Bugetul de venituri şi cheltuieli al municipiului Bistriţa pe 2013

Sursa: www.primariabistrita.ro

Pentru anul 2013, bugetul general este în sumă de 165.775 mii lei la venituri şi de 167.563 mii lei la cheltuieli, diferenţa de 1.788 mii lei reprezentând excedentul financiar al bugetului general pe anul 2012.

Bugetul general se compune din următoarele bugete:

1. Bugetul local cuprinde veniturile proprii (impozitele şi taxele locale, cotele defalcate din venit), sume defalcate din TVA, sume din fonduri externe nerambursabile, subvenţii de la bugetul de stat şi respectiv cheltuielile structurate pe cele două secţiuni, pe funcţionare şi dezvoltare, pe capitole şi subcapitole de cheltuieli.

Bugetul local, pe cele două secţiuni, cuprinde venituri în sumă de 157.150 mii lei, cheltuieli în sumă de 157.453 mii lei şi un excedent al anului anterior, de 303 mii lei.

2. Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local este, la venituri în sumă de 15.624 mii lei, iar la cheltuieli în sumă de 17.109 mii lei, diferenţa fiind excedentul anului anterior, de 1.485 mii lei.

Acest buget cuprinde:
a. Bugetul Centrului Cultural Municipal „George Coşbuc”, în sumă de 3.247 mii lei;
b. Bugetul Poliţiei Locale, în sumă de 3.837 mii lei;
c. Bugetul Direcţiei Patrimoniu, în sumă de 3.944 mii lei;
d. Bugetul Direcţiei de Administrare a Pieţelor, în sumă de 1.721 mii lei;
e. Bugetul Direcţiei Municipale de Servicii Sociale, în sumă de 326 mii lei;
f. Bugetul Direcţiei de Servicii Publice, în sumă de 190 mii lei;
g. Bugetul unităţilor din învăţământul preuniversitar de stat, în sumă de3.844 mii lei.

Modificări propuse în şedinţa comisiilor reunite şi adoptate în plenul şedinţei Consiliului Local al municipiului Bistriţa:

I. Lista principalelor manifestări cultural - artistice pe anul 2013 ale Centrului Cultural Municipal „George Coşbuc” Bistriţa:
1. Se diminuează cu suma de 10 mii lei poziţia „Zilele municipiului Bistriţa” şi se transferă la poziţia 13 - Festival concurs „Rock Transilvan”;
2. Introducerea unei noi poziţii în listă, poziţia 48, „Festival de jazz”, prin realocarea unor sume de la alte poziţii din listă.
3. Introducerea unei noi poziţii în listă, poziţia 49, „Uniunea Artiştilor Plastici din România, filiala Bistriţa”, cu suma de 50 mii lei, prin diminuarea cu câte 25 mii lei a sumelor de la poziţiile 35 - „Expoziţii şi ateliere permanente la Casa cu Lei” şi 36 - „Manifestări culturale onorarii colaboratori la alte manifestări”.

II. Cheltuieli de capital 2013-Investiţii Direcţia de Administrare a Pieţelor din municipiul Bistriţa:
1. Se diminuează suma de 147 mii lei prevăzută la Dotări, poziţia „Panouri solare”, cu suma de 80 mii lei şi rămâne la această poziţie suma de 67 mii lei.

III. Cheltuieli de capital 2013-Investiţii – Direcţia Patrimoniu:
1. la punctul 2, „Construirea a 8 locuinţe de necesitate în localitatea componentă Viişoara – strada Dealul Viilor”, „poziţia PT+CS+DE + execuţie”, suma de 729 mii lei se diminuează cu suma de 208 mii lei;
2. la punctul 6, „Achiziţii imobile”, poziţia „Achiziţie teren locuinţe sociale”, suma de 568 mii lei se diminuează cu suma de 168 mii lei;

IV. – La Anexa nr. 2, Buget local pe anul 2013, „VENITURILE SECŢIUNII DE FUNCŢIONARE”, suma de 157.150 mii lei se suplimentează cu suma de 456 mii lei din transferuri de la venituri proprii şi subvenţii.

V. – La Anexa nr. 2, Buget local pe anul 2013, Cheltuielile secţiunii de funcţionare, capitolul 67.2 „Cultură, recreere, religie”:
1. În lista cu propuneri de acţiuni proprii pentru anul 2013 ale Direcţiei Comunicare, „Serviciul educaţie, turism”, se elimină poziţia 1 - „Serbările Zăpezii”, iar suma de 6.000 lei de la această poziţie se transferă la poziţia 2 - „Cross Gabriela Szabo, ediţia a 8-a”;
2. Suma de 2000 mii lei prevăzută iniţial pentru „Gloria” la poziţia „Alte cheltuieli” se transferă la „Cheltuieli de capital”.

VI. Anexa 4 INVESTIŢII 2013 - BUGET LOCAL
1. La Capitolul 51.02.01. Autorităţi executive şi legislative, poziţia 5 „Participarea la capitalul social al societăţilor comerciale”, societate nou înfiinţată S.C. Business Park Bistriţa Sud aferentă Parc Industrial Bistriţa Sud, suma de 90 mii lei se majorează cu 30 mii lei, în vederea asigurării funcţionării societăţii până la finalizarea lucrărilor de realizare a parcului industrial şi a implementării planului de acţiune pentru atragerea investitorilor se propune majorarea

2. La Capitolul 65.02.03. Învăţământ preşcolar şi primar, defalcat se introduce o nouă poziţie - «Sistem integrat pentru eficientizarea consumurilor energetice la Grădiniţa cu program prelungit nr. 6, str. Şieului, Bistriţa», pentru care se alocă suma de 30 mii lei cu următoarea fundamentare:

«În vederea reducerii consumurilor energetice şi implicit a cheltuielilor în ceea ce priveşte alimentarea cu apă caldă, căldură şi energie electrică a imobilului, se propune elaborarea documentaţiilor pe fazele de proiectare pentru implementarea unui proiect pilot care să conducă la economii de până la 60% prin aplicarea unor procedee moderne bazate în principal pe tehnologii neconvenţionale (recuperarea căldurii din apele uzate cu ajutorul pompelor de căldură, co-generare de înaltă eficienţă, panouri solare cu încălzire directă a apei, panouri fotovoltaice pentru generarea de energie electrică).

Propunerea are la bază obiectivul operaţional al Domeniului Sectorial II.6. din Strategia de Dezvoltare Locală a Municipiului Bistriţa pentru perioada 2010-2030 - promovarea folosirii energiei regenerabile (solare, biomasă, geotermală, eoliene şi hidro) şi a sistemelor de încălzire din surse neconvenţionale de energie precum şi creşterea efectivă a ponderii acestora în total energie utilizată.»

3. Capitolul 67. Cultură, recreere şi religie se suplimentează cu suma de 2.000.000 lei (din diminuările anterioare);

4. La Capitolul 70.02.50. Alte servicii în domeniul locuinţelor, serviciilor şi dezvoltării comunale, suma de 100 mii lei de la poziţia 1 - «Amenajare pârtie de schi, inclusiv utilităţi, în cadrul Complexului Sportiv Polivalent din extravilanul municipiului Bistriţa, localitatea componentă Unirea», se diminuează cu 90 mii lei care se transferă la poziţia 2 - Amenajare zonă de agrement acvatică - AQUALAND Bistriţa;

5. La Capitolul 84.02.03 Transport rutier:
5.1 - Poziţia 4 «Bretea legătură între strada Tărpiului şi strada Subcetate» se suplimentează cu suma de 396 mii lei;
5.2 – la poziţia 13 - «Studiu de specialitate» - «Linie tramvai Viişoara - Centru Istoric – Unirea» se înlocuieşte cu «Linie verde de transport cu acţionare electrică», cu menţinerea sumei alocate, de 30 mii lei, cu următoarea fundamentare:

«În vederea reducerii nivelului emisiilor de gaze cu efect de seră datorate transportului se propune elaborarea Studiului de oportunitate privind realizarea unei «linii verzi» de transport public utilizând mijloace de transport cu motor electric. Propunerea este în concordanţă cu obiectivul Domeniului Sectorial 1.5: Transport Public Durabil din Strategia de Dezvoltare Locală a Municipiului Bistriţa pentru perioada 2010-2030 - dezvoltarea echilibrată a sistemului local de transport, care să asigure o infrastructură şi servicii de transport moderne şi durabile, creşterea condiţiilor de siguranţă şi a calităţii serviciilor, compatibilitatea cu mediul, respectându-se totodată angajamentele luate de România, ce vizează domeniul serviciilor comunitare.»

Propuneri formulate de domnul consilier Gheorghe Tuţă şi adoptate în plenul şedinţei:
- Cap. 67.02 Cultură, recreere, religie: amenajarea râului Bistriţa ca zonă de agrement şi promenadă între Podul Jelnei şi Podul Budacului – 65 mii lei;
- Cap. 70.02. Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică: SF extindere sistem de apă şi canalizare în municipiul Bistriţa - 30 mii lei; diminuarea cu 72 mii lei de la poziţia 3 – acelaşi capitol;
- Cap.84. Transporturi: introducerea unei noi poziţii: amenajare străzi în zone noi de locuinţe în municipiul Bistriţa, etapa a IV-a – elaborare studii până la faza SF: 51 mii lei.

Propunere formulată de domnul consilier Ioan Peteleu şi adoptată în plenul şedinţei:
- introducerea, la poz. 6 – Studii de specialitate, a unei poziţii noi, 6.2. – Reabilitarea şi extinderea reţelelor de iluminat public în municipiul Bistriţa, cu 20 mii lei, sumă care se diminuează de la poz. 5.1 - Extinderea sistemului de iluminat public în municipiul Bistriţa, cu următoarea fundamentare: „În vederea reabilitării şi extinderii reţelelor de iluminat public în municipiul Bistriţa, se propune elaborarea studiului de fundamentare a delegării de gestiune prin concesionarea serviciului de iluminat public, studiu care să analizeze reglementările tehnice, juridice şi financiare specifice”.

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS]