CURIERUL CASEI JUDEŢENE DE PENSII

Stabilirea şi plata pensiilor conform Legii 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

Pensia se acordă la cererea persoanei îndreptăţite, a tutorelui sau a curatorului acesteia, a persoanei căreia i s-a încredinţat sau i s-a dat în plasament copilul minor, după caz, depusă personal sau prin mandatar desemnat prin procură specială.

Cererea de pensionare, împreună cu actele prin care se dovedeşte îndeplinirea condiţiilor prevăzute de prezenta lege, se depune, începând cu data îndeplinirii acestor condiţii, la casa teritorială de pensii sau la casa de pensii sectorială competentă, în funcţie de ultimul loc de muncă in cazul persoanele din domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi siguranţei naţionale.

În aplicarea instrumentelor juridice cu caracter internaţional la care România este parte, persoanele domiciliate în străinătate pot transmite cererea prin care solicită pensie din sistemul public de pensii, împreună cu actele prin care se dovedeşte îndeplinirea condiţiilor prevăzute de prezenta lege, la casa teritorială de pensii competentă, în funcţie de ultimul loc în care au fost asigurate în România, respectiv la casa de pensii sectorială competentă.

Cererea de pensionare, depusă conform legii poate fi retrasă de persoana care a depus-o, până la emiterea deciziei de pensionare.

Pentru cadrele militare şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare care aparţin Ministerului Justiţiei, Serviciului de Protecţie şi Pază, Serviciului de Informaţii Externe şi Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, cererile de pensionare se depun la casele de pensii sectoriale care funcţionează în subordinea Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Administraţiei şi Internelor şi Serviciului Român de Informaţii, după caz, potrivit protocoalelor încheiate între acestea.

1) În sistemul public de pensii, pensiile se cuvin de la data îndeplinirii condiţiilor prevăzute de prezenta lege, în funcţie de categoria de pensie solicitată.

2) Pensiile se stabilesc, prin decizie a casei teritoriale de pensii sau a casei de pensii sectoriale, după caz, emisă în condiţiile prevăzute de prezenta lege şi se acordă de la data înregistrării cererii.

În funcţie de elementele specifice fiecărei categorii de pensie, pensiile se acordă şi de la o altă dată, după cum urmează:

a. de la data încetării plăţii indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă sau, după caz, de la data încetării calităţii de asigurat, cu excepţia asiguraţilor prevăzuţi la art. 6 alin. (2) din legea 263/2010 , dacă cererea a fost înregistrată în termen de 30 de zile de la data emiterii deciziei medicale de încadrare într-un grad de invaliditate, în situaţia pensiei de invaliditate;

b. din prima zi a lunii următoare celei în care a avut loc decesul, dacă cererea a fost depusă în termen de 30 de zile de la data decesului, în situaţia pensiei de urmaş acordată persoanei al cărei susţinător era pensionar, la data decesului;

c. de la data decesului, dacă cererea a fost înregistrată în termen de 30 de zile de la această dată, în situaţia pensiei de urmaş acordată persoanei al cărei susţinător nu era pensionar, la data decesului;

d. de la data îndeplinirii condiţiilor de pensionare, dacă cererea a fost înregistrată în termen de 30 de zile de la această dată, în situaţia pensiei de urmaş acordată persoanei care îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege, referitoare la vârsta standard de pensionare, ulterior decesului susţinătorului.

În sistemul public de pensii, pensiile se plătesc de la data acordării, stabilită prin decizie a casei teritoriale de pensii sau a casei de pensii sectoriale, după caz, cu excepţia pensiei anticipate şi a pensiei anticipate parţiale, care se plătesc de la data încetării calităţii de asigurat.

a) Admiterea sau respingerea cererii de pensionare se face prin decizie emisă de casa teritorială de pensii, respectiv de casa de pensii sectorială, în termen de 45 de zile de la data înregistrării cererii.

În termen de 30 de zile de la comunicare, decizia de pensie poate fi anulată la cererea titularului.

b) Decizia casei teritoriale de pensii sau a casei de pensii sectoriale se comunică persoanei care a solicitat pensionarea, în termen de 5 zile de la data emiterii.

În situaţia în care, ulterior stabilirii şi/sau plăţii drepturilor de pensie, se constată diferenţe între sumele stabilite şi/sau plătite şi cele legal cuvenite, casa teritorială de pensii, respectiv casa de pensii sectorială operează, din oficiu sau la solicitarea pensionarului, modificările ce se impun, prin decizie de revizuire.

Sumele rezultate în urma aplicării prevederilor de mai sus se acordă sau se recuperează, după caz, în cadrul termenului general de prescripţie, calculat de la data constatării diferenţelor.

Pensia poate fi recalculată prin adăugarea veniturilor şi/sau a stagiilor de cotizare, prevăzute de lege, nevalorificate la stabilirea acesteia.

Pensionarii pentru limită de vârstă care, după data înscrierii la pensie, realizează stagiu de cotizare, pot solicita recalcularea pensiei, în condiţiile legii.

Deasemenea sumele rezultate în urma recalcularii se acordă începând cu luna următoare celei în care a fost înregistrată solicitarea.

În sistemul public de pensii plata pensiei se face lunar.

Pensia se plăteşte personal titularului, tutorelui sau curatorului acestuia, persoanei căreia i s-a încredinţat sau i s-a dat în plasament copilul urmaş sau, după caz, mandatarului desemnat prin procură specială.

a. Plata pensiei se face, în funcţie de opţiunea pensionarului, prin mandat poştal, în cont curent sau în cont de card, în condiţiile stabilite prin convenţiile încheiate între CNPP, casele de pensii sectoriale şi Compania Naţională „Poşta Română” – S.A. sau, după caz, între CNPP, casele de pensii sectoriale şi bănci.

b. Casele teritoriale de pensii şi casele de pensii sectoriale transmit lunar, la domiciliul beneficiarilor din România, prin Compania Naţională „Poşta Română” – S.A., taloanele de plată a drepturilor prevăzute mai sus indiferent de modalitatea de plată pentru care au optat beneficiarii acestora.

Beneficiarii drepturilor băneşti stabilite de casele teritoriale de pensii şi de casele de pensii sectoriale, care nu au domiciliul în România, pot opta pentru transferul în străinătate al acestor drepturi, în condiţiile legii.

Prestaţiile de asigurări sociale cuvenite beneficiarilor stabiliţi în străinătate aferente drepturilor prevăzute la art. 19 alin. (2) din legea 263/2010 pot fi transferate în alte ţări, în condiţiile reglementate prin instrumente juridice cu caracter internaţional la care România este parte, în moneda ţărilor respective sau într-o altă monedă asupra căreia s-a convenit.

Cheltuielile generate de transferul în străinătate al prestaţiilor de asigurări sociale, inclusiv comisioanele de schimb valutar, se suportă de beneficiar, cu excepţia plăţilor care intră sub incidenţa Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 113/2009 privind serviciile de plată, în cazul acestora din urmă comisioanele fiind suportate, proporţional, de către beneficiar şi de către casele teritoriale de pensii, respectiv de către casele sectoriale de pensii.

Potrivit art.111 alin.(4) din legea 263/2010 cheltuielile generate de transferul din străinătate al prestaţiilor de asigurări sociale, cuvenite şi neîncasate, se suportă din bugetul asigurărilor sociale de stat.

Director Executiv Adjunct

Terente Ciui

test2

Comentarii

29/02/12 08:53
vasile

Cateva sute de pensionari romani care isi incaseaza pensiile in Austria prin aplicarea unui regulament european si care mai primesc venituri de completare din partea acestei tari au ajuns subiect de presa in Austria. Heute.at, agentia de stiri austriaca cu un trafic de 17.000 de vizitatori zilnic, acuza ca pensionarii romani fac "manevre" pentru obtinerea rezidentei si pentru a-si rotunji pensiile de mizerie din tara cu o completare de aproximativ 600 de euro, acordata de austrieci.
Potrivit Regulamentului Comisiei Europene 1408/71, drepturile unei persoane retrase din munca dintr-o tara UE pot fi incasate intr-un alt stat al Uniunii in care aceasta si-a stabilit resedinta. Articolul IV, paragraful 2 al Regulamentului CEEE 1408/71 are cu siguranta intentii bune, insa aceste intentii bune au, nu de putine ori, consecinte fatale, ca de exemplu pentru Austria si contribuabili, scrie site-ul mentionat, conform Agerpres. Un roman are o pensie de doar 100 de euro si poate solicita la organul teritorial competent plata diferentei suplimentului compensatoriu (supliment acordat de austrieci in scopul atingerii unui venit minim), in valoare de 720 de euro, pentru aceasta fiind nevoie doar de o notificare, spun ziaristii austrieci.

10/06/13 03:02
vasile andries

domiciliez in austra din anul 2008, deci inainte de a avea varsta de pensionare,

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS]