Vezi ce proiecte se află pe agenda consilierilor locali în şedinţa din 17 septembrie

R O M Â N I A

JUDEŢUL BISTRIŢA NĂSĂUD

     MUNICIPIUL BISTRIŢA

            P R I M A R

D I S P O Z I Ţ I E

privind convocarea Consiliului local al municipiului Bistriţa

în şedinţă ordinară, în data de 17 septembrie 2015, ora 14,00

 

Primarul municipiului Bistriţa;

având în vedere:

prevederile art.39 alin.1, alin.3, alin.5 şi alin.6 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

prevederile art.39 alin.1 şi alin.3, ale art.40 alin.1 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului local al municipiului Bistriţa aprobat prin Hotărârea nr.250/26.11.2009 a Consiliului local al municipiului Bistriţa;

în temeiul art.68 alin.1 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

D I S P U N E :

 

ART.UNIC – Se convoacă Consiliul local al municipiului Bistriţa în şedinţă ordinară, în data de 17 septembrie 2015, ora 14,00. Şedinţa va avea loc în sala de şedinţe a Primăriei municipiului Bistriţa, cu următoarea

ordine de zi:

 

I. PROIECTE DE HOTĂRÂRE

 

1.    Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Bistriţa pe anul 2015

2.    Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii nr.11/02.02.2012 privind finanţarea unor obiective de investiţii de interes local din Municipiul Bistriţa, printr-un credit bancar, în valoare de maxim 40 milioane lei, cu o maturitate de maxim 25 ani, cu modificările ulterioare

3.    Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Bistriţa nr.48/30.04.2014 pentru aprobarea proiectului „Edificare şi construire Campus Şcolar Colegiul Naţional „Liviu Rebreanu”, a cheltuielilor legate de proiect şi a acordului de parteneriat, în vederea finanţării acestuia în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 3 – Îmbunătăţirea infrastructurii sociale, Domeniul major de intervenţie 3.4 – Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă

4.  Proiect de hotărâre privind aprobarea contractelor de transport, respectiv de depozitare a deşeurilor municipale existente pe platforma de stocare temporară a deşeurilor din zona Zăvoaie la depozitul din cadrul Centrul de Management Integrat al Deşeurilor Tărpiu

5.    Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei protocoalelor încheiate pentru camerele în regim de internat situate în corpul B din incinta Colegiului Tehnic „Grigore Moisil”, proprietate publică a municipiului Bistrița

6.    Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere încheiat între Municipiul Bistrița și societatea ARCOS HBYS SRL, pentru terenul de sport cu gazon artificial, iluminat nocturn și vestiare, în suprafață de 1000 mp, situat în incinta Colegiului Tehnic Grigore Moisil Bistrița, proprietatea publică a municipiului Bistrița

7.    Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării directe a cotei de 221/900 mp părți teren aferentă spațiului, proprietatea Casei de Asigurări de Sănătate Bistrița-Năsăud, situat la etajul II al imobilului din muncipiul Bistrița, str. Grănicerilor nr.5

8.    Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Bistriţa nr.74/28.05.2015 privind aprobarea închirierii de către Municipiul Bistrița a spațiului în suprafață de 335 mp și a terenului în suprafață de 900 mp situat în municipiul Bistrița, Bulevardul Republicii nr.18-20, proprietatea domnului Plăian Adrian Marian, în vederea înființării Liceului Maghiar din Bistrița

9.  Proiect de hotărâre privind însuşirea modificărilor şi completărilor inventarului domeniului public al municipiului Bistriţa, aprobat prin Hotărârea nr.187/30.09.2009 a Consiliului local al municipiului Bistriţa, cu modificările şi completările ulterioare

10.         Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr.45/26.03.2015 a Consiliului local al municipiului Bistrița privind aprobarea dezmembrării unor terenuri proprietatea publică a municipiului Bistrița, care au fost transmise în administrarea AQUABIS S.A., pentru realizarea proiectului “Extindere de reţele de alimentare cu apă, canalizare, tratare ape uzate şi branşamente individuale în localităţi din judeţul Bistriţa- Năsăud, finanţat prin POS Mediu – Axa Prioritară 1”

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii “Reabilitare şi modernizare Liceul de Muzică Tudor Jarda, str. Al. Odobescu nr.8, Municipiul Bistriţa”

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare şi modernizare Grădinița cu Program Prelungit „Căsuța cu Povești”, Municipiul Bistriţa

13. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Bistriţa nr.102/16.10.2014 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local al municipiului Bistriţa în Consiliul de Administraţie al unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular din municipiul Bistriţa                 

14. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru amenajarea pădurii Codrişor din municipiul Bistriţa ca zonă de agrement „Pădure-Parc Codrişor”

 

                                      II. PLANGERE PREALABILA

 

15.         Adresa nr.II D 14023/20.08.2015 a Instituţiei Prefectului – Judeţul Bistriţa-Năsăud, înregistrată la Primăria municipiului Bistriţa cu nr.68.288/24.08.2015 având ca obiect plângere prealabilă cu privire la Hotărârea Consiliului lcal al municipiului Bistriţa nr.99/23.07.2015 şi Informarea nr.68288/10.09.2015 a Direcţiei Economice şi a Direcţiei Administraţie Publică, Juridic.

 

                                           III. INFORMĂRI / SCRISORI

 

16.         Adresa nr.II D 12.044 din 21.07.2015 a Instituţiei Prefectului judeţul Bistriţa Năsăud înregistrată la Primăria municipiului Bistriţa cu nr.59.302/24.07.2015, referitoare la Hotărârea nr.80/24.06.2015 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Complex Comercial format din Magazin Penny Market şi Magazin Altex” şi Informarea nr.59302/03.08.2015 a Arhitectului Şef şi a Direcţiei Administraţie Publică, Juridic

17.         Adresa nr.II D 12.800/04.08.2015 a Instituţiei Prefectului – Judeţul Bistriţa-Năsăud, înregistrată la Primăria municipiului Bistriţa cu nr.63324/06.08.2015 având ca obiect observaţii cu privire la Hotărârea Consiliului local al municipiului Bistriţa nr.98/23.07.2015 şi Informarea nr.63324/09.09.2015 a Direcţiei Administraţie Publică, Juridic

18.         Informarea nr.70.501/31.08.2015 a Direcţiei Municipale de Servicii Sociale privind activitatea asistenţilor personali desfăşurată în semestrul I anul 2015

19.         Adresa nr.1066/07.08.2015 a Curţii de Conturi a României, Camera de Conturi Bistriţa-Năsăud, înregistrată la Primăria municipiului Bistriţa cu nr.65243/12.08.2015 prin care s-a transmis Consiliului local al municipiului Bistriţa Decizia nr.20/07.08.2015 emisă de către directorul Camerei de Conturi ca urmare a Raportului de audit financiar întocmit la data de 08.07.2015 în urma desfăşurării în perioada 13.05. – 08.07.215 a acţiunii „Auditul financiar asupra conturilor anuale de execuţie bugetară ale Uniunii Administrativ Teritoriale a Municipiului Bistriţa”

20.         Adresa nr.1093/13.08.2015 a Curţii de Conturi a României, Camera de Conturi Bistriţa-Năsăud, înregistrată la Primăria municipiului Bistriţa cu nr.72129/07.09.2015 prin care s-a transmis Consiliului local al municipiului Bistriţa Decizia de prelungire a termenului pentru realizarea măsurilor dispuse prin Decizia nr.21/19.07.2014 şi Informarea nr.72129/10.09.2015 a Direcţiei Administraţie Publică, Juridic şi a Direcţiei Economice

21.       Adresa nr.32/08.09.2015 a Sindicatului Liber al Salariaţilor din Primăria municipiului Bistriţa înregistrată la Primăria municipiului Bistriţa cu nr.72834/09.09.2015 cu privire la aplicarea prevederile pct.1 al art.I alin.(5^2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului României nr.27/

PRIMAR,

OVIDIU TEODOR CREŢU

 

 

Bistriţa, la 10 SEPTEMBRIE 2015

Nr. 691

SA.ex.4.

.

Comentarii

11/09/15 08:37
Vizitator

In sfarsit, Proiectul de hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru amenajarea Pădurii Codrișor ca zonă de agrement ”Pădure-parc Codrișor”, inițiat de Asociația Bistrița Civică, in urma strângerii numărului de peste 4000 de semnături ale cetățenilor, si care a fost depus la Consiliul Local pentru aprobare la inceputul lunii iulie, a ajuns pe ordinea de zi a sedintei CL din 17 septembrie 2015. Important este ca Asociația Bistrița Civică sa mobilizeze cat mai multi cetateni la sedinta CL din 17 septembrie, astfel incat proiectul sa fie dezbatut cu seriozitate, in vederea realizarii dezideratului de „Salvare a Padurii Codrisor”.

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS]