PRECIZĂRI PRIVIND REGIMUL CUMULULUI PENSIILOR CU VENITURILE SALARIALE

Având in vedere Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional, Ordin nr. 1730/2009 privind aprobarea Instrucţiunilor pentru aplicarea prevederilor cap. IV "Măsuri privind regimul cumulului pensiilor cu veniturile salariale, în scopul reducerii cheltuielilor bugetare" din Legea nr. 329/2009 si Legea 263/2010 privind sistemul de pensii publice facem următoarele precizări.

Pot cumula pensia cu salariul pensionarii aparţinând atât sistemului public de pensii, cât şi sistemelor neintegrate sistemului public de pensii, care beneficiază de o pensie mai mică sau egală cu câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2012, respectiv 2117 lei pentru anul 2012 (Legea nr. 294/2011 privind bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2012).
În sistemul public de pensii, pot cumula pensia cu venituri provenite din situaţii pentru care asigurarea este obligatorie, în condiţiile legii, următoarele categorii de pensionari:
a) pensionarii pentru limită de vârstă;
b) nevăzătorii;
c) pensionarii de invaliditate gradul III, precum şi copiii, pensionari de urmaş, încadraţi în gradul III de invaliditate;
d) copiii, pensionari de urmaş, până la vârsta de 16 ani sau dacă îşi continuă studiile într-o formă de învăţământ organizată potrivit legii, până la terminarea acestora, fără a depăşi vârsta de 26 de ani
(e) soţul supravieţuitor, beneficiar al unei pensii de urmaş, poate cumula pensia cu venituri din activităţi profesionale pentru care asigurarea este obligatorie, potrivit legii, dacă acestea nu depăşesc 35% din câştigul salarial mediu brut .

NU pot cumula pensia cu salariul pensionarii aparţinând atât sistemului public de pensii, cât şi sistemelor neintegrate sistemului public de pensii, care beneficiază de o pensie mai mare decât câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2012, respectiv 2117 lei pentru anul 2012 (Legea nr. 294/2011 privind bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2012) şi care, realizează venituri salariale sau, după caz, asimilate salariilor, potrivit legii, realizate din exercitarea unei activităţi pe bază de:
• contract individual de muncă
• raport de serviciu
• sau în baza actului de numire, potrivit legii.
Aceste venituri trebuie realizate:
• în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice centrale şi locale, indiferent de modul de finanţare şi subordonare
• in cadrul regiilor autonome
• în cadrul societăţilor naţionale
• în cadrul companiilor naţionale
• în cadrul societăţilor comerciale la care capitalul social este deţinut integral sau majoritar de stat ori de o unitate administrativ-teritorială
Când raportăm nivelul pensiei la nivelul câştigului salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului de asigurări sociale de stat, luăm în considerare toate veniturile din pensiile care beneficiază o persoană, unde şi dacă este cazul, atât din sistemul public de pensii, cât şi din sisteme neintegrate acestuia, precum şi alte drepturi stabilite şi plătite de Casa Naţională de Pensii Publice prin structurile sale teritoriale în baza unor legi speciale (drepturile reparatorii cu caracter necontributiv).
La stabilirea situaţiei de cumul se are în vedere nivelul cuantumurilor însumate ale tuturor veniturilor.
Legile speciale vizate la cumulul de venituri existent la momentul stabilirii situaţiei de cumul a pensiei cu salariul sunt:

Actele normative care reglementează alte sisteme de pensii, neintegrate sistemului public de pensii:

1. OUG nr.221/2000 privind pensiile şi alte drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor

Actele normative care reglementează drepturile reparatorii cu caracter necontributiv:

2. Decret - Lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat
3. Legea nr.49/1991 privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război
4. Legea nr.44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, republicată
5. Legea nr.49/1999 privind pensiile I.O.V.R.
6. OG nr.105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobată cu modificări prin Legea nr.189/2000
7. Legea nr.309/2002 privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950 – 1961
8. Legea nr.341/2004 Legea recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987
9. Legea nr.109/2005 privind instituirea indemnizaţiei pentru activitatea de liber-profesionist a artiştilor interpreţi sau executanţi din România
10. Legea nr.8/2006 privind instituirea indemnizaţiei pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite şi recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică

Excepţiile de la aplicarea acestor prevederi privind cumulul pensiei cu salariul sunt stabilite prin Decizia Curţii Constituţionale nr. 1414/2009, decizie adoptată în urma controlului de constituţionalitate a priori, care precizează că „dispoziţiile cap. IV din lege sunt constituţionale în măsura în care acestea nu se referă la persoanele pentru care durata mandatului este stabilită expres prin Constituţie”.

Persoanele numite pentru care durata mandatului este stabilită expres prin Constituţie, sunt:

a) Avocatul Poporului, numit pe o durată de 5 ani, în conformitate cu art. 58 alin. (1) din Constituţia României;
b) Preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii este ales pentru un mandat de un an în conformitate cu art. 133 alin. (3) din Constituţia României;
c) Membrii Consiliului Superior al Magistraturii aleşi sau numiţi pentru un mandat de 6 ani în conformitate cu art. 133 alin. (4) din Constituţia României;
d) Consilierii de conturi numiţi pentru un mandat de 9 ani, în conformitate cu art. 140 alin. (4) din Constituţia României;
e) Judecătorii Curţii Constituţionale numiţi pentru un mandat de 9 ani, în conformitate cu art. 142 alin. (2) din Constituţia României.

Câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2012 este stabilit în baza Legii nr. 294/2011 privind bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2012, la valoarea de 2117 lei.

Director Executiv Adjunct
Terente Ciui

.

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS]