Primăria comunei Mărişelu organizează concurs pentru ocuparea funcției contractuale vacante de: Inspector de specialitate gradul IA, pe perioadă nedeterminată

Primăria comunei Mărişelu, cu sediul în Mărișelu, nr. 150, județul Bistriţa-Năsăud, organizează concurs pentru ocuparea funcției contractuale vacante de: Inspector de specialitate gradul IA, pe perioadă nedeterminată, conform H.G. nr. 286/23.03.2011  
Pentru participarea la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii generale şi condiţii specifice:
Condiţii generale pentru ocuparea postului:
a) are cetăţenia română;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
Conditii specifice pentru ocuparea postului:
a) studii superioare în domeniul inginerie geodezică absolvite cu diplomă de licență;
b) vechime în specialitatea studiilor: 7 ani.
BIBILIOGRAFIE:
1. Constituția României;
2. Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, Partea I, Titlul III, Partea a III-a – Titlul I, Partea a VI-a, Titlul III, Cap. I, III; Partea a VII-a, Titlul I-IV
3. Hotărârea Guvernului României nr. 890/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de constituire, atribuţiile şi funcţionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului şi modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum şi punerea în posesie a proprietarilor.
4. Legea nr. 7/1996 - Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare *** Republicată. 
5. Legea  nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România.
DOSARUL DE CONCURS va conţine:
    a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului  instituţiei publice organizatoare;
    b) copia actului de identitate;
    c) copii acte de stare civilă;
    d) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
    e) copia carnetului de muncă, conformă cu originalul sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
f) cazierul judiciar;
    g) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
h) curriculum vitae;
Actele prevăzute la lit. b), c) și d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.
Concursul se va desfășura la sediul Primăriei comunei Mărișelu, nr. 150, jud. Bistrița-Năsăud, astfel:
      * Afișare rezultate selecție dosare: 04.11.2020
      * Proba scrisă:  10.11.2020,  ora 10:00
      * Interviul:  16.11.2020, ora 10:00
Dosarele de concurs se depun la sediul Primăriei comunei Mărișelu, nr. 150, jud. Bistrița-Năsăud, până la data 30.10.2020, ora 14.00.
Anunțul, fișa postului, precum și formularele necesare pentru înscriere, se afișează la sediul instituției și pe site-ul www.comunamariselu.ro (secțiunea Primărie – organizare, carieră) începând cu data de 16.10.2020.
Relații suplimentare se pot obține la tel. 0263272710, fax. 0263272585, tel. mobil: 0787866134, e-mail: [email protected], persoană de contact Zăvoian Domnița, secretar general.
PRIMAR,                                                       
Petruţ Horea-Călin
 

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5