterioare în şedinţă publică, comisia de evaluare elimină ofertele care nu conţin totalitatea documentelor şi a datelor solicitate în documentaţie.Concedentul va negocia cu fiecare ofertant la data stabilită conform programării.

(2) Negocierile se desfăşoară potrivit condiţiilor prevăzute în documentaţia de atribuire. Criteriile pentru valabilitatea ofertelor, nu pot face obiectul negocierii.Pe parcursul procedurii de negociere directă, comisia de evaluare poate propune concedentului solicitarea oricăror clarificări şi completări necesare, potrivit art. 38 din Ordonanţa de Urgenţă 54/2006. În termen de 3 zile lucrătoare de la primirea propunerii comisiei de evaluare, concedentul o transmite ofertanţilor vizaţi.

(3) Ofertanţii trebuie să răspundă la solicitarea concedentului în termen de două zile lucrătoare de la primirea acesteia.Pentru determinarea ofertei câştigătoare, comisia de evaluare aplică criteriile de atribuire prevăzute în documentaţia de atribuire şi stabilite în conformitate cu prevederile art. 36 din Ordonanţa de Urgenţă 54/2006. Soluţionarea litigiilor apărute în legătură cu atribuirea, încheierea, executarea, modificarea şi încetarea contractului de concesiune, precum şi a celor privind acordarea de despăgubiri se realizează potrivit prevederilor Legii nr.554/2004, cu modificările ulterioare.

2.1.6. Soluţionarea litigiilor apărute în legătură cu atribuirea, încheierea, executarea, modificarea şi încetarea contractului de concesiune, precum şi a celor privind acordarea de despăgubiri se realizează potrivit prevederilor Legii nr.554/2004, cu modificările ulterioare. Acţiunea în justiţie se introduce la secţia de contencios administrativ a Tribunalului Bistrița-Năsăud.

.

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS]