Reabilitarea Liceului Tehnologic de Servicii, repartizarea de locuinţe ANL, parcările cu plată, subiecte ale şedinţei de joi ale consilierilor bistriţeni

D I S P O Z I Ţ I E

privind convocarea Consiliului local al municipiului Bistriţa în şedinţă ordinară,

în data de 24 mai 2018, ora 14,00

 

Primarul municipiului Bistriţa,

având în vedere:

prevederile art.39 alin.1, alin.3, alin.5 şi alin.6 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

prevederile art.39 alin.1 şi alin.3, ale art.40 alin.1 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului local al municipiului Bistriţa aprobat prin Hotărârea nr.250/26.11.2009 a Consiliului local al municipiului Bistriţa;

în temeiul art.68 alin.1 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

D I S P U N E :

ART.UNIC – Se convoacă Consiliul local al municipiului Bistriţa în şedinţă ordinară, în data de 24 mai 2018, ora 14,00. Şedinţa va avea loc în sala de şedinţe a Primăriei municipiului Bistriţa, cu următoarea

 

ordine de zi:

 

 1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea participării unei delegaţii a municipiului Bistriţa la Jubileul de 25 de ani de Parteneriat dintre oraşul Wiehl (Germania) şi oraşul Hem (Franţa), de la Wiehl, Germania, din perioada 1 – 4 iunie 2018
 2. Proiect de hotărâre pentru aprobarea proiectelor care vor beneficia de cofinanţare de la bugetul local al municipiului Bistriţa pe anul 2018 în cadrul celei de-a doua sesiuni de selecţie, în conformitate cu Hotărârea nr.2/31.01.2018 a Consiliului local al municipiului Bistriţa
 3. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Bistrița nr.141/26.10.2017 privind aprobarea regulamentelor pentru administrarea parcărilor, cu plată și de reședință, amenajate în municipiul Bistrița
 4. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei 3 la Hotărârea nr.141/26.10.2017 privind aprobarea regulamentelor pentru administrarea parcărilor, cu plată și de reședință, amenajate în municipiul Bistrița
 5. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Bistrița nr.141/26.10.2017 privind aprobarea regulamentelor pentru administrarea parcărilor, cu plată și de reședință, amenajate în municipiul Bistrița
 6. Proiect de hotărâre privind însuşirea modificărilor şi completărilor inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Bistriţa, aprobat prin Hotărârea Consiliului local al municipiului Bistriţa nr.187/30.09.2009, cu modificările și completările ulterioare
 7. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul public al Municipiului Bistriţa a unor imobile situate în municipiul Bistriţa, localitatea componentă Slătinița
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii imobilului, construcţie şi teren, situat în municipiul Bistriţa, str.Mesteacănului, din proprietatea publică în proprietatea privată a Municipiului Bistrița și concesionarea prin licitaţie publică deschisă în vederea reabilitării şi amenajării unui Centru de servicii sociale integrate
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii imobilului, construcţie şi teren, situat în municipiul Bistriţa, str.Aleea Ineu, din proprietatea publică în proprietatea privată a Municipiului Bistrița și concesionarea prin licitaţie publică deschisă în vederea reabilitării şi amenajării unui punct liturgic
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere încheiat între Municipiul Bistriţa şi domnii Herzog Marius Remig, Brand Monika şi Grameth Jutta, pentru imobilul construcţie în suprafaţă de 332,70 mp şi teren în suprafaţă de 809,87 mp, situat în municipiul Bistriţa, strada Parcului nr.22, în care funcţionează Grădiniţa cu Program Normal nr.8 Bistriţa
 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării locuinţelor construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe rămase libere în urma renunţării foştilor beneficiari
 12. Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului local al municipiului Bistriţa pentru realizarea lucrărilor de modernizare, extindere şi schimbarea destinației construcţiei proprietatea numiţilor Ploscar Marin şi Ploscar Garofița, situată în municipiul Bistriţa, strada Cloșca nr.2, pe terenul înscris în CF Bistriţa nr.61841, coproprietar Statul Român
 13. Proiect de hotărâre privind încredinţarea mandatului special domnului Administrator public al municipiului Bistriţa, Avram George, în calitate de reprezentant al municipiului Bistriţa, să voteze, în numele şi pe seama Municipiului Bistriţa, în cadrul Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru gestionarea Integrată a Deşeurilor Municipale în Judeţul Bistriţa-Năsăud, pentru aprobarea prelungirii Contractului de achiziţie publică nr.1908/02.09.2016 a serviciului public de salubrizare respectiv "Activitatea de colectare, transport şi transfer al deşeurilor municipale, inclusiv managementul Staţiilor de Transfer şi al Centrelor de Colectare pentru judeţul Bistriţa-Năsăud, încheiat între Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru gestionarea Integrată a Deşeurilor Municipale în Judeţul Bistriţa-Năsăud şi SC SUPERCOM S.A., prin încheierea Actului adiţional nr.7
 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare între Municipiul Bistriţa prin Poliţia Locală, şi Inspectoratul Judeţean de Poliţie Bistriţa-Năsăud, în scopul derulării campaniei „fii pietOM! Asigură-te!”, pentru prevenirea accidentelor rutiere în care sunt sunt implicaţi pietoni
 15. Proiect de hotărâre privind stabilirea criteriilor specifice pentru evaluarea activităţii, în vederea asigurării bunei desfăşurări a activităţii Poliţiei Locale în anul 2018
 16. Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de selecţie a candidaţilor pentru funcţia de administrator unic neasociat şi aprobarea Scrisorii de aşteptări la Societatea Business Park Bistriţa Sud SRL
 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii: ”Reconfigurarea axei de transport public pe traseul: str.Gării – Bulevardul Decebal – str.Andrei Mureşanu – str.Năsăudului” municipiul Bistrița
 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii: “Reabilitare şi modernizare Liceul Tehnologic de Servicii”
 19. Proiect de hotărâre privind asigurarea urmăririi comportării în timp a construcţiilor aflate în proprietatea sau administrarea municipiului Bistriţa, conform prevederilor din cartea tehnică şi reglementărilor tehnice
 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii: „Amenajare spaţii verzi în zona Subcetate”
 21. Proiect de hotărâre privind redenumirea Direcţiei Municipale de Servicii Sociale Bistriţa în Direcţia de Asistenţă Socială Bistriţa, cu păstrarea personalităţii juridice, şi aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare
 22. Diverse

 

 

PRIMAR,

OVIDIU TEODOR CREŢU

 

 

                                                                                     AVIZ DE LEGALITATE

                                                                             SECRETARUL MUNICIPIULUI

GAFTONE FLOARE

 

 

Bistriţa, la 17 MAI 2018

Nr. 190

 

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS]