Consiliul Judeţean stabileşte propunerile de criterii pentru repartizarea locuinţelor ANL pentru tinerii specialişti din sănătate

Consilierii judeţeni vor dezbate, în şedinţa ordinară de marţi, propunerile de criterii pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor și în repartizarea locuinţelor construite de Agenția Națională pentru Locuințe, destinate închirierii pentru tineri specialiști din domeniul sănătății.

         Aceste criterii se vor transmite, spre avizare, Ministerului Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice,  însoţite de o copie conformă a actului prin care au fost aprobate.  Forma finală a criteriilor se aprobă prin hotărâre a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, după primirea avizului favorabil al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi efectuarea eventualelor modificări şi completări solicitate prin avizul respectiv.

   În anul 2016 a fost încheiat contractul între Agenția Națională pentru Locuințe, Consiliul Județean Bistrița-Năsăud și Direcția de Sănătate Publică Bistrița-Năsăud, având ca obiect construirea de locuinţe destinate închirierii pentru tinerii specialişti din sănătate. Lucrările au început în august 2017, avansând într-un ritm bun, autorităţile preconizând că acestea s-arputea încheia în acest an.

Blocul va avea un regim de înălţime P+3E+etaj tehnic, cu 24 spaţii locative, câte două apartamente pe tronson, durata estimată de construcţie fiind de 16 luni. La acestea se adaugă, utilităţile şi amenajarea spaţiilor verzi, a parcării etc. Constructor-antreprenor general este Record SRL Bistrița, data finalizării execuției fiind 11 ianuarie 2019.

Potrivit indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiții aprobați de către Consiliul Județean, valoarea totală estimată  este de 3.998.400,39 lei (TVA inclus), din care 3.490.599,40 LEI (TVA inclus) sunt alocaţi de Ministesterul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene prin Agenția Națională pentru Locuințe, iar contribuţia Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud este de 507.801 lei (inclusiv TVA).  

         „Având în vedere faptul că în cadrul unităților sanitare din municipiul Bistrița, în special în unitățile sanitare de importanță strategică în sistemul județean de servicii medicale, unități care asigură servicii medicale pentru întreaga populație a județului Bistriţa-Năsăud, activitatea medicală este deficitară din punct de vedere al acoperirii cu personal medical de specialitate, prin proiectul de hotărâre se propune adoptarea unor criterii specifice care să conducă la asigurarea stabilității personalului medical de specialitate, stimularea/motivarea acestora, precum și corelarea cu politica de management al resurselor umane ale unităților sanitare”, menţionează preşedintele Emil Radu Moldovan.

 

ProPropuneri de criterii:

 

 

A. Criterii de acces la locuinţă:

  1. Titularul cererii de repartizare a unei locuinţe pentru tineri specialiști în domeniul sănătații, destinată închirierii, trebuie să fie major, în vârstă de până la 35 de ani la data depunerii cererii, şi să poată primi repartiţie pentru locuinţă în cel mult 36 de luni de la împlinirea acestei vârste. Cererea de locuinţă se efectuează numai individual şi în nume propriu.

  2. Titularul cererii de locuinţă şi ceilalţi membri ai familiei acestuia - soţ/soţie, copii şi/sau alte persoane aflate în întreţinerea acestuia - trebuie să nu deţină şi să nu fi deţinut o altă locuinţă în proprietate şi/sau să nu fie beneficiarul unei alte locuinţe cu chirie, proprietate de stat, proprietate a unităţii administrativ-teritoriale sau a unităţii în care îşi desfăşoară activitatea în Municipiul Bistrița.

