Convocator HEBE SA

Consiliul de Administraţie al societăţii HEBE SA, cu sediul social în loc. Sângeorz Băi, str. Trandafirilor, nr. 10, jud. Bistriţa-Năsăud, înregistrată la ORC Bistriţa-Năsăud sub nr. J06/391/1991, CIF RO 577263, în conformitatea cu Legea nr. 31/1990R, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor pentru data de 18.02.2016, respectiv 19.02.2016 a doua convocare, în cazul neîntrunirii cvorumului de prezenţă la prima convocare, la ora 11.00, la locaţia din Bucureşti, şos. Odăii, nr. 441-443, Hotel Phoenicia Express, sala Cartagina, pentru toţi acţionarii înregistraţi în Registrul Acţionarilor administrat de Registrul Mioriţa SA la data de referinţă 08.02.2016, care au dreptul de a participa şi de a vota în cadrul adunării generale, cu următoarea ordine de zi:
1. Aprobarea alegerii unui administrator în vederea completării numărului de membri în Consiliului de Administraţie al societăţii Hebe SA;
2. Aprobarea duratei mandatului noului administrator;
3. Aprobarea remuneraţiei noului administrator;
4. Aprobarea încheierii contractului de mandat între societatea HEBE SA şi noul administrator;
5. Aprobarea mandatării unei persoane să negocieze şi să semneze contractul de mandat cu noul administrator în numele şi pe seama societăţii HEBE SA;
6. Aprobarea îndeplinirii formalităţilor de radiere din evidenţa Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Cluj a administratorului al cărui mandat a încetat;
7. Aprobarea mandatării unei persoane să îndeplinească toate formalităţile privind înregistrarea la Oficiul Registrului Comerţului a Hotărârii AGOA care urmează să fie adoptată şi privind publicarea Hotărârii AGOA în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a.
Lista cuprinzând informaţii cu privire la numele, localitatea de domiciliu şi calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcţia de administrator se află la sediul societăţii, putând fi consultată şi completată de acţionari până la data de 08.02.2016.
Documentele referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi pot fi consultate şi procurate de la sediul societăţii, începând cu data de 18.01.2016.
Acţionarii se vor putea prezenta personal la Adunarea Generală, îşi vor putea numi un reprezentant sau vor putea vota prin corespondenţă. Reprezentarea acţionarilor se poate face şi prin alte persoane decât acţionarii, cu excepţia administratorilor, pe bază de procuri speciale, care se vor depune în original la sediul societăţii până la data de 15.02.2016. În acelaşi termen buletinele de vot prin corespondenţă, completate şi semnate de acţionari, se vor depune la sediul societăţii, personal sau prin poştă (prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, pe care să fie trecută adresa expeditorului/acţionarului).
Preşedinte Consiliul de Administraţie,
Simion Andrei Pompiliu

.

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS]