Documentaţii ceva mai elaborate pentru obţinerea subvenţiilor în sectorul vegetal

Fermierii şi autorităţile publice locale care vor solicita în acest an subvenţii reprezentând plăţi directe şi plăţi naţionale directe complementare în sectorul vegetal pentru acordarea sprijinului aferent măsurilor de agromediu şi în zonele defavorizate vor depune la APIA documentaţii ceva mai elaborate decât până acum.

Prin Ordinul 67/2011 semnat de ministrul Agriculturii au fost aduse modificări în ceea ce priveşte documentele doveditoare ale utilizării terenului solicitate.

Fermierii care depun cereri de plată pe suprafaţă (pentru anul 2011) trebuie să depună la dosar titlul de proprietate sau alte acte doveditoare ale dreptului de proprietate asupra terenului, contractul de arendare, contractul de concesiune, contractul de asociere în participaţiune, contractul de închiriere, contractul de comodat sau alte acte care fac dovada folosinţei terenului (adeverinţa eliberată de primărie conform înscrierilor în Registrul Agricol, înscrisuri sub semnătură privată etc.).

Consiliile locale care depun cereri de plată pentru suprafeţele de pajişti permanente vor depune la centrele APIA şi următoarele documente justificative: plan tehnic de întreţinere şi îmbunătăţire a pajiştilor; procesele verbale de recepţie a lucrărilor prevăzute în planul tehnic; actele din care să rezulte suprafaţa totală, pe categorii de folosinţă, pe care o deţine unitatea administrativ-teritorială, suprafeţele agricole proprii care nu sunt utilizate în scopuri productive, suprafeţele repartizate pentru păşunat, utilizate de către deţinătorii de animale, persoane fizice/juridice, pentru care au fost încheiate contracte de arendă, concesiune, închiriere, titlu gratuit, înţelegeri verbale.

Totodată, autorităţile locale vor mai depune documente referitoare la numărul de animale pe specii aflate în proprietatea primăriei, suprafaţa totală de pajişti existente pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale (exclusiv suprafeţele de pajişti deţinute de unitatea administrativ-teritorială), respectiv efectivul de animale al deţinătorilor din unitatea administrativ-teritoriala şi terenul pe care păşunează acestea.

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5