Clubul Sportiv “GLORIA 2018” organizează concurs pentru funcţia de director

JUDEŢUL BISTRIȚA-NĂSĂUD

CONSILIUL JUDEȚEAN

                        

Nr. IX/18452/10.09.2018

 

ANUNŢ

privind ocuparea prin concurs a funcției contractuale de conducere de director al Clubului Sportiv

 “GLORIA 2018” Bistrița-Năsăud

 

 

Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud cu sediul în Municipiul Bistriţa, Piaţa Petru Rareş, nr.1, organizează concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale de conducere de director al Clubului Sportiv „GLORIA 2018” Bistriţa-Năsăud, instituţie publică de interes judeţean, aflată în subordinea Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud.

Procedura de ocupare prin concurs a funcţiei de director al Clubului Sportiv „GLORIA 2018” Bistriţa-Năsăud se desfăşoară în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr. 115/2018 privind aprobarea criteriilor și a procedurii de selecție și numire în funcția de director al Clubului Sportiv „GLORIA 2018” Bistriţa-Năsăud și cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.

  Funcţia contractuală de conducere pentru care se organizează concursul de recrutare este următoarea:

1. Director–S, gradul II al Clubului Sportiv „GLORIA 2018” Bistriţa-Năsăud – 1 post:

 

 • Condițiile generale pe care trebuie să le îndeplinească persoana care participă la concursul pentru ocuparea funcţiei de director sunt următoarele:
 1. are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 7. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

 • Condițiile specifice pe care trebuie să le îndeplinească persoana care participă la concursul pentru ocuparea funcţiei de director sunt următoarele:
 1. studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
 2. depunerea unui Proiect de management care să cuprindă: o proiecţie fundamentală a bugetului de venituri şi cheltuieli a Clubului Sportiv “GLORIA 2018” Bistriţa-Năsăud pentru perioada 2018-2021, strategii, obiective, proiecte, măsuri concrete, cuantificabile ce vor fi avute în vedere de către candidat, în perioada celor 3 ani.

 

Proiectul de management prevăzut la lit.b) de la secțiunea “Condițiile specifice, trebuie să conţină punctul de vedere al candidatului asupra măsurilor şi acţiunilor cu privire la dezvoltarea şi evoluţia Clubului Sportiv “GLORIA 2018” Bistriţa-Năsăud, în perioada (luna) 2018 - (luna) 2021, urmând să conţină cel puţin următoarele capitole:

    a) analiza mediului în care îşi desfăşoară activitatea instituţia sportivă şi propuneri privind evoluţia acesteia în sistemul instituţional existent;

    b) analiza activităţii instituţiei şi propuneri privind îmbunătăţirea acesteia;

    c) analiza organizării instituţiei publice şi propuneri de reorganizare, după caz;

    d) analiza situaţiei economico-financiare a instituţiei;

    e) strategia, obiectivele şi planul de acţiune pentru realizarea acestora, rezultate aşteptate;

    f) o previziune a evoluţiei economico-financiare a instituţiei, cu o estimare a resurselor financiare ce ar trebui alocate, precum şi a veniturilor instituţiei ce pot fi atrase din alte surse.

   Concursul se va organiza conform calendarului următor:

-în termen de maximum 2 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor de înscriere - selecţia dosarelor;

 • în data de 16.10.2018, ora 10:00 - proba scrisă;
 • într-un termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise va avea loc interviul. În cadrul interviului se testează abilităţile, aptitudinile şi motivaţia candidaţilor prin susținerea de către aceștia, în faţa comisiei, a unui proiect de management al Clubului Sportiv “GLORIA 2018” Bistriţa-Năsăud pentru perioada 2018-2021.
 • rezultatele se afişează în termen de o zi lucrătoare de la data finalizării fiecărei probe.

Probele concursului organizat pentru ocuparea funcţiei contractuale de conducere, se vor susţine la sediul Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa, Piaţa Petru Rareş, nr.1. 

   Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art.6 din Anexa la Hotărârea Guvernului nr.286/2011, cu modificările şi completările ulterioare şi se depun în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, respectiv până la data de 05.10.2018, ora 13:30, la Registratura Consiliului Judeţean Bistrița-Năsăud, Municipiul Bistriţa, Piaţa Petru Rareş, nr.1.

   Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia stabilită se afişează la sediul şi pe site-ul Consiliului Judeţean Bistriţa–Năsăud: www.portalbn.ro.

Relaţii suplimentare se pot obţine de la Serviciul juridic contencios, resurse umane - Compartimentul resurse umane (persoană de contact: Ani Melinda – consilier superior) din cadrul Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa, Piaţa Petru Rareş, nr.1, camera 48, telefon 0263-213657, int.108, e-mail: [email protected].”

                     

PREŞEDINTE,

EMIL RADU MOLDOVAN

 

     DIRECTOR EXECUTIV,                               ȘEF SERVICIU,

ALEXANDRINA-CRINA BORȘ                     LUCIAN BORGOVAN

 

 

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS]