BUNA VESTIRE

Pr.Vasile Beni: De ce să o cinstim pe Maica Domnului ?

Janez Jenco –teolog ceh,în cartea,, Maria şi timpul nostru”relatează despre primul preşedinte al S.U.A.   George Washington că avea lângă patul său o icoană cu Maica Domnului.Un profesor prieten şi bun creştin,venind în vizită,văzând icoana a exclamat:,,credeam că sunteţi protestant !”Preşedintele a răspuns:Sunt:,,Dar cum poţi să-l iubeşti pe Fiul şi să-L cinsteşti,dacă nu o iubeşti şi pe mama Sa”.Au fost cuvinte rostite de unul dintre marii conducători ai planetei care a fost conştient de importanţa pe care o are Maica Domnului în cultul nostru creştin.Şi în cuvântarea de azi mă opresc la două învăţături:

1-Virtuţile Maicii Domnului                                                                                  

  2-Argumente scripturistice pentru a o cinsti pe Maica Domnului

Nu însă de a spune mai întâi că una din cele mai vechi sărbători închinate Maicii Domnului este Buna Vestire, fiind singurul praznic din ciclul mariologic care are un temei biblic.Sărbătorită  în fiecare an la data de 25 martie, Buna Vestire conţine în sine în mod virtual toate praznicele creştine. Odată cu acest eveniment se inaugurează "plinirea vremii" (Gal. 4, 4)şi se descoperă "taina cea din veci ascunsă" (Efes. 3, 9), după expresiile pauline. Buna Vestire este socotită o sărbătoare a Maicii Domnului, dar ea este şi praznicul Întrupării Domnului din Preasfânta Născătoarea de Dumnezeu prin "umbrirea" Duhului Sfânt şi, în acest sens, începutul iconomiei mântuirii realizate de Fiul lui Dumnezeu Întrupat.Buna Vestire constituie sfârşitul făgăduinţelor pentru venirea lui Mesia şi începutul mântuirii pentru om. Acum se împlinesc toate profeţiile Vechiului Testament, iar prin acceptarea de către Sfânta Fecioară Maria a acestei lucrări divine, întreg neamul omenesc se pregăteşte pentru eliberarea de sub robia păcatului şi a morţii.Ea este o sărbătoare a bucuriei, care anunţă începutul mântuirii. „Fără Buna Vestire nu avem nici Crăciun, nici Paşte“, spunea un cunoscut părinte. Potrivit Evanghelistului Luca, Arhanghelul Gavriil a fost trimis la Fecioara Maria, care era logodită cu dreptul Iosif din seminţia lui Iuda, în Nazaretul Galileii, pentru a-i vesti Întruparea Fiului lui Dumnezeu. Felul în care arhanghelul îi vesteşte acest lucru este inedit. Mai întâi o întâmpină pe Fecioara Maria prin cuvintele: "Bucură-te ceea ce eşti plină de har! Domnul este cu tine, binecuvântată eşti tu între femei!" (Lc. 1, 28), Maica Domnului se supune alegerii divine rostind: "Iată roaba Domnului. Fie mie după cuvântul tău!" (Lc. 1, 38).Şi pornind de la etimologia cuvântului evangelion (veste bună), textul din Luca I, 26-56, suportul biblic al sărbătorii, este socotit de exegeţi o "evanghelie în Evanghelie", descoperind o întreită bună vestire: către, de la şi despre Maica Domnului. În primul rând, este o bună vestire către Maica Domnului, ca una ce a fost aleasă de Dumnezeu pentru ca Persoana dumnezeiască a Fiului să ia trup omenesc din ea. Beneficiara acestei veşti extraordinare a pogorârii lui Dumnezeu este, în primul rând, Maica Domnului. Ea este cea aleasă să participe la taina iconomiei mântuirii într-un chip unic, zămislind trupeşte fără tată de la Duhul Sfânt, pe Fiul cel născut din veac devenind"Născătoare de Dumnezeu". Pe de altă parte, este o bună vestire şi de la Maica Domnului. Evanghelistul Luca este singurul care redă evenimentul Bunei Vestiri, convorbirea Sfintei Fecioare cu Elisabeta, rudenia sa, precum şi imnul Maicii Domnului. De unde ştia Sfântul Evanghelist Luca aceste date? Ce izvoare a folosit pentru Evanghelia sa? Exegeţii sunt astăzi de acord că una din sursele Sfântului Luca pe care le-a cercetat "cu de-amănuntul" (Lc. 1, 3) a fost şi Sfânta Fecioară Maria. Numai din gura ei putea afla aceste lucruri autorul Evangheliei a III-a. Nu în ultimul rând, avem astăzi şi o bună vestire despre Maica Domnului. Textul Sfântului Luca, deşi nu spune nimic despre copilăria Maicii Domnului, prezintă totuşi câteva date suficiente pentru a schiţa portretul religios-moral al Născătoarei de Dumnezeu. Astfel, ea este atât de curată, încât manifestă o familiaritate cu puterile îngereşti, se tulbură, notează Evanghelistul, de "cuvântul" solului ceresc, iar nu de apariţia sa. Prin răspunsul său, Fecioara Maria dă dovadă de multă maturitate duhovnicească, precum şi de smerenie. Imnul pe care îl rosteşte la întâlnirea cu Elisabeta (Lc. 1, 46-55) ne arată deplina sa formaţie biblico-teologică.                                                                                    

    1-Virtuţile Maicii Domnului                                                                        

  În primul rând, smerenia: dacă lipseşte umilinţa inimii, într-un suflet, nu va fi spaţiu pentru alte virtuţi, pentru că aceasta este fundamentul pentru toate. Maica Domnului răspunde cu smerenie chemării lui Dumnezeu. Fără acest accept al ei, exprimat în cuvintele: fie mie după cuvântul tău!, spun unii teologi, nu s-ar fi realizat zămislirea sau înomenirea Fiului lui Dumnezeu.O altă virtute este iubirea faţă de aproapele,ajutând pe cei nevoiaşi: Fecioara a iubit fiecare persoană din iubire faţă de Dumnezeu, ducând ajutor celor nevoiaşi chiar şi atunci când nu era cerut, ca în cazul nunţii din Cana, unde ea, Mireasa Duhului Sfânt, a fost cea care a sugerat Fiului că a venit momentul de a face prima minune.Credinţa. După cum spune sfântul Irineu, Maria a reparat cu credinţa sa dauna provocată de Eva cu necredinţa sa. "Fericită pentru că ai crezut", i-a spus Elisabeta. A crezut în cuvintele îngerului, "că ea rămânând fecioară trebuia să devină Mamă a Domnului, a adus lumii mântuirea" Apoi este castitatea, adică puritatea sufletului şi a trupului. Sărăcia cu duhul, adică dezlipirea de bunurile lumeşti, a fost o altă virtute în care a excelat Mama lui Dumnezeu, care a voit să fie şi săracă în realitate. Darurile primite de la magi, de exemplu, le-a împărţit celor mai nevoiaşi, aşa încât să nu ţină nimic pentru sine şi să nu se lege de niciun lucru material.                                                          

Ascultarea faţă de Dumnezeu a fost, în Fecioara Maria, mai perfectă faţă de cea a tuturor celorlalţi sfinţi, pentru că ea era imună de păcatul strămoşesc. Nu l-a contrazis niciodată pe Dumnezeu, nici în fapte nici cu gândul, ci, despuiată de propria voinţă, a trăit pentru a asculta numai de voinţa divină, chiar şi atunci când asta a trebuit să-şi vadă  Fiul murind pe cruce.Răbdarea: suferinţa îndurată pe Calvar a fost un exemplu al răbdării excepţionale cu care Maria a suportat durerea acelor chinuri cu care Domnul obişnuieşte să-l încerce pe slujitorul credincios, pentru ca să se învingă în întregime pe sine însuşi şi să înveţe să îmbrăţişeze crucile vieţii cu iubire.Este, în sfârşit, virtutea rugăciunii, care în Sfânta Fecioară Maria a fost continuă şi perseverentă încă de la vârstă fragedă,o viaţă de rugăciune.                                                                                                

     2)Câteva argumente scripturistice despre cinstirea Maicii Domnului       

  Învăţătura Bisericii despre Maica Domnului ne spune că este Pururea Fecioară,Născătoare de Dumneze(Teotokos),Mijlocitoare permanentă şi Rugătoare neincetată.Sfânta Treime este tainic prezentă la întruparea lui Hristos ca om-Tatăl a ales-o,Fiul S-a întrupat,iar Duhul Sfânt a adumbrit-o    -Psalmul 44,11,20-21,,stătut-a împărăteasa de-a dreapta ta în haină aurită şi preaînfrumuseţată.Pomeni-vor numele tău în tot neamul şi neamul.pentru aceasta popoarele te vor lăuda în veac şi-n veacul veacului”           

-Iezechil 44,2-Maica Domnului pururea Fecioară:,,poarta aceasta v-a fi închisă,nu se v-a deschide şi nici un om nu v-a intra pe ea,căci Domnul Dumnezeul lui Israel a intrat pe ea.                                                         

   -Luca 1,48-49:,,că a căutat spre smerenia roabei sale ,că iată de acum mă vor ferici toate neamurile.Că mi-a făcut mie mărire Cel Puternic şi sfânt este numele Lui”.                                                                                

   -Ioan 2,3-10-la nunta din Cana Galileii la intervenţia Maicii Sfinte când aceasta îi aduce doar la cunoştinţă că nu mai au vin,Iisus face prima minune.                                                                                                     

   -Luca 1,28-29- Cinstirea Maicii Domnului este exprimată mai întâi de înger şi apoi de oameni arhanghelul Gavriil îi arată un respect deosebit atunci când se pleacă înaintea ei:,,Şi intrând îngerul i-a zis:Bucură-te ceea ce eşti plină de har,Domnul este cu tine.Binecuvântată eşti tu între femei .Iar ea văzându-l s-a tulburat de cuvântul lui şi cugeta în sine:Ce fel de închinăciune poate să fie aceasta”?                                                    

               -Luca 1,35-Maica Domnului e Născătoare de Dumnezeu-,,Duhul sfânt se v-a pogorî peste tine şi puterea Celui Preaînalt te va umbri,pentru aceea şi Sfântul care se v-a naşte din tine Fiul lui Dumnezeu se v-a numi”.             

-Luca 11,27-28,,fericit este pântecele care te-a purtat şi sânii la care ai supt!Iar El a zis :Aşa este,dar fericiţi sunt cei ce ascultă cuvântul lui Dumnezeu şi îl păzesc pe el.Când Mântuitorul a înviat prima dată sa arătat mamei sale,pentru că o cântare bisericească ne spune:,, Îngerul a strigat către cea plină de dar: Curată Fecioară, bucură-te; şi iarăşi zic, bucură-te, că Fiul tău a înviat a treia zi din mormânt şi pe morţi i-a înviat; veseliţi-vă, popoare.Luminează-te, luminează-te, noule Ierusalime, că Slava Domnului peste tine a răsărit; saltă acum şi te bucură, Sioane, iar tu, curată Născătoare de Dumnezeu, veseleşte-te întru învierea Celui născut al Tău”. Concluzionând în cuvinte simple să ne rugăm şi să o cinstim pe Maica Domnului pentru că este mama lui Iisus Hristos Mântuitorul nostru.Amin!

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5