Direcţia pentru Agricultură Bistriţa-Năsăud a transmis o serie de recomandări, prin intermediul primăriilor, pentru micii şi marii producători agricoli pentru sezonul cald. Ce prevede documentul!

În urma ședinței Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Bistrița Năsăud din data de 16.06.2022, s-a transmis Hotărârea C.J.S.U. nr.36 din 16.06.2022 privind aprobarea Planului de măsuri și acțiuni specifice sezonului cald 2022.

În vederea prevenirii și gestionării situațiilor de urgență generate de manifestarea fenomenelor meteorologice pe timpul sezonului cald, va propunem următoarele recomandări:

I.Recomandări privind promovarea în rândul fermierilor și a proprietarilor de animale a măsurilor privind ameliorarea condițiilor de creștere, exploatare și adăpostire a animalelor.

 Măsuri privind ameliorarea condițiilor de creștere, exploatare și adăpostire a animalelor :

  • asigurarea apei și a furajelor, atât cantitativ cât și calitativ;
  • identificarea unor surse suplimentare de alimentare cu apă;
  • se recomandă ca în perioada de caniculă, pășunatul să se facă până la orele amiezii și să se reia după orele 17,00;
  • asigurarea accesului animalelor la locuri umbrite și în  adăposturi corespunzătoare, care să ofere protecție față de razele solare, ploi abundente, grindină, furtuni și inundații;
  • verificarea bunei funcționări în adăposturi a echipamentelor de adăpare, furajare și a sistemelor de ventilație;
  • interzicerea arderii resturilor vegetale și a miriștilor după recoltare;
  • transmiterea operativă de către autoritățile locale a avertizărilor meteorologice ( cod galben, cod portocaliu, cod roșu);
  • înștiințarea  urgentă a medicului veterinar la orice modificare suspectă a stării de sănătate a animalelor și la apariția unor modificări comportamentale a acestora.

 

II. Recomandării privind campania agricolă de vară și în special a campaniei de recoltare a cerealelor păioase

         Pentru atenuarea efectelor  temperaturilor ridicate asupra culturilor agricole și în special a celor de cereale păioase,  Consiliile locale, Primării, conducerile administrative ale societăţilor comerciale şi asociaţiile agricole, precum şi cultivatorii individuali, sunt obligați să se informeze pentru a putea face față oricăror situații generatoare de evenimente negative.

           Acest fapt presupune cunoaşterea, respectarea şi asigurarea măsurilor de prevenire a incendiilor, iar atunci când se produc, cunoaşterea modului de intervenţie pentru localizare şi stingere cu operativitate, astfel încât pagubele şi pierderile să fie cât mai mici.

1. Cauze de incendii  izbucnite în timpul campaniei de recoltare a cerealelor păioase

           Cauzele principale de izbucnire a unor incendii în lanuri sunt următoarele: fumatul, focul deschis, iluminatul cu flacără deschisă, acţiunea intenţionată,  neinstruirea personalului care participă la lucrările de recoltare, etc.

Multe din incendii  sunt cauzate de maşinile agricole (tractoare, combine, prese de balotat paie, autocamioane) folosite pentru recoltare, prin următoarele împrejurări:

 -scânteile care ies din ţevile de eşapament datorită neprotejării acestora cu parascântei;

 -căldura degajată de motoarele utilajelor agricole când acestea vin în contact direct cu paiele sau pleava;

-căldura degajată de supraîncălzirea lagărelor;

-căldura de frecare dintre diferitele piese ale maşinilor care nu sunt asamblate şi reglate corect;

-căldura degajată la patinarea curelelor de transmisie;

-executarea unor lucrări de reparaţii şi întreţinere a utilajelor agricole în lan, lucrãri care presupun utilizarea focului deschis, suduri, etc.;

-utilizarea instalaţiilor electrice improvizate pe maşinile agricole;

– scurgerile de lichide combustibile datorate neetanşeităţilor (carburanţi, lubrefianţi);

– supraîncălzirea motoarelor maşinilor agricole datorită nefuncţionării corespunzătoare a sistemelor de răcire;

– alimentarea în lan cu carburanţi a utilajelor agricole, staţionarea utilajelor agricole în lan cu motoarele pornite ;

– inexistenţa sistemelor de legare la pamânt a combinelor pentru scurgerea energiei electrostatice.

 

2.Măsuri de prevenire  a incendiilor

– izolarea lanurilor faţă de drumurile, pădurile, căile ferate care le înconjoară, cu fâşii arate cu lăţimea de min. 20 m;

-marcarea cu indicatoare de interzicere şi avertizare a suprafeţelor de teren cultivate cu cereale păioase;

-parcelarea suprafeţelor mari de teren cultivate cu cereale păioase, astfel încât să nu se producă propagarea incendiilor la celelalte suprafeţe cultivate;

– direcţia de recoltare a combinelor va fi inversă direcţiei vântului predominant;

– strângerea în maximum 1-2 zile a paielor rezultate în urma recoltării cerealelor;

– parcarea maşinilor pe câmp se va face la o distanţă de cel putin 100 m faţã de lanurile nerecoltate şi 50 m faţã de orice clădiri, construcţii sau cale ferată;

 – se vor stabili şi dota locurile pentru fumat amenajate premergător începerii recoltării;

– este interzis fumatul pe utilajele şi maşinile agricole când se execută recoltarea cerealelor;

– în perioada de recoltare a cerealelor aprinderea focurilor pentru arderea miriştilor şi buruienilor este interzisă;

– lucrările de reparaţii executate pe câmp, la maşinile agricole, precum şi cele de alimentare cu carburanţi şi lubrefianţi se vor face în locurile special amenajate, la o distanţă de cel puţin 100 m faţă  de suprafeţele de pe care nu s-au recoltat cerealele;

 

3.Masuri ce se iau pentru recoltarea cerealelor păioase în condiţii de siguranţă
– existenţa  unui plug sau a unei grape cu discuri şi mijloc de tractare a acestora;

– o semiremorcă echipată cu : 2 stingătoare cu spumă, 2 stingătoare cu  pulberi, utilaje, unelte  şi alte mijloace tehnice de primă intervenţie (2-3 coase, 2 lopeţi, 2 furci, 5 mături de nuiele cu coadă de minimum 3 m, 4-5 găleţi cu apă şi un rezervor de apă de minimum 200 litri);

– existenţa  de stingătoare, bidoane cu apă de 50 litri, pentru fiecare maşină şi utilaj agricol (combine, tractoare, autocamioane etc).

 - Se interzice cu desăvârşire arderea miriştilor, a paielor sau a vegetaţiei uscate pe timp de vânt sau pe timpul nopţii.

 -  Se interzice arderea miriştilor, a paielor aflate pe câmp, a vegetaţiei uscate, cu excepţia situaţiilor deosebite, când se vor obţine acordurile de la instituţiile abilitate de lege şi se vor asigura măsurile de apărare împotriva incendiilor necesare.

 - Arderea miriştilor se va face după obţinerea avizelor/acordurilor de la autorităţile competente, cu respectarea următoarelor măsuri:

              a) parcelarea miriştii în suprafeţe de maximum 10 ha, prin fâşii arate;    

              b) izolarea zonei de ardere faţă de căi de comunicaţie, construcţii, culturi agricole vecine, instalaţii, fond forestier, prin executarea de fâşii arate;

              c) prezenţa permanentă, până la finalizarea arderii, a personalului de supraveghere şi stingere a eventualelor incendii;

             d) asigurarea unui plug sau disc, a mijloacelor de tractare şi a personalului de deservire a acestora, a unei cisterne cu apă, precum şi a substanţelor şi mijloacelor de stingere necesare.

-  Paiele rezultate în urma recoltării vor fi strânse în cel mai scurt timp.

 -  Proprietarul terenului, respectiv arendaşul, sunt responsabili de consecinţele produse ca urmare a incendierii miriştilor, paielor sau a vegetaţiei uscate aflate pe terenul lor, precum şi de eventualele pagube produse de propagarea incendiului la vecinătăţi.

  1. Depozitarea produselor agricole

· Depozitarea produselor agricole se face în spaţii special amenajate, compartimentate şi dimensionate după volumul produselor ce se depozitează.

· În spaţiile de depozitare a produselor agricole şi în apropierea acestora, nu se vor păstra alte materiale, ambalaje, produse chimice, fiind interzisă staţionarea, parcarea maşinilor şi a altor utilaje.

              · Depozitele şi magaziile de produse agricole, vor fi inscripţionate vizibil cu indicatoare: „Depozit de cereale”, „Pericol de incendiu", „Fumatul interzis", „Interzis a se face focul", „Interzis a se folosi flacără deschisă pentru iluminat".

 · Se interzice:

 a) păstrarea în magazii a cerealelor şi celorlalte produse, a căror umiditate depăşeşte limita de toleranţă, prezentând pericol de autoaprindere;

                   b) păstrarea de materiale cu pericol de incendiu la un loc cu cerealele şi celelalte    produse.

· Se vor supraveghea periodic umiditatea şi temperatura cerealelor şi a celorlalte produse, luându-se imediat măsurile necesare pentru uscarea şi aerisirea lor, în vederea răcirii.

· În magazii se vor asigura culoare pentru evacuarea produselor şi asigurarea intervenţiei în caz de incendiu.

· În încăperile de depozitare sau însilozare a cerealelor şi celorlalte produse agricole vegetale şi pe teritoriul din jurul magaziilor, se vor respecta următoarele:

              a) în spaţiile de depozitare, precum şi la 50 m în jur, sunt interzise fumatul, iluminatul cu flacără deschisă şi aprinderea focului deschis; în acest scop, se vor afişa inscripţii vizibile, iar pentru fumat, se vor stabili locuri speciale;

              b) este interzisă parcarea autovehiculelor la o distanţă mai mică de 50 m faţă de depozite sau magazii;

· Intervalele dintre magazii, coşare şi alte construcţii ale depozitelor vor fi păstrate în stare de curăţenie, curăţate de vegetaţie şi fără a fi blocate cu diferite materiale.

· Utilajele din silozuri se vor pune în funcţiune numai împreună cu instalaţiile de desprăfuire, ce vor fi verificate şi menţinute permanent în stare de funcţionare.

  1. Depozite de furaje fibroase şi grosiere

  · La amenajarea depozitelor de furaje grosiere se vor respecta următoarele:

a) terenurile destinate pentru depozite vor fi curăţate de mărăcini, tufişuri, arborete, uscături etc., ce vor fi evacuate în locuri special amenajate;

b) depozitele de furaje se vor amplasa la distanţe de siguranţă faţă de construcţiile vecine (grajduri, magazii, ateliere, cantoane etc.), astfel încât să se înlăture posibilitatea de propagare a incendiilor;

c) drumurile de acces la depozitele de furaje şi fermele zootehnice vor fi amenajate astfel încât să asigure circulaţia autovehiculelor şi mijloacelor de intervenţie în caz de incendiu sau calamităţi naturale.

d) depozitele pot fi iluminate electric, cu condiţia ca toate corpurile de iluminat şi conductoarele aeriene să fie bine fixate pe stâlpi înalţi de cel puţin 5-6 m, fără ca traseele conductoarelor sa treacă pe deasupra şirelor;

e) depozitele de furaje vor avea asigurată rezerva de apă în caz de incendiu, calculată conform prevederilor normativelor. Rezerva de apă poate fi păstrată în bazine, castele de apă, hidrosfere, acumulări de apă pe pârâuri sau râuri situate în apropiere etc.;

f) depozitele de furaje vor avea asigurată paza permanentă pe timpul funcţionării lor;

g) la depozitele de furaje şi plante tehnice vor fi realizate instalaţii de protecţie împotriva trăsnetului. La stabilirea amplasării, proiectării şi execuţiei acestora, se vor avea în vedere prevederile normativului de specialitate.

      · Paiele, fânul şi celelalte furaje se vor depozita numai după ce au fost uscate şi pe cât posibil presate (balotate).

      · Se interzice amenajarea de silozuri furajere între şirele de paie, fân etc. Acestea se vor amenaja în locurile special destinate acestui scop.

        · Depozitarea fânului, furajelor fibroase şi paielor se va face pe sortimente, în şire amplasate în aer liber, având dimensiuni de maximum 50 m lungime, 10 m lăţime şi 8 m înălţime.

        · Se interzice depozitarea paielor şi furajelor în afara perimetrului împrejmuit al depozitului.

Respectând măsurile de prevenire şi stingere a incendiilor, strângerea roadelor câmpului  se va face în condiţii de deplină siguranţă.  

 

III. Monitorizarea suprafețelor agricole afectate de secetă și inventarierea lor dacă situația o va impune.

IV. Raportarea, în timp util, a suprafețelor agricole afectate de secetă, la Instituția Prefectului și Direcției pentru Agricultură Județeană Bistrița Năsăud, în vederea constituirii de comisii care să se deplaseze in teren pentru  întocmirea rapoartelor operative.

 

Director executiv,

ing. Tabără Ioan-Nuțu

 

 

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5