Consilierii municipali, convocaţi în şedinţă ordinară. Vezi ce proiecte sunt pe ordinea de zi!

D I S P O Z I Ţ I E 

privind convocarea Consiliului local al municipiului Bistriţa în şedinţă ordinară, 

în data de 28 august 2018, ora 14,00

 

 

Primarul municipiului Bistriţa,

având în vedere:

prevederile art.39 alin.1, alin.3, alin.5 şi alin.6 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

prevederile art.39 alin.1 şi alin.3, ale art.40 alin.1 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului local al municipiului Bistriţa aprobat prin Hotărârea nr.250/26.11.2009 a Consiliului local al municipiului Bistriţa;

în temeiul art.68 alin.1 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

D I S P U N E :

ART.UNIC – Se convoacă Consiliul local al municipiului Bistriţa în şedinţă ordinară, în data de 28 august 2018, ora 14,00. Şedinţa va avea loc în sala de şedinţe a Primăriei municipiului Bistriţa, cu următoarea

 

ordine de zi:

 

1.  Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri pentru declararea de utilitate publică a unor terenuri proprietate privată pentru realizarea proiectului „Centru intermodal de transport public” din municipiul Bistriţa

2.  Proiect de hotărâre privind însuşirea modificărilor şi completărilor inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Bistriţa, aprobat prin Hotărârea Consiliului local al municipiului Bistriţa nr.187/30.09.2009, cu modificările și completările ulterioare

3.  Proiect de hotărâre privind aprobarea înscrierii în ”Registrul local al spațiilor verzi din Municipiul Bistrița” a terenurilor degradate identificate prin lucrarea de Cadastru spațiilor verzi, având nr. cad. 81504, cad. 76835, cad. 76813, cad. 81914 și cad. 83018, care fac obiectul unor proiecte finanțate din fonduri europene

4.  Proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii terenului în suprafaţă de 2.518.619 mp, proprietate publică a Municipiului Bistriţa, situat în localitatea componentă Unirea, în vederea realizării proiectului „Amenajare Parc în cadrul complexului sportiv şi de agrement Unirea – Wonderland”

5.  Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică deschisă a spaţiului situat în municipiul Bistriţa, str.Andrei Mureșanu, bl.14, sc.B, parter, în suprafaţă de 15,28 mp, cu destinaţia de “spațiu prestări servicii”

6.  Proiect de hotărâre privind încredinţarea mandatului special domnului Administrator public al municipiului Bistriţa, Avram George, în calitate de reprezentant al municipiului Bistriţa, să voteze, în numele şi pe seama Municipiului Bistriţa, în cadrul Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru gestionarea Integrată a Deşeurilor Municipale în Judeţul Bistriţa-Năsăud, pentru aprobarea prelungirii Contractului de achiziţie publică nr.1908/02.09.2016 a serviciului public de salubrizare, respectiv „Activitatea de colectare, transport şi transfer al deşeurilor municipale, inclusiv managementul Staţiilor de Transfer şi al Centrelor de Colectare pentru judeţul Bistriţa-Năsăud, încheiat între Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru gestionarea Integrată a Deşeurilor Municipale în Judeţul Bistriţa-Năsăud şi Societatea SUPERCOM S.A., prin încheierea Actului adiţional nr.8

7.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”Extindere intravilan pentru construire hală de depozitare” pe un teren situat în municipiul Bistriţa, localitatea componentă Sărata, identificat în CF Bistriţa nr.78258

8.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii „Punte pietonală peste Valea Rusului”

9.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitarea şi modernizarea sistemului de încălzire, imobil Piaţa Centrală nr.2, Municipiul Bistriţa”

10.         Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Bistriţa nr.57/19.04.2018 privind înfiinţarea serviciului public de interes local cu personalitate juridică “Direcția de Administrare a Piețelor din municipiul Bistrița”

11.         Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Bistriţa pe anul 2018

12.         Proiect de hotărâre pentru aprobarea Proiectului “Linie verde de transport public utilizând mijloace de transport cu motor electric, hibrid sau normă de poluare redusă” şi a cheltuielilor legate de proiect

13.         Informarea nr.65173/13.08.2018 a Direcţiei Patrimoniu, Direcţiei Administraţie Publică, Juridic şi a Arhitectului Şef, cu privire la adresa nr.IX/1519/19.07.2018 a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, înregistrată la Primăria municipiului Bistrița cu nr.59638/24.07.2018, prin care se solicită acordul de principiu a Consiliului local al municipiului Bistrița pentru transmiterea în administrarea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud a cotei de 84.590/2.522.558 mp teren, înscris în CF Bistrița nr.75603, proprietate publică a Municipiului Bistrița, în vederea realizării obiectivului de investiții ”Muzeul satului”

14.         Adresa nr.1295/03.08.2018 a Curţii de Conturi a României, Camera de Conturi Bistriţa-Năsăud, înregistrată la Primăria municipiului Bistriţa cu nr.63139/06.08.2018, prin care se comunică Decizia nr.1286/03.08.2018 a Camerei de Conturi Bistriţa-Năsăud, de prelungire a termenului pentru realizarea măsurilor dispuse prin Decizia nr.24/2017

15.         Adresa nr.1293/03.08.2018 a Curţii de Conturi a României, Camera de Conturi Bistriţa-Năsăud, înregistrată la Primăria municipiului Bistriţa cu nr.63145/06.08.2018, prin care se comunică Raportul de audit financiar nr.55842/10.07.2018 şi Decizia nr.15/03.08.2018 a directorului Camerei de Conturi Bistriţa-Năsăud

16.         Informarea nr.53695/02.07.2018 a Secretarului municipiului Bistriţa, Compartimentul Registrul Agricol, privind analiza stadiului de înscriere a datelor în Registrul agricol pe semestrul I a anului 2018

17.         Informarea nr.66739/21.08.2018 a Secretarului municipiului Bistriţa, Compartimentul Pregătire Documente, Contencios, privind modul de soluţionare a petiţiilor adresate Consiliului local a municipiului Bistriţa în anul 2018

18.         Diverse

 

PRIMAR,

OVIDIU TEODOR CREŢU

 

                                                                                     AVIZ DE LEGALITATE

                                                                             SECRETARUL MUNICIPIULUI

GAFTONE FLOARE

 

 

Bistriţa, la 21 AUGUST 2018

Nr. 364

GF/SAE.ex.4.

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS]