HOTĂRÂRE privind aprobarea instituirii restricţiei temporare de circulaţie, respectiv interzicerea accesului vehiculelor rutiere cu masa totală mai mare de 3,5 tone pe drumul judeţean Mureşenii Bârgăului - Colibiţa

ROMÂNIA

JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD

CONSILIUL JUDEŢEAN

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea instituirii restricţiei temporare de circulaţie, respectiv interzicerea accesului vehiculelor rutiere cu masa totală mai mare de 3,5 tone pe drumul judeţean DJ 172D,  km 0+000-5+115, Mureşenii Bârgăului - Colibiţa, (lot 1, tronson 1)”

 

 

  Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud, întrunit în şedinţă ordinară în data de 31.07.2017, în prezenţa a 27 consilieri judeţeni;

  Având în vedere:

- expunerea de motive nr. IX/11648/17.07.2017 a Preşedintelui Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud;

- raportul comun nr.VB/12074/24.07.2017 al Direcţiei tehnice, investiţii, lucrări publice şi al Direcţiei administraţie locală din cadrul Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud;

- nota de fundamentare nr. VB/11643/17.07.2017 a Direcţiei tehnice, investiţii, lucrări publice din cadrul Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud;

        - adresa nr. 145381/24.07.2017 a Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Bistriţa-Năsăud, Serviciul rutier, înregistrată la Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud cu nr. V/12110/24.07.2017, prin care se informează asupra eliberării acordului de restricţii de circulaţie solicitat, precum şi condiţiile eliberării;

        - adresa nr. 1783/21.07.2017 a Direcţiei Regionale Drumuri şi Poduri Cluj, Secţia Drumuri Naţionale Bistriţa, înregistrată la Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud cu nr. V/12057/24.07.2017, prin care se comunică acordul cu privire la amplasarea temporară de semnalizări;

        - adresa nr. 199/21.07.2017 a S.C. Drumex S.R.L. Cluj-Napoca, înregistrată la Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud cu nr. V/12058/24.07.2017 privind punctul de vedere al proiectantului asupra restricţiilor de circulaţie pe DJ 172D, Lot 1, Tronson 1;

        - adresa Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. VB/12091/24.07.2017, către Primăria Prundu Bîrgăului, având ca obiect solicitare sprijin în vederea informării asupra restricţiilor instituite;

        - adresa Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. VB/12090/24.07.2017, către Primăria Tiha Bîrgăului, având ca obiect solicitare sprijin în vederea informării asupra restricţiilor instituite;

       

- adresa Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. VB/12088/24.07.2017, către Primăria Bistriţa Bîrgăului, având ca obiect solicitare sprijin în vederea informării asupra restricţiilor instituite;

        - prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. 141/2016 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. 134/06.11.2015 privind aprobarea Documentaţiei pentru avizarea lucrărilor de intervenţie, revizuită şi actualizată şi a Indicatorilor Tehnico-Economici aferenţi obiectivului „Modernizare DJ 172D:  Mureşenii Bârgăului (DN 17) - Lac Colibiţa - Colibiţa - Bistriţa Bârgăului (DN 17) - (DN 17) Josenii Bârgăului - Strâmba - Ilva Mică (DN 17D) - Poiana Ilvei - Măgura Ilvei - Ilva Mare - Lunca Ilvei - limită judeţ Suceava, judeţul Bistriţa-Năsăud” („Poarta Transilvaniei”);

        - prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. 89/2017 pentru aprobarea Documentaţiei pentru avizarea lucrărilor de intervenţie reactualizată şi a Indicatorilor Tehnico-Economici aferenţi obiectivului „Modernizare DJ 172D: Mureşenii Bârgăului (DN 17) - Lac Colibiţa - Colibiţa - Bistriţa Bârgăului (DN 17) - (DN 17) Josenii Bârgăului - Strâmba - Ilva Mică (DN 17D) - Poiana Ilvei - Măgura Ilvei - Ilva Mare - Lunca Ilvei - limită judeţ Suceava, judeţul Bistriţa-Năsăud” – LOT 1 – Tronson 2: km 5+115 – 11+578”;

