Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud convocat în regim de videoconferinţă

DISPOZIŢIE

privind convocarea Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud

în şedinţă ordinară la data de 31 martie 2020, orele 1500

 

Preşedintele Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud;

Având în vedere:

- prevederile Decretului Președintelui României nr.195 din 16 martie 2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României;

- prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență, cu modificările si completările ulterioare;

- prevederile Ordonanței militare a ministrului afacerilor interne nr.3 din 24.03.2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19;

- adresa nr.46408 din 23.03.2020 a Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, comunicată de Instituția Prefectului-județul Bistrița-Năsăud prin adresa nr.IA/6164 din 23.03.2020, înregistrată la Consiliul Județean Bistrița-Năsăud nr.IX/6224 din 24.03.2020;

 • avizul de legalitate nr.IA/6318 din 25.03.2020 al Serviciului juridic.

 

În temeiul prevederilor art.178 alin.(1), art.179 coroborat cu art.134 și art.135, art.196 alin.(1) lit.b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

DISPUNE:

 

        Art.1 (1) Se convoacă Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud în şedinţă ordinară la data de 31 martie 2020, orele 1500. Ședința se va desfășura în regim de videoconferinţă.

(2) Proiectul ordinii de zi al şedinţei ordinare este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

Art.2 (1) Prezenta dispoziție se aduce la cunoștință publică prin mass-media locală şi pe site-ul www.portalbn.ro.

(2) Consilierii judeţeni pot prelua documentele supuse dezbaterii de pe site-ul Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud, la secţiunea Materiale de şedinţă, începând cu data de 26.03.2020.

        Art.3 Consilierii județeni pot formula și depune amendamente asupra  proiectelor de hotărâri aflate pe ordinea de zi a şedinţei ordinare.

Art.4 Prezenta dispoziție se comunică de către Serviciul juridic cu: 

        - Secretarul general al județului;

        - Administratorul public al judeţului;

        - Direcţia administraţie locală;

        - Direcţia economică;

        - Structura Arhitect-şef;

- Direcţia dezvoltare durabilă;

- Direcţia drumuri județene, mediu, transport;

- Serviciul administrație, relații externe;

- Serviciul managementul resurselor umane, organizare, control;

        - Compartiment audit public intern;

        - Biroul achiziţii publice, contracte;

        - Compartiment Cabinet preşedinte;

- Instituţia Prefectului - judeţul Bistriţa-Năsăud.

 

            PREŞEDINTE,                                Contrasemnează:

   EMIL RADU MOLDOVAN     SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

                                                                 MICA OPREA

                                  

Nr. 63

Din 25.03.2020

 

Anexa

 la Dispoziția Președintelui Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud

Nr. 63 din 25.03.2020

 

 

 

Proiectul ordinii de zi

al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud

din data de 31 martie 2020, orele 1500

 

 

 

 1. Aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului  Județean Bistrița-Năsăud din data de 26 februarie 2020

 

 1. Proiect de hotărâre nr.IX/6314 din 25.03.2020 privind aproba-rea Procedurii de desfăşurare a şedinţelor comisiilor de specialitate, precum şi a şedinţelor Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, în situații excepționale, constatate de autorităţile abilitate

Iniţiator: Emil Radu Moldovan - Preşedintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

Comisiile sesizate pentru avizare: Comisia de administrație, Comisia de cultură, Comisia de urbanism și Comisia economică

 

 1. Proiect de hotărâre nr.X/4940 din 05.03.2020 privind aprobarea componenţei nominale a Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, organ de specialitate al Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud

Iniţiator: Puica Vasile - Vicepreşedintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud;

Comisiile sesizate pentru avizare: Comisia de administrație, Comisia economică și Comisia de cultură

 

 1. Proiect de hotărâre nr.IX/5524 din 12.03.2020 privind aprobarea rezultatelor evaluării anuale a managementului la Complexul Muzeal Bistriţa-Năsăud

Iniţiator: Emil Radu Moldovan - Preşedintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

Comisiile sesizate pentru avizare: Comisia de administrație și Comisia de cultură

 

 1. Proiect de hotărâre nr.IX/5790 din 17.03.2020 pentru modifica-rea Hotărârii Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.86/2019 privind aprobarea Regulamentului și constituirea comisiei pentru achiziția de imobile de către județul Bistrița-Năsăud, cu modificările ulterioare

Iniţiator: Emil Radu Moldovan - Preşedintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

Comisiile sesizate pentru avizare: Comisia de administrație și Comisia economică

 

 1.  Proiect de hotărâre nr.IX/6109 din 23.03.2020 privind revocarea dreptului de administrare constituit în favoarea Spitalului Județean de Urgență Bistrița, asupra imobilului-teren situat în municipiul Bistrița str.Alba Iulia nr.7, înscris în Cartea Funciară nr.56062 Bistrița

Iniţiator: Emil Radu Moldovan - Preşedintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

Comisiile sesizate pentru avizare: Comisia economică, Comisia de administrație și Comisia de urbanism

 

 1.  Proiect de hotărâre nr.IX/5728 din 16.03.2020 privind modifica-rea Anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr.21/2019 pentru aprobarea Ghidurilor privind acordarea de finanţări nerambursabile de la bugetul judeţului Bistriţa-Năsăud

Iniţiator: Emil Radu Moldovan - Preşedintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

Comisiile sesizate pentru avizare: Comisia de administrație, Comisia de cultură, Comisia de urbanism și Comisia economică

 

 1.  Proiect de hotărâre nr.IX/5757 din 16.03.2020 privind aproba-rea Programului anual pentru acordarea finanţărilor nerambursabile din bugetul judeţului Bistriţa-Năsăud pe anul 2020

Iniţiator: Emil Radu Moldovan - Preşedintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

Comisiile sesizate pentru avizare: Comisia de administrație și Comisia economică

 

9. Proiect de hotărâre nr.IX/5759 din 16.03.2020 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituțiilor aflate în subordonarea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud pe anul 2020 și estimările pentru anii 2021-2023

Iniţiator: Emil Radu Moldovan - Preşedintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

Comisiile sesizate pentru avizare: Comisia de administrație, Comisia de cultură, Comisia de urbanism și Comisia economică

 

10. Proiect de hotărâre nr.IX/6138 din 23.03.2020 privind cumpăra-rea imobilului-teren, în suprafață de 702 mp,  situat în municipiul Bistrița, strada General Grigore Bălan, nr.43, înscris în Cartea funciară nr.61482 Bistrița, proprietate a domnului Nicolae Uilăcan și a doamnei Nastasia Uilăcan

Iniţiator: Emil Radu Moldovan - Preşedintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

Comisiile sesizate pentru avizare: Comisia de administrație, Comisia de urbanism și Comisia economică

 

 1. Proiect de hotărâre nr.IX/6299 din 25.03.2020 pentru modifica-rea Hotărârii Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.60/2019 privind acordarea mandatului special reprezentanților Județului Bistrița-Năsăud în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. „Lucrări Drumuri și Poduri”  S.A. Bistrița

Iniţiator: Emil Radu Moldovan - Preşedintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

Comisiile sesizate pentru avizare: Comisia de administrație, Comisia de urbanism și Comisia economică

 

 1. Proiect de hotărâre nr.IX/6011 din 19.03.2020 privind numirea Consiliului Tehnico - Economic (CTE), ca organ consultativ la nivelul Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud şi aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare (ROF)

Iniţiator: Emil Radu Moldovan - Preşedintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

Comisiile sesizate pentru avizare: Comisia de administrație, Comisia de urbanism și Comisia economică

 

 1. Proiect de hotărâre nr.XI/6166 din 23.03.2020 privind aprobarea cotizaţiei anuale a Judeţului Bistriţa-Năsăud, membru al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Transilvania de Nord”

Iniţiator: Ioan Țintean - Vicepreşedintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

Comisiile sesizate pentru avizare: Comisia de administrație și Comisia economică

 

 1. Proiect de hotărâre nr.XI/6164 din 23.03.2020 privind aprobarea cotizaţiei anuale a Județului Bistriţa-Năsăud, membru al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru gestionarea integrată a deşeurilor municipale în judeţul Bistriţa-Năsăud

Iniţiator: Ioan Țintean - Vicepreşedintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

Comisiile sesizate pentru avizare: Comisia de administrație, Comisia de urbanism și Comisia economică

 

 1. Raportul Președintelui Consiliului Județean Bistrița-Năsăud privind implementarea Acordului de finanțare încheiat între Județul Bistrița-Năsăud și Raionul Glodeni, Republica Moldova pentru proiectele „Achiziționarea dispozitivelor medicale pentru dotarea Secției de Fizioterapie” și „Achiziționarea dispozitivelor medicale‟ pentru Instituția medico-sanitară publică „Spitalul raional Glodeni‟, Republica Moldova

 

 1. Raportul Președintelui Consiliului Județean Bistrița-Năsăud privind implementarea  Acordului de finanțare încheiat între Județul Bistrița-Năsăud și Raionul Glodeni, Republica Moldova pentru proiectul „Reforma Învățământului din Moldova‟, subproiectul „Lucrări civile la Liceul Teoretic „Vasile Coroban‟ din orașul Glodeni‟, Republica Moldova

 

 1. Raportul Președintelui Consiliului Județean Bistrița-Năsăud privind implementarea Acordului de finanțare încheiat între Județul Bistrița-Năsăud și Raionul Glodeni, Republica Moldova pentru proiectul „Lucrări de reparație capitală a stadionului Central al Consiliului Raional Glodeni”

 

 1. Diverse.


 

Comentarii

25/03/20 16:09
Vizitator

La punctul 17 din ORDINEA DE ZI a sedintei CJ din 31 martie, 2020, figurează raportul Președintelui Consiliului Județean Bistrița-Năsăud privind implementarea Acordului de finanțare încheiat între Județul inaugurarea stadionului central al Raionului Glodeni după reparațiile capitale finanțate de CJși Raionul Glodeni, Republica Moldova pentru proiectul „Lucrări de reparație capitală a stadionului Central al Consiliului Raional Glodeni”.
Dupa cum se stie, in luna august,2019 a avut loc inaugurarea stadionului central al Raionului Glodeni in urma reparațiilor capitale finanțate de CJ Bistrița-Năsăud, ocazie cu care Radu Moldovan, a primit titlul de Cetățean de onoare al Raionului Glodeni. De fapt, Preşedintele Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud, Emil Radu Moldovan, si-a cumparat pe bani publici titlul de „Cetăţean de onoare” al Raionului Glodeni din Republica Moldova, având in vedere că suma de 280.000 de euro necesară acestor lucrări de renovare a fost asigurată integral din bugetul județului Bistrița-Năsăud. După anumite surse suma respectivă a fost asigurată în două tranșe: 171.000 de euro aferenți bugetului pentru 2018, iar diferența de 109.000 euro, din bugetul anului 2019. Si asta in vreme ce stadionul Jean Pădureanu, din Bistrita se află într-un stadiu avansat de degradare.

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5