 

    NOTĂ:

    Restricţia referitoare la nedeţinerea unei locuinţe în proprietate nu are în vedere locuinţele înstrăinate în urma unei acţiuni de partaj sau locuinţele trecute în proprietatea statului în mod abuziv şi care nu au fost retrocedate în natură. Restricţia nu se aplică în cazul deţinerii cu chirie a unui spaţiu locativ în cămine de familişti sau nefamilişti, precum şi chiriaşilor din locuinţele preluate abuziv de stat şi care fac obiectul unor solicitări de retrocedare sau care sunt retrocedate către foştii proprietari. Prin cămine de familişti sau nefamilişti se înţelege clădirile dotate cu camere de locuit individuale şi cu dependinţele, dotările şi utilităţile comune. De asemenea, restricţia nu se aplică în situaţia în care titularul cererii de locuinţă şi ceilalţi membri ai familiei acestuia - soţ/soţie, copii şi/sau alte persoane aflate în întreţinerea acestuia deţin, alături de alte persoane, cote-părţi dintr-o locuinţă, dobândite în condiţiile legii.

  3. Titularul cererii de locuinţă trebuie să îşi desfăşoare activitatea în municipiul Bistrița.

  4. Repartizarea locuinţelor se face în limita fondului disponibil, luându-se în considerare atât locuinţele libere din fondul existent, cât şi locuinţele ce urmează a fi finalizate în cadrul unor obiective de investiţii aprobate şi cuprinse în programul de construcţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii.

    NOTĂ:

   - Lista de priorităţi se stabileşte anual.

   - Solicitanţii înscrişi în lista de priorităţi, cu respectarea criteriilor de la pct. 1, 2 şi 3, care nu pot beneficia de repartizarea unei locuinţe în limita fondului disponibil în anul respectiv, pot primi repartiţii în anii următori, în limita fondului disponibil în fiecare an şi în noua ordine de prioritate stabilită.

 

Nr. crt.

B. Criterii de ierarhizare stabilite prin punctaj

 

1.

Situaţia locativă actuală

 

1.1.

-chiriaş în spaţiu din fond locativ privat

10 puncte

1.2.

-tolerat în spaţiu

7 puncte

1.3.

Suprafaţa locuibilă deţinută (cu chirie, tolerat în spaţiu): - mp/locatar

 

 

a) mai mare de 15 mp şi până la 18 mp inclusiv

5 puncte

 

b) mai mare de 12 mp şi până la 15 mp inclusiv;

7 puncte

 

c) 8 mp și până la 12 mp inclusiv;

9 puncte

 

d) mai mică de 8 mp.

 

10 puncte

 

NOTĂ:

 

În cazul celor toleraţi în spaţiu, toată suprafaţa locativă a imobilului se împarte la numărul total al locatarilor, în care sunt incluşi şi cei care nu fac parte din familia solicitantului de locuinţă, dar care locuiesc în acelaşi imobil. În cazul spaţiilor locative închiriate, suprafaţa locativă deţinută conform contractului de închiriere se împarte numai la numărul membrilor familiei solicitantului de locuinţă. La stabilirea numărului de membri ai familiei solicitantului de locuinţă se va avea în vedere componenţa familiei definită la cap. A pct. 2.

 

2.

Starea civilă actuală

 

2.1

Stare civilă

 

 

a) căsătorit

10 puncte

 

b) necăsătorit

8 puncte

2.2.

Nr. de persoane în întreținere

 

 

a) copii

 

 

 - 1 copil

2 puncte

 

 - 2 copii

3 puncte

 

 - 3 copii

4 puncte

 

 - 4 copii

5 puncte

 

 - > 4 copii

5+1 punct pentru fiecare copil

 

b) alte persoane, indiferent de numărul acestora

2 puncte

3

Starea de sănătate actuală   

 

 

 Boala de care suferă solicitantul sau un alt membru al familiei ori aflat în întreţinere necesită, potrivit legii, însoţitor sau o cameră în plus

2 puncte

4

Vechimea cererii solicitantului:

 

4.1.

până la 1 an

1 punct

4.2.

-între 1 și 2 ani

3 puncte

4.3.

-între 2 și 3 ani

6 puncte

4.4.

-între 3 și 4 ani

9 puncte

4.5.

-pentru fiecare an peste 4 ani

4 puncte

5

 

Nivelul de studii si/sau pregătire profesională

 

5.1.

fără studii şi fără pregătire profesională

5 puncte

5.2.

cu şcoală generală, fără pregătire profesională şi/sau cu specializare la locul de muncă

8 puncte

5.3.

cu studii medii, fără pregătire profesională şi/sau cu specializare la locul de muncă

10 puncte

5.4.

cu pregătire profesională, prin studii medii sau profesionale de specialitate şi/sau prin studii superioare de scurtă durată

13 puncte

5.5.

 cu studii superioare

15 puncte

 

NOTĂ:

 

    Se va puncta ultimul nivel de studii încheiat şi atestat

 conform legii.

6

Situații locative sau sociale deosebite

 

 

6.1.

 tineri proveniți din case de ocrotire socială și care au împlinit 18 ani

15 puncte

6.2.

 tineri care au adoptat sau adoptă copii

10 puncte

6.3.

 tineri evacuați din case naționalizate

5 puncte

7

     Venitul mediu brut lunar/     membru de familie

 

7.1.

mai mic decat salariul minim pe economie

15 puncte

7.2.

între salariul minim pe economie si salariul mediu brut pe economie

10 puncte

Nr. crt.

                        C. Criterii Specifice:

 

8

Importanța unității/subunității sanitare în sistemul național de servicii medicale în care își desfășoară activitatea titularul cererii

 

8.1.

  a) unitate sanitară cu peste 400 de paturi, de importanță strategică în sistemul județean de servicii medicale

64 puncte

8.2.

  b) alte unități/subunități de importanță strategică în sistemul județean de servicii medicale

60 puncte

9.

Specialitatea dobândită de titularul cererii

 

 

  a) medici în specialitate cu deficit de personal în municipiul  Bistrița

68 puncte

  b) medici în specialitate fără deficit de personal în municipiul  Bistrița

66 puncte

  c) alți tineri specialiști cu studii superioare în  specialitate cu deficit de personal în municipiul Bistrița

64 puncte

NOTĂ:

 

Specialitățile cu deficit de personal în municipiul  Bistrița vor fi comunicate    Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud,  anual, prin  grija Spitalului Județean de Urgență Bistrița pe baza informațiilor primite de la Direcția de Sănătate Publică Bistriţa-Năsăud.

 

PUNCTAJ TOTAL OBȚINUT

___ puncte

 

 

 

NOTĂ:

  • Criteriile de ierarhizare stabilite prin punctaj se aplică numai solicitanţilor de locuinţă care au îndeplinit în totalitate criteriile specificate la lit.A de mai sus.

-În cazul înregistrării unor punctaje egale, solicitanţii vor fi departajaţi în funcţie de situaţia locativă constatată la data efectivă a repartizării locuinţelor, având prioritate, numai în acest caz, solicitanţii a căror situaţie locativă este sau poate deveni, în mod iminent, gravă. Dacă nici acest criteriu nu este suficient, departajarea se poate face în funcţie de vechimea cererii solicitantului, luându-se în considerare data efectivă a înregistrării cererii (ziua/luna/anul), având prioritate în acest caz solicitantul a cărui cerere are vechime mai mare. În cazul când departajarea nu se poate efectua nici în baza acestor criterii, au prioritate solicitanţii care au punctajul cel mai mare acordat pe baza criteriilor cu caracter de protecţie socială (starea civilă + starea de sănătate actuală).

 

.

Comentarii

28/05/18 13:04
Bistritean

Dati domnilor locuinte celor care au o valoare sociala, care fac ceva pentru tzara asta si pentru populatie, nu la toti moc.ico.sii, padu.chio.sii si nim.uru.gii, care efectiv traiesc pe banii publici, ca paduchii pe vite ... si stau numa cu mana intinsa !

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS]