A început campania de primire a cererilor de plată pentru schemele/măsurile de sprijin pe suprafaţă.

Sursa: comunicat de presă

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) demarează astăzi, 3 martie 2014, Campania de primire a cererilor de plată pentru schemele/măsurile de sprijin pe suprafaţă.
Pentru a beneficia de sprijinul financiar pe suprafaţă, fermierii trebuie să depună la Centrele APIA, în intervalul 3 martie - 15 mai 2014, o singură cerere de plată. Pentru cererile de plată depuse începând cu data de 16 mai, se vor aplica penalităţi de 1% pentru fiecare zi lucrătoare de întârziere. După data de 9 iunie 2014, cererea de plată nu mai este admisă la calculul plăţii pentru anul în curs.
Pot beneficia de măsurile de sprijin pe suprafaţă persoanele fizice şi/sau juridice care exploatează terenul agricol pentru care solicită plata, în calitate de proprietari, arendaşi, concesionari, administratori în cadrul asociaţiilor în participaţiune etc. Dacă proprietarul a dat terenul în arendă, l-a concesionat sau l-a închiriat, sprijinul financiar pe suprafaţa respectivă va fi acordat celui care lucrează terenul.
Precizăm că sunt eligibile la plată exploataţiile cu suprafaţa de cel puţin un hectar, formate din parcele agricole cu suprafaţa de cel puţin 0,3 hectare. În cazul viilor, livezilor, culturilor de hamei, pepinierelor pomicole, pepinierelor viticole sau al arbuştilor fructiferi, suprafaţa minimă a parcelei trebuie să fie de cel puţin 0,1 hectare.
De asemenea, solicitantul trebuie să respecte Bunele Condiţii Agricole şi de Mediu (GAEC) şi Cerinţele Legale în Materie de Gestionare (SMR) pe toată suprafaţa fermei.
Măsurile de sprijin pe suprafaţă sunt:
1. Schema de plată unică pe suprafaţă (SAPS);
2. Ajutoare naționale tranzitorii (ANT):
• ANT 1- culturi în teren arabil;
• ANT 2- in pentru fibră;
• ANT 3- cânepă pentru fibră;
• ANT 4- tutun;
• ANT 5- hamei;
• ANT 6- sfeclă de zahăr.
3. Schema de plată separată pentru zahăr;
4. Schema de sprijin pentru orez din zonele defavorizate altele decât zona montană;
5. Plăţi compensatorii pentru măsurile de dezvoltare rurală:
Se continuă angajamentele aflate în desfașurare. Pentru angajamentele care au fost finalizate înanul 2013 se acceptă prelungirea lor cu un an, pentru anul 2014, sub rezerva aprobării PNDR de către Comisia Europeană.
• Măsura 211 - Plăţi compensatorii pentru zonele montane defavorizate;
• Măsura 212 - Plăţi compensatorii pentru zonele specific şi semnificativ defavorizate din punct de vedere natural.
• Măsura 214 - Plăţi de Agro-mediu*:
 Pachetul 1 (P1) - Pajişti cu înaltă valoare naturală;
 Pachetul 2 (P2) - Practici agricole tradiţionale;
 Pachetul 3 (P3) - Pajişti importante pentru păsări;
 Pachetul 4 (P4) - Culturi verzi;
 Pachetul 5 (P5) - Agricultura ecologică;
 Pachetul 6 (P6) - Pajiști importante pentru fluturi;
 Pachetul 7 (P7) - Terenuri arabile importante ca zone de hrănire pentru gâsca cu gât roşu.
*Se pot combina pe parcelă: P1 cu P2 sau P4 cu P5. Nu se pot combina pe parcelă P4 cu P7.
Un element important şi în Campania 2014 este aplicaţia IPA Online, prin intermediul căreia fermierii deja înregistraţi la APIA în campanile precedente, şi care intenţionează să solicite sprijin pe suprafaţă în anul 2014, prin acces la internet, pot să completeze electronic declaraţia de suprafaţă, să vizualizeze şi, după caz, actualizeze propriile parcele - față de parcelele digitizate și/sau controlate pe teren în campania anterioară. De asemenea, fermierii îşi pot digitiza parcele noi prin identificarea pe ortofotoplanurile disponibile în baza de date (LPIS) a APIA.
Aplicația IPA Online pune la dispoziția fermierilor rezultatele controalelor pe teren din anii anteriori precum și avertizări privind calitatea digitizării parcelelor agricole și avertizări privind respectarea anumitor cerințe de ecocondiționalitate. Totodată, aplicația IPA Online informează fermierul dacă parcelele digitizate sunt situate în zone eligibile pentru plăţile compensatorii pentru măsurile de dezvoltare rurală.
Schemele/măsurile de sprijin pe suprafaţă sunt finanţate din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA), din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) şi din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR).

SERVICIUL RELAŢII CU PUBLICUL ŞI COMUNICARE

INFORMAȚII SUPLIMENTARE:
BUNELE CONDIȚII AGRICOLE ȘI DE MEDIU (GAEC):
I. Standarde pentru evitarea eroziunii solului
GAEC 1. Pe timpul iernii, terenul arabil trebuie să fie acoperit cu culturi de toamnă şi/sau să rămână nelucrat după recoltare pe cel puţin 20% din suprafaţa arabilă totală a fermei.
GAEC 2. Lucrările solului pe terenul arabil cu panta mai mare de 12%, cultivat cu plante prăsitoare, inclusiv semănatul, se efectuează de-a lungul curbelor de nivel.
GAEC 3. Se menţin terasele existente pe terenul agricol la data de 1 ianuarie 2007.
II. Standarde pentru menţinerea conţinutului optim de materie organică în sol
GAEC 4. Floarea soarelui nu se cultivă pe acelaşi amplasament mai mult de 2 ani consecutiv.
GAEC 5. Nu este permisă arderea miriştilor şi a resturilor vegetale pe terenul arabil.
III. Standarde pentru menţinerea structurii solului
GAEC 6. Nu este permisă efectuarea lucrării de arat în condiţii de umiditate excesivă a solului.
IV. Standarde pentru menţinerea unui nivel minim de întreţinere a terenurilor agricole
GAEC 7. Întreţinerea pajiştilor permanente prin asigurarea unui nivel minim de păşunat de 0,3 UVM/ha şi/sau prin cosirea lor cel puţin o dată pe an.
GAEC 8. Nu este permisă arderea vegetaţiei pe pajiştile permanente.
GAEC 9. Nu este permisă tăierea arborilor solitari şi/sau a grupurilor de arbori de pe terenurile agricole.
GAEC 10. Evitarea instalării vegetaţiei nedorite pe terenurile agricole, inclusiv pe terenurile care nu sunt folosite în scopul producţiei.
V. Standarde pentru protejarea şi gestionarea apelor
GAEC 11. Respectarea prevederilor legale privind utilizarea apei pentru irigaţii în agricultură.*)
GAEC 12. Este interzisă aplicarea îngrăşămintelor de orice fel și a produselor de protecția plantelor pe suprafeţele de teren agricol care se constituie în fâşii de protecţie în vecinătatea apelor de suprafaţă, a căror lăţime minimă este de 1 m pe terenurile cu panta de până la 12% şi de 3 m pe terenurile cu panta mai mare de 12%, panta terenului fiind panta medie a blocului fizic adiacent cursului de apă .

Se aplică la nivelul întregului teritoriu al României, în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (3), art. 2 alin. (2) litera i) și art. 7 alin. (1) litera b) din Programul de acțiune pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați din surse agricole, aprobat prin Decizia nr. 221.983/GC/12.06.2013 a Comisiei pentru aplicarea Planului de acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole, în temeiul art. 6 alin (1) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 694/2000.
GAEC 13. Este interzisă poluarea apelor subterane prin deversarea directă sau prin descărcarea pe teren și infiltrarea prin sol a produselor ce conţin substanţe periculoase utilizate în agricultură, cu excepţia cazului în care o astfel de deversare/descărcare este reglementată prin autorizaţia de gospodărire a apelor deținută de agricultor .
___________________
2 Substanţele periculoase utilizate în agricultură se regăsesc în conţinutul următoarelor produse/grupe de produse: biocide şi produse de protecţia plantelor (erbicide, fungicide, insecticide, acaricide, nematocide, regulatori de creștere), produse de uz veterinar (medicamente, substanţe antiparazitare), produse petroliere (combustibili, lubrifianţi, produse derivate), azotaţii şi fosfaţii din îngrăşăminte și alte produse utilizate pentru dezinfecţie, dezinsecţie, deratizare şi decontaminare în fermă, în conformitate cu Lista de substanţe prioritare şi poluanţi specifici prevăzută în anexa nr. 1 la Programul de măsuri împotriva poluării cu substanţe chimice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 351/2005, cu modificările și completările ulterioare.

CERINŢELE LEGALE ÎN MATERIE DE GESTIONARE (SMR) în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, al ministrului mediului şi pădurilor şi al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr.187/2155/42/2011, cu modificările ulterioare:
MEDIU:
SMR 1. Conservarea păsărilor sălbatice.
SMR 3. Protecţia mediului, în special a solului, atunci când se utilizează nămoluri de epurare în agricultură.
SMR 4. Protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole.
SMR 5. Conservarea habitatelor naturale şi a speciilor de faună şi floră sălbatică.
SĂNĂTATE PUBLICĂ ŞI SĂNĂTATEA ANIMALELOR:
SMR 6. Identificarea şi înregistrarea porcinelor.
SMR 7. Identificarea şi înregistrarea bovinelor.
SMR 8. Identificarea şi înregistrarea animalelor din speciile ovine şi caprine.
SĂNĂTATE PUBLICĂ, SĂNĂTATEA ANIMALELOR ŞI SĂNĂTATEA PLANTELOR:
SMR 9. Introducerea pe piață a produselor fitosanitare.
SMR 10. Interzicerea utilizării anumitor substanţe cu efect hormonal, tireostatic şi beta-agoniste în creşterea animalelor.
SMR 11. Principii și cerinţe generale ale legislaţiei alimentare şi proceduri în domeniul siguranţei produselor alimentare.
SMR 12. Prevenirea, controlul si eradicarea anumitor forme de encefalopatii spongiforme transmisibile (EST).
NOTIFICAREA BOLILOR:
SMR 13. Măsuri de combatere a febrei aftoase.
SMR 14. Măsuri de combatere a anumitor boli la animale: boala veziculoasă a porcului, variola ovină şi caprină, pesta porcină africană și pesta porcină clasică.
SMR 15. Măsuri de combatere şi de eradicare a febrei catarale ovine (boala limbii albastre - bluetongue).

CERINŢELE MINIME RELEVANTE PENTRU MĂSURILE DE AGRO-MEDIU care trebuie respectate la nivel de fermă, conform Anexei 4B1 din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007 – 2013
1 - Este permisă utilizarea numai a acelor produse de protecţie a plantelor care au fost autorizate pentru vânzare şi numai în conformitate cu instrucţiunile de utilizare.
2 - Persoanele care folosesc produsele de protecţie a plantelor trebuie să fie calificate (să aibă o atestare profesională).
3 - Persoanele care folosesc produsele de protecţie a plantelor clasificate ca având “toxicitate ridicată” sau ca “toxice” trebuie să fie înregistrate la serviciul special din cadrul poliţiei judeţene din raza de activitate. De asemenea, trebuie să fie înregistrate la unitatea sanitar-veterinară sau la inspectoratul județean pentru siguranţa muncii.
4 - Folosirea produselor de protecție a plantelor poate fi realizată doar pentru scopul în care aceste produse au fost omologate și numai conform instrucţiunilor de utilizare.
5 - Tratamentele cu produse de protecţie a plantelor nu sunt permise în zonele de protecţie a apelor, în zonele protejate, în zonele de protecţie sanitară, zonele de protecţie ecologică, precum şi în alte zone protejate stabilite de autorităţile competente.
6 - Îngrăşămîntele naturale aplicate nu pot conţine mai mult de 170 kg de azot (N) ca îngredient pur pe 1 ha de teren agricol.
7 - Fermierii trebuie să respecte perioadele în care aplicarea fertilizatorilor este interzisă.
8 - Aplicarea îngrăşămintelor pe terenurile cu pante abrupte trebuie realizată prin încorporarea îngrășămîntelor în sol şi luarea în considerare a condiţiilor meteorologice.
9 - Nici un tip de îngrășământ nu poate fi aplicat pe terenuri acoperite de zăpadă, pe terenuri cu apă în exces sau pe terenuri îngheţate.
10 - Nu vor fi folosiţi fertilizatori în apropierea resurselor de apă în conformitate cu următoarele indicaţii: Fertilizator solid – nu mai aproape de 6 m de apă. Fertilizator lichid – nu mai aproape de 30 m de apă. În apropierea staţiilor de captare a apei potabile, nu va fi folosit niciun tip de fertilizator la o distanţă mai mică de 100 m faţă de staţia de captare a apei.
11 - Fermierii trebuie să se asigure că îngrăşămintele sunt distribuite uniform.
12 - Fermierii trebuie să urmeze un plan de fertilizare.
13 - Interzicerea folosirii fertilizatorilor neautorizaţi pentru vânzare.
14 - Operatorii care produc produsele ecologice au obligaţia de a-şi înregistra această activitate la MADR, prin compartimentul de specialitate, şi de a se supune controlului unui organism de inspecţie şi certificare aprobat.
15 - În vederea protejării speciilor de păsări migratoare este interzisă uciderea sau capturarea intenţionată, indiferent de metoda utilizată.

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5