Casa Judeţeană de Pensii Bistriţa-Năsăud: Vezi ce modificări şi completări au fost aduse unor acte normative din domeniul asigurărilor sociale!

     Urmare intrării în vigoare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.103/2017,  pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul asigurărilor sociale, publicată în Monitorul Oficial nr.1010/20.12.2017, precum si adoptarii Legii nr. 3/2018 a bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2018 (data intrării în vigoare fiind 06.01.2018), vă comunicăm  următoarele modificări :

 
CONTRACTE DE ASIGURARE
     Orice persoană se poate asigura în sistemul public de pensii în baza unui contract de asigurare socială, în vederea obţinerii pensiei pentru limită de vârstă şi, după caz, în vederea completării venitului asigurat utilizat la calculul acestei categorii de pensie.
    Contractul de asigurare socială se reziliază din iniţiativa casei teritoriale de pensii, în cazul neplăţii contribuţiei de asigurări sociale pentru o perioadă de 6 luni consecutive.
    Venitul asigurat înscris în contractul de asigurare socială poate fi modificat, din iniţiativa asiguratului, prin încheierea unui act adiţional la contractul de asigurare socială și  din iniţiativa  asiguratorului, respectiv a casei teritoriale de pensii, prin notificarea asiguratului ori de câte ori venitul lunar asigurat este mai mic decât nivelul minim prevăzut de lege.
    Plata contribuţiei de asigurări sociale datorate de asiguraţii respectivi  se face lunar de către aceştia sau, în numele lor, de către orice altă persoană, în contul casei teritoriale de pensii la care sunt asiguraţi, în baza contractului de asigurare.
    Plata contribuţiei de asigurări sociale se poate face şi anticipat pe o perioadă de cel mult 12 luni.
    Baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale, în cazul asiguraţilor sistemului public de pensii, este reglementată  de Codul fiscal.
    Pentru asiguraţii cu contract de asigurare, baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale o constituie venitul lunar asigurat înscris în contractul de asigurare socială, dar nu mai puţin decât suma reprezentând câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale.
 
 COTELE DE CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI SOCIALE
     Cotele de contribuții de asigurări sociale (conform prevederilor Codului Fiscal) sunt:
     a) 25% datorată de către persoanele fizice care au calitatea de angajaţi sau pentru care există obligaţia plăţii contribuţiei de asigurări sociale;
    b) 4% datorată în cazul condiţiilor deosebite de muncă, astfel cum sunt prevăzute în Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, de către persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora;
    c) 8% datorată în cazul condiţiilor speciale de muncă, astfel cum sunt prevăzute în Legea nr. 263/2010, de către persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora."
             
PENSII
          În anul 2018, indicele de corecție prevăzut la art. 170 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare, este de 1,15.          
     Plata pensiei se face, în funcţie de opţiunea pensionarului, după cum urmează:
    -  la domiciliul pensionarului, în condiţiile stabilite prin convenţiile încheiate între CNPP şi Compania Naţională «Poşta Română» - S.A.;
    -  în cont curent sau în cont de card, în condiţiile stabilite prin convenţiile încheiate între CNPP şi băncile comerciale, precum şi între CNPP si alte instituţii de credit, conform legii.
      În situaţia persoanelor care beneficiază atât de pensie, cât şi de alte drepturi băneşti (indemnizații), plata acestora se face prin aceeaşi modalitate de plată, la aceeaşi adresă sau în acelaşi cont curent sau cont de card, pentru toate aceste drepturi. 
 Copiii si soţul supravieţuitor care au dreptul la o pensie proprie şi îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege pentru obţinerea pensiei de urmaş după sustinatorul decedat pot opta pentru cea mai avantajoasă pensie.
 Definirea notiunii de nevăzator - persoana care prezintă deficiență vizuală gravă, din cauza căreia este încadrată în grad de handicap grav.
 
  AJUTORUL DE DECES
     Ajutorul de deces se plătește,  de către Casa Județeană de Pensii, începând cu data de 1 ianuarie 2018,  în cazul pensionarului sau al asiguratului sistemului public de pensii  prevăzut la art.6 alin (1) pct.I, II și IV și alin (2)  din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, respectiv al unui membru de familie al acestuia,  în termen de 3 zile lucrătoare de la solicitare.           
    Cererile pentru acordarea ajutorului de deces înregistrate începând cu data de 01.01.2018, vor fi soluționate, indiferent de data decesului, cu respectarea termenului general de prescripție de 3 ani de către casa județeană de pensii.
 Cuantumul ajutorului de deces s-a stabilit incepand cu data de 06.01.2018, în condițiile legii, în cazul:

a) asiguratului sau pensionarului, la 4.162 lei;

b) unui membru de familie al asiguratului sau al pensionarului, la 2.081 lei.

 

      Director executiv,

Sanda Alina Vişan                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                 

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS]