ASOCIAȚIA PARTENERIAT GAL ȚINUTUL HAIDUCILOR anunță prelungirea apelului de selecție pentru o serie de măsuri

 

 

Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020

Program finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală

„Europa investește în zonele rurale!”

Măsura 19 - Dezvoltare locală LEADER

Sub-Măsura 19.4 „Sprijin pentru cheltuieli de funcționare și animare

Nr. contract de finanțare: C19401100011660675514

Beneficiar: Asociația PARTENERIAT GAL ȚINUTUL HAIDUCILOR

 

Anunț  de presă

Data publicării 19.04.2018

 

ASOCIAȚIA PARTENERIAT GAL ȚINUTUL HAIDUCILOR anunță prelungirea în data de 19.04.2018 a apelului de selecție pentru măsurile:

 

Ø  Măsura 6– M6.2.a/6A“Investiții în activităţi neagricole”- Sprijin pentru înființarea de activități neagricole în zonele rurale cu o alocare financiară pe sesiune de 300.000 euro. Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect:  este de maxim 20.000 euro. Intensitatea sprijinului este de 100%. Beneficiari eligibili: Fermieri sau membrii unei gospodării agricole, care își diversifică (pentru

prima dată) activitatea, prin înființarea, în spațiul rural, a unei structuri de cazare agroturistice și/sau a unei ferme pedagogice ca structura cu scop recreativ si instructiv- educativ  și/sau a unui atelier meşteşugăresc tradițional ( autorizați cu statut minim de PFA); Micro-întreprinderi și întreprinderi mici existente din spațiul rural , care își propun înființarea, în  spațul rural , a unei structuri de cazare agroturistice/și/sau a unei ferme pedagogice ca structura cu scop recreativ și instructiv- educativ și/sau a unui atelier meşteşugăresc traditional - activităţi pe care pe care nu le-au mai efectuat până la data aplicării pentru sprijin; Micro-întreprinderi și întreprinderi mici noi, înființate în anul depunerii aplicației de finanțare sau cu o vechime de maxim 3 ani fiscali, care nu au desfășurat activități până în momentul depunerii acesteia (start-ups). Pragul minim de selectie este de: 40 puncte. Data limită de depunere a proiectelor: 11.05.2018, ora 14.00.

Ø  Măsura 7-M 7.2 a6B “Servicii sociale integrate”- Masuri integrate pentru comunitățile marginalizate și măsuri de sprijin pentru îmbătrânirea activă din Strategia de Dezvoltare Locală a Asociației PARTENERIAT GAL Ținutul Haiducilor cu o alocare financiară pe sesiune de 307.703,44 euro. Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect:  este de maxim 200.000 euro. Intensitatea sprijinului este de 100% pentru proiecte generatoare de venit cu utilitate publică. Beneficiari eligibili: UAT oraș Beclean, precum și comune pe teritoriul cărora există resurse balneare; Comune din teritoriul GAL, si asociatii ale acestora, conform legislatiei nationale in vigoare; ONG-uri constituite conform legislației în vigoare; GAL Ţinutul Haiducilor (dacă niciun alt solicitant nu-și manifestă interesul și se aplică măsuri de evitare a conflictului de interese). Pragul minim de selectie este de: 90 puncte pentru  proiect Componenta A, 35 puncte pentru  proiect Componenta B. Data limită de depunere a proiectelor: 29.06.2018, ora 14.00.

Ø  Măsura 7– M7.3.a/6C  “Infrastructură broadband”- Sprijin pentru infrastructura de bandă largă, inclusiv crearea, îmbunătățirea și extinderea acesteia, infrastructura pasivă de bandă largă și furnizarea accesului la banda largă cu o alocare financiară de 100.000 euro. Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect:  este de maxim 100.000 euro. Intensitatea sprijinului este de 90% pentru proiecte generatoare de venit cu utilitate publică. Beneficiari  eligibili:  Agenții economici care se încadrează în categoria întreprinderilor mici și mijlocii (IMM) conform legislației în vigoare Legea 346/2004 și care activează sau urmează să activeze în în domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor; GAL, în situația în care în urma lansării primului apel de selecție nu se depun proiecte, atunci GAL-ul poate fi beneficiarul măsurii, cu respectarea legislației specifice; Entități publice, Asociatii de Dezvoltarea Intercomunitare, Autoritati Publice Locale  cu respectarea legislației specifice. ). Pragul minim de selectie este de: 30 puncte. Data limită de depunere a proiectelor: 31.05.2018, ora 14.00.

Ø  Măsura 7-M7.5. a/6B ”Infrastructură turistică mica” – amenajarea de trasee turistice în Ţinutul Haiducilor cu o alocare financiară de 239.796,05 euro. Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect este de minim 40.000 euro – maxim 80.000 euro. Intensitatea sprijinului: este de pana la 100 : pentru operatiunile generatoare de venit – 90 %; pentru operatiunile generatoare de venit cu utilitate publica  -100%; pentru operatiunile negeneratoare de venit – 100%. Beneficiari  eligibili:  UAT Oras Beclean; Comune şi asociaţiile acestora conform legislației naționale în vigoare;ONG-uri. Pragul minim de selectie este de: 30 puncte. Data limită de depunere a proiectelor: 29.06.2018, ora 14.00.

Ø  Măsura 4–M4.2.a/3A ,, Procesare locală” -  Sprijin pentru investiții în procesarea locală a produselor agroalimentare din GAL Ținutul Haiducilor cu o alocare financiară de 1.010.000 euro. Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect se va încadra între minim 20.000 euro şi maxim 200.000 euro pentru un proiect. Proiectele sunt generatoare de venit, intensitatea sprijinului este de:

ü  50% din totalul cheltuielilor eligibile, pentru IMM-uri şi întreprinderi individuale care nu activează în zona montană şi nu derulează investiţii legate de agricultura ecologică;

ü  70% din totalul cheltuielilor eligibile, pentru IMM-uri şi întreprinderi individuale care fie activează în zona montană, fie derulează investiţii legate de agricultura ecologică;

ü  70% din totalul cheltuielilor eligibile pentru formele asociative (cooperative și grupuri de producători) care derulează investiţii colective;

ü  90% din totalul cheltuielilor eligibile, pentru IMM-uri şi întreprinderi individuale care activează în zona montană şi derulează investiţii legate de agricultura ecologică;

ü  90% din totalul cheltuielilor eligibile pentru formele asociative (cooperative și grupuri de producători) care derulează investiţii colective în zona montană şi/sau legate de agricultura ecologică.

Beneficiari  eligibili:  Cooperative și grupuri de producători constituite la nivelul GAL Ţinutul Haiducilor, definite conform legislației naționale în vigoare ; Fermieri, cu excepția persoanelor fizice neautorizate ; IMM-uri, întreprinderi individuale. Pragul minim de selectie este de: 50 puncte. Data limită de depunere a proiectelor: 29.06.2018, ora 14.00.

 

Pentru informații detaliate privind accesarea și derularea măsurilor din cadrul apelurilor de selecție, precum și cerințele de conformitate și eligibilitate pe care solicitantul trebuie să le îndeplinească vă rugăm să consultați ”Ghidul solicitantului” elaborat de GAL, aferent fiecărei măsuri, disponibil pe site-ul Asociației PARTENERIAT GAL ȚINUTUL HAIDUCILOR www.galtinutulhaiducilor.ro  secțiunea GHIDUL SOLICITANTULUI LEADER 2014-2020.

Descrierea criteriilor de selecție și punctajul acordat fiecărui criteriu în parte, pentru fiecare dintre cele două măsuri lansate sunt afișate la sediul GAL și publicate pe site-ul www.galtinutulhaiducilor.ro  la secțiunea APELURI DE SELECȚIE.

 Procedura de selecție aplicată de Comitetul de Selecție al GAL este publicată pe pagina web  www.galtinutulhaiducilor.ro la secțiunea  PROCEDURI de LUCRU.

 

Sesiunea de depunere a proiectelor pentru Măsura 6– M6.2.a/6A“Investiții în activităţi neagricole” este deschisă în perioada 23.04-11.05.2018. Termenul limită de depunere a proiectelor este 11.05.2018, ora 14.00.

 

Sesiunea de depunere a proiectelor pentru Măsura 7-M 7.2 a6B “Servicii sociale integrate” este deschisă în perioada 21.05-29.06.2018. Termenul limită de depunere a proiectelor este 29.06.2018, ora 14.00.

 

Sesiunea de depunere a proiectelor pentru Măsura 7– M7.3.a/6C  “Infrastructură broadband” este deschisă în perioada 14.05-31.05.2018.  Termenul limită de depunere a proiectelor este 31.05.2018, ora 14.00.

 

Sesiunea de depunere a proiectelor pentru  Măsura 7-M7.5. a/6B ”Infrastructură turistică mica” este deschisă în perioada 14.05-29.06.2018. Termenul limită de depunere a proiectelor este 29.06.2018, ora 14.00.

 

Sesiunea de depunere a proiectelor pentru Măsura 4–M4.2.a/3A ,, Procesare locală”  este deschisă în perioada 14.05-29.06.2018. Termenul limită de depunere a proiectelor este 29.06.2018, ora 14.00.

 

Anunțare rezultatelor pentru cererile de finanțare depuse în cadrul acestei sesiuni se va face după aprobarea Raportului de Selecție de către Comitetul de Selecție al GAL. GAL va notifica în scris și prin intermediul site-ului propriu pe toți solicitanții, cu privire la rezultatul evaluării cererilor de finanțare depuse la sediul GAL.

 

Pentru a consulta varianta detaliată a apelurilor de selecție în format inscripționat pe suport electronic sau cea pe suport tipărit vă rugăm să vă adresați Biroului administrativ  la sediul Asociației PARTENERIAT  GAL ȚINUTUL HAIDUCILOR  situat în orașul Beclean, Zona de Agrement Figa, nr. 22, județul Bistrița-Năsăud, de luni până vineri, între orele 10.00-14.00.

 

Proiectele se depun la sediul Asociației PARTENERIAT GAL ȚINUTUL HAIDUCILOR, oraș BECLEAN, Zona de Agrement Figa, nr. 22, județul Bistrița-Năsăud.

 

Datele de contact ale Asociației PARTENERIAT GAL Ținutul Haiducilor unde solicitanții pot obține informații detaliate/suplimentare  sunt următoarele:

 

Asociația PARTENERIAT GAL ȚINUTUL HAIDUCILOR

Adresa: BECLEAN, Zona de Agrement Figa, nr. 22, județul Bistrița-Năsăud

Tel: 037-1408616

Fax: 037-2255592

E-mail: [email protected]

 

 

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5