ACTIVITATEA ECONOMICĂ ÎN COMUNA BISTRIŢA BÂRGĂULUI

Principalele sectoare ale activitaţii economice din comuna Bistriţa Bârgăului o reprezintă exploatarea şi valorificarea lemnului, creşterea vitelor şi agricultura. Baza acestor activitaţi este constituită din suprafetele de teren şi din efectivele de animale existente. Suprafaţa totală a terenului existent în comună este de 18.640 ha din care: 698 ha arabil, 1222 ha păşuni, 1105 ha fâneţe, 123 ha livezi, 14.352 ha păduri, 113 ha curţi şi clădiri, 159 căi de comunicaţie, 416 ha ape şi lac de acumulare, 461 terenuri degradate. Menţionez faptul că din suprafaţa totală de 14.352 ha teren cu vegetaţie forestieră, 8.545,7 ha este proprietatea publică a comunei restul suprafeţelor de păduri fiind în proprietatea statului, în proprietate privată şi în proprietatea altor comune.

În domeniul zootehniei, pe raza comunei, avem urmatoarele efective de animale: 1.546 bovine, 341 cabaline, 5.5oo ovine, 500 caprine, 950 porcine, 200 familii de albine, 250 iepuri, 996 de caini, 510 pisici şi 6.500 păsări.

Din studierea comparativă a datelor statistice rezultă că se înregistrează o tendintă de creştere a numărului de animale, la ovine şi la bovine. Contributia sectorului zootehnic este esentială în primul rând în asigurarea populatiei cu produse alimentare de bază: carne, lapte, smântână, ouă, untură, slanină, preparate din carne, brânză, miere etc. Pe lângă aceaste produse care se consumă în gospodarie, din comuna noastră s-a livrat, în decursul anului 2008, de către Centrul de colectare a laptelui prin cele 8 subcentre, o cantitate de 236.072 litri lapte, cu 103.618 litri mai mult decât în anul 2007, pentru care producatorii au primit o sumă de 1.888.576.000 lei vechi. Dacă la această sumă se adaugă şi valoarea subvenţiilor acordată de stat pentru acest produs, în sumă de 788.216.000 lei putem aprecia ca pozitivă contribuţia sectorului zootehnic la creşterea veniturilor populaţiei. Menţionăm că această creştere remarcabilă de 100 % înregistrată, în anul 2008, faţă de anii precedenţi se datorează înfiinţării centrului de colectare a laptelui cu cele două tancuri de răcire, fapt care a permis livrarea acestui produs pe bază de contract încheiat cu procesatorul care asigură, conform clauzelor contractuale, plata lunară a cantităţilor de lapte livrată. Consider că este demn de semnalat şi ajutorul acordat de stat prin subvenţii la bovine în sumă de circa 4,5 milioane lei /pe cap de animal, la un număr de 48 de gospodari, pentru care s-a achitat suma de 1.296.000.000 lei vechi precum şi suma de 273.000.000 lei acordată la ovine în urma celor 11 cereri depuse, din care finanţate doar 9. In lista subvenţiilor primite în anul 2008 se înscriu şi sumele acordate pentru terenuri şi păşuni, care numai la ACT au fost de 10.000 euro adică 345.360.000 lei, iar persoanele fizice au depus 456 de cereri .

O contributie importantă în activitatea economică a comunei o reprezină aportul sectorului privat. Conform evidenţelor primite de la registrul comerţului avem în prezent în comună un număr de 155 operatori economici din care 87 sunt înregistraţi ca SRL-uri, 33 funcţionează ca Asociaţii familiale, 31 işi desfaşoară activitatea ca Persoane fizice autorizate, 3 ca Intreprinderi individuale şi 1 ca Intreprindere familială. După profilul activităţii pe care o desfăşoară, situaţia se prezintă astfel:

- Silvicultură şi exploatări forestiere……………………………….8

- Tăierea şi rindeluirea lemnului…………………………………..23

- Construcţii clădiri şi lucrări de geniu………………………….... 10

- Producţia altor tipuri de mobilier………………………………...10

- Comerţ…………………………………………………………....50

- Servicii………………………………………………………….. 20

- Alte activităţi productive…………………………………………..3

Menţionăm că totalitatea acestor agenţi economici asigură un număr de peste 350 de locuri de muncă. Dacă la această cifră adăugăm numărul de salariaţi de pe raza comunei şi numărul persoanelor angajate la diferite instituţii şi unităţi economice, din afara comunei, rezultă un număr de peste 800 de angajaţi.

In prezentarea aspectelor de ordin economic trebuie să menţionăm şi eforturile comisiei comunale de aplicare a Legii 247/2005 privind retrocedarea drepturilor de proprietate a tuturor cetăţenilor care se încadrează în prevederile acestor reglementări. Informez consiliul local că în această grea si complexă acţiune am întampinat multiple dificultaţi, care explică numărul mare a cererilor respinse.

Fără să invocăm inerentele disfuncţionalităţi care s-au manifestat uneori, în activitatea comisiei, cauza principală a prelungirii acestei acţiuni o constituie numeroasele nereguli constatate în întocmirea dosarelor depuse de către majoritatea solicitanţilor cum sunt: lipsa actelor doveditoare, a extraselor CF., lipsa expertizelor care să ateste că terenurile inscrise în CF ca fânaţe sau păşuni au fost împădurite între timp, lipsa actelor de stare civilă care să ateste dreptul de moştenire după titularul înscris în CF, inexactitaţile semnalate în expertizele depuse si refuzul, din acest motiv, al Oficiului de cadastru şi al Direcţiei silvice de a aviza aceste expertize. Toate acestea au constituit cauze pentru care nu s-au putut soluţiona pozitiv un număr mare de cereri depuse.

In aceste condiţii, informez consiliul local că din totalul de 344 cereri depuse pentru o suprafaţă totală de 15.150,18 ha, au putut fi soluţionate doar 58 cereri pentru o suprafaţă de 101,25 ha. S-au depus la comisia judeţeană un număr de 68 de contestaţii din care au fost rezolvate doar 18 cu o suprafaţă de 20,48 ha. Mai sunt în curs de rezolvare un număr de 19 cereri pentru o suprafaţă de 19,32 ha.

Legat de acest aspect este demn de menţionat faptul că cererile depuse de către cetăţenii comunei pentru terenurile agricole, aprobate de către comisia locală şi înaintate către comisia judeţeană, au fost respinse de către Comisia naţională, deoarece nu au fost îndeplinite procedurile legale, respectiv nu s-au făcut cel puţin două oferte pentru acordarea de terenuri în schimb. Deasemenea menţionăm faptul că am solicitat Comisiei judeţene să ni se repartizeze o suprafaţă de 37,70 ha teren agricol din rezerva judeţului pentru a putea soluţiona cererile de acest fel de la nivelul comunei, dar nu am primit nici un răspuns până în prezent .

Nu putem încheia analiza activităţii economice fără a relata şi modul în care a fost valorificată masa lemnoasă din pădurile comunale. Astfel din 24.500 mc masă exploatată în anul 2008, care s-a vândut prin licitaţie la agenţi economici şi către populaţie precum şi din celelalte sume încasate s-au obţinut următoarele:

VENITURI :

- 1.500.837 lei - masă lemnoasă vândută la agenţi economici prin licitaţie;

- 123.402 lei - masă lemnoasă distribuită la populaţie;

- 106.458 lei - încasări din taxa de peiaj;

- 57.495 lei - încasări din servicii prestate de volă;

- 70.116 lei - alte venituri

………………………………………………………………………

1.858.308 lei - TOTAL VENITURI

…………………………………………………………………………

Aceste sume au fost utilizate pe următoarele :

CHELTUIELI :

- 432.500 lei - Sume virate la bugetul local

- 784.500 lei - Cheltuieli cu funcţionarea Ocolului silvic

- 111.690 lei - Contravaloarea lucrărilor silvice

- 71.710 lei - Prestări servicii pentru întreţinerea drumurilor forestiere

- 14.658 lei - Amenajamente silvice

- 235.484 lei - Cheltuieli de personal la serviciul economic

- 64.584 lei - Carburanţi la serviciul economic

- 47.403 lei - Piese de schimb

- 88.600 lei - Lucrări de construcţii adăpost muncitori Stegea

- 34.052 lei - Alte cheltuieli (piese drujbe, uleiuri, publicitate ziare, servicii utilaje închiriate.

…………………………………………………………………………………..

1. 885.281 lei TOTAL CHELTUIELI

……………………………………………………………………………………

(Extras din raportul privind starea economică, socială şi de mediu a comunei Bistriţa Bârgăului pe anul 2008, prezentat în Consiliul Local al comunei de către primarul

Vasile Laba.)

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5