        - prevederile art. 22, art. 44, art. 61, art. 61^2 din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

        - prevederile art. 5, alin. 7, art. 29, art. 30, art. 33, alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

        - prevederile art. 4, alin. (1) din Anexa 1 la Hotărârea Guvernului nr.1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, cu modificările şi completările ulterioare;

        - prevederile art. 15, din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;

        - prevederile Ordinului ministrului de interne şi ministrului transporturilor nr. 1112/411 din 4 aprilie 2000 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condiţiile de închidere a circulaţiei şi de instituire a restricţiilor de circulaţie în vederea executării de lucrări în zona drumului public şi/sau pentru protejarea drumului;

        - prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

        - prevederile Hotărârii Guvernului nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcţionale a drumurilor publice şi a drumurilor de utilitate privată deschise circulaţiei publice, cu modificările şi completările ulterioare;

        - raportul nr. IBa/12574/31.07.2017 al Comisiei de administraţie;

   - raportul nr. IBa/12577/31.07.2017 al Comisiei de urbanism.

         În temeiul prvederilor art. 49, art. 91, alin. (1), lit. f), art. 97, alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 215/2001 Legea administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

         Art.1. (1) Se aprobă instituirea restricţiei temporare de circulaţie pe drumul judetean „DJ 172D, km 0+000-5+115, Mureşenii Bârgăului - Colibiţa, (lot 1, tronson 1)”, în perioada 15.08.2017-15.08.2027 şi anume, interzicerea accesului vehiculelor rutiere, altele decât cele destinate exclusiv transportului de persoane, cu masa totală mai mare de 3,5 tone.

        (2) Prevederile alin. (1) nu se aplică pentru vehiculele prevăzute în Anexa la prezenta hotărâre, care face parte integrantă din aceasta.

        (3) În sensul prezentei hotărâri, prin vehicul rutier, altul decât cel destinat exclusiv transportului de persoane, se înţelege orice autovehicul rutier înmatriculat, având cel puţin două axe, sau orice ansamblu format dintr-un autovehicul şi semiremorca ori remorcile tractate de acesta.

         (4) Se stabileşte ca traseu alternativ, sectorul de drum DJ 172, Colibiţa-Prundu Bârgăului, km 18+045-35+055, în lungime totală de 17,01 km, având caracteristicile funcţionale ale unui drum judeţean.

         Art.2. Semnalizarea rutieră a restricţiei prevăzute la art. 1, alin. (1), precum şi semnalizarea rutieră de orientare a participanţilor la trafic se realizează prin grija Serviciului administrare drumuri, lucrări publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud.

        Art.3. (1) Încălcarea restricţiei instituite potrivit art. 1 din prezenta hotărâre constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă, în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

        (2) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor pentru nerespectarea restricţiei, instituite potrivit art. 1 din prezenta hotărâre, se fac de către:

                a) poliţia rutieră;

        b) personalul din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud, desemnat prin dispoziţie a preşedintelui consiliului judeţean.

Art.4. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă publică prin publicare pe site-ul Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud, mass-media scrisă şi Monitorul Oficial al judeţului Bistriţa-Năsăud.

        Art.5.  Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 27 voturi „pentru”.

Art.6. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia tehnică, investiţii, lucrări publice - Serviciul administrare drumuri, lucrări publice, Direcţia economică, Direcţia administraţie locală – Serviciul administraţie şi relaţii publice şi Direcţia dezvoltare durabilă şi relaţii externe din cadrul Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud.

Art.7  Prezenta hotărâre se comunică de către Serviciul administraţie şi relaţii publice cu:

  • Direcţia tehnică, investiţii, lucrări publice - Serviciul administrare drumuri, lucrări publice;
  • Direcţia economică;
  • Direcţia dezvoltare durabilă şi relaţii externe;
  • Direcţia administraţie locală – Serviciul administraţie şi relaţii publice;
  • Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Bistriţa-Năsăud, Serviciul rutier;
  • Direcţia Regională Drumuri şi Poduri Cluj - Secţia drumuri naţionale Bistriţa;
  • Primăria Comunei Bistriţa Bârgăului;
  • Primăria Comunei Tiha Bârgăului;
  • Primăria Comunei Prundu Bârgăului;
  • Instituţia Prefectului judeţul Bistriţa-Năsăud.

 

 

PREŞEDINTE,                                         Contrasemnează:

EMIL RADU MOLDOVAN                          SECRETARUL JUDEŢULUI,

                         MICA OPREA      

 

Nr. 103

Din 31.07.2017

 

 

                Anexa

la Hotărârea Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. 103 /31.07.2017

 

 

 

Vehicule exceptate de la restricţia temporară de circulaţie

 

 

I. Vehiculele exceptate de la restricţia temporară de circulaţie sunt:

        a) vehiculele deţinute de unităţile Ministerului Apărării Naţionale;

        b) vehiculele deţinute de unităţile subordonate Ministerului Afacerilor Interne;

        c) vehiculele deţinute de Consiliul Judeţean Bistriţa-Nasăud, de Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. şi de subunităţile acesteia;

        d) vehiculele specializate utilizate în exclusivitate pentru servicii de ambulanţă;

        e) vehiculele deţinute de serviciile de urgenţă, aşa cum sunt definite în Ordonanţa Guvernului nr. 88/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 363/2002, cu modificările şi completările ulterioare;

        f) vehiculele deţinute de instituţii ale statului cu atribuţii în securitatea şi siguranţa naţională;

        g) vehiculele care efectuează activitatea de deszăpezire, în baza contractelor încheiate cu Județului Bistrița-Năsăud;

        h) vehiculelor care participă la intervenţii în caz de forţă majoră, în caz de fenomene naturale care afectează căile de comunicaţii şi telecomunicaţii, zone locuite şi obiective de interes naţional;

        i) vehicule destinate Transporturilor poştale;

        j) vehicule destinate Transportului de echipamente de prim ajutor şi ajutoare umanitare în cazul unor calamităţi sau dezastre naturale;

        k) vehicule destinate prin construcţie tractării vehiculelor avariate;

        l)  vehicule specializate destinate prin construcţie salubrizării;

        m) vehiculele destinate desfășurării activităţii de neutralizare a subproduselor de origine animală, conform Ordonanței Guvernului nr. 24/2016 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de neutralizare a subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman, cu modificările și completările ulterioare;

        n) vehiculele deţinute de către riverani în proprietate sau în baza unui contract  de leasing.

 

        II. Deplasarea vehiculelor prevăzute la punctul I din prezenta anexă se va realiza cu condiţia deţinerii ordinului de intervenţie/serviciu.

 

        III. (1) Transporturile efectuate de către riverani cu vehiculele deţinute în proprietate sau în baza unui contract  de leasing se pot efectua numai pe sectorul de drum restricţionat pe care aceştia îşi au domiciliul/sediul social sau punctul de lucru declarat la registrul comerţului.

        (2) În sensul prezentei hotărâri, prin riveran se înţelege orice persoană fizică sau juridică ce are domiciliul/sediul social sau punctul de lucru declarat la registrul comerţului pe sectorul de drum restricţionat prevăzut la art. 1, alin. (1) din hotărâre.

        (3) Dovada îndeplinirii condiţiilor stabilite la alin. (1) se face la solicitarea organelor de control, în traseu, cu cartea de identitate a deţinătorului, în cazul persoanelor fizice, sau cu certificatul constatator emis de registrul comerţului din care să reiasă sediul social sau punctul de lucru, în copie ştampilată şi semnată în original de către conducătorul unităţii, cu înscrisul "Conform cu originalul", în cazul persoanelor juridice.

 

 

 

test2

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS]