ACTIVITATEA CONSILIULUI LOCAL BECLEAN ÎN ANUL 2008

Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică stabileşte cadrul legislativ în ceea ce priveşte asigurarea transparenţei decizionale în cadrul autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, care utilizează resurse financiare publice, în raporturile stabilite între ele cu cetăţenii şi asociaţiile legal constituite ale acestora. Legea are drept scop sporirea gradului de responsabilitate a autorităţilor administraţiei publice faţă de cetăţean, stimularea participării active a cetăţenilor în procesul de luare a deciziei şi a elaborării actelor normative, precum şi sporirea gradului de transparenţă la nivelul întregii administraţii. În fapt, Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică vine în sprijinul cetăţeanului în vederea informării asupra problemelor de interes public care urmează a fi dezbătute de autorităţile administraţiei publice, a consultării cetăţenilor în ceea ce procesul de elaborare a deciziilor şi, nu în ultimul rând, participarea activă a cetăţenilor la luarea deciziilor administrative şi la elaborarea actelor normative. În acest mod creşte controlul contribuabililor asupra utilizării banului public

Consiliul Local al oraşului Beclean şi-a desfăşurat activitatea în anul 2008 în 12 şedinţe ordinare şi 3 şedinţe extraordinare, precum şi în şedinţe ale comisiilor de specialitate organizate pe principalele domenii de activitate şi a adoptat 75 de hotărâri.

Componenţa Consiliului Local în intervalul 01.01. 2008 – 23 .06. 2008:

Nr.

crt. NUMELE ŞI PRENUMELE Partid

1. NISTOR MEROPIA PSD

2. PRUNEA NICOLAE-DĂNUŢ PSD

3. MOLDOVAN EMIL-MARIUS PSD

4. BILEGAN TITUS PSD

5. CÎRJAC IOAN PSD

6. CUPŞA-KISELEFF ARIS-RĂZVAN PSD

7. SĂSĂRMAN VASILE PSD

8. BOCA VASILE PSD

9. BORŞOŞ KAROLY-LASZLO UDMR

10. BALAZS DENEŞ UDMR

11. ŞIPOŞ FRANCISC UDMR

12. CIOARBĂ VASILE PD-L

13. VLĂDUŢIU LETIŢIA PD-L

14. BULHAC ALEXANDRU PD-L

15. POP IOAN-FLAVIU PNL

16. DENEŞ IOAN PNL

17. CUPŞA-KISELEFF MIRCEA PRM

Comisiile de specialitate ale Consiliului Local al oraşului Beclean între 01 ianuarie - 01 iunie 2008 au fost:

-Comisia pentru programe de dezvoltare economico-sociale, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al oraşului şi control comercial, compusă din următorii membrii: Moldovan Emil-Marius – preşedinte; Cîrjac Ioan – secretar; Bilegan Titus – membru; Balazs Deneş – membru; Pop Ioan-Flaviu – membru; Prunea Nicolae-Dănuţ – membru şi Bulhac Alexandru – membru.

-Comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, realizarea lucrărilor publice şi prestări servicii, conservarea monumentelor istorice de arhitectură şi protecţia mediului, compusă din următorii membrii: Şipoş Francisc – preşedinte; Nistor Meropia – secretar; Bulhac Alexandru – membru; Săsărman Vasile – membru; Balazs Deneş – membru; Cioarba Vasile – membru; Deneş Ioan – membru; Boca Vasile – membru; Vlăduţiu Letiţia – membru.

-Comisia pentru învăţământ, sănătate, cultură, culte, tineret, sport şi agrement, compusă din următorii membrii: Prunea Nicolae-Dănuţ – preşedinte; Borsos Karoly-Laszlo – membru; Pop Ioan-Flaviu – membru; Cioarba Vasile – membru; Deneş Ioan – membru; Boca Vasile – membru; Bilegan Titus – membru; Cupşa-Kiseleff Aris-Răzvan – membru; Cupşa-Kiseleff Mircea – membru.

-Comisia pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, protecţie socială, respectarea drepturilor şi libertăţilor omului, compusă din următorii membrii: Cupşa-Kiseleff Mircea – preşedinte; Săsărman Vasile – membru; Vlăduţiu Letiţia – membru; Borsos Karoly-Laszlo – membru; Cîrjac Ioan – membru; Cupşa-Kiseleff Aris-Răzvan – membru; Nistor Meropia – membru.

În data de 01 iunie 2008 au avut loc alegerile locale , ceea ce a dus la modificarea componenţei Consiliului Local.

Componenţa Consiliului Local al oraşului Beclean, rezultată în urma alegerilor din 01 iunie 2008 este următoarea:

Nr. crt. Numele şi prenumele Partid

1. Bilegan Titus P.S.D.

2. Cârlig Cristian Costel P.N.L.

3. Cioarba Vasile P.D.-L.

4. Cîrjac Ioan P.S.D.

5. Creţu Horaţiu Călin P.D.-L.

6. Cupşa Kiseleff Iulia Adriana P.S.D.

7. Florean Sorin Filip P.D.-L

8. Mathe Ştefan U.D.M.R.

9. Moldovan Emil Marius P.S.D.

10. Mureşan Gavrilă P.D.-L.

11. Nistor Meropia P.S.D.

12. Orban Vasile U.D.M.R.

13. Pop Vasile P.S.D.

14. Timoce Grigore-Vasile P.S.D.

15. Sîntu Ioan-Teodor P.N.L.

16. SăsărmanVasile P.S.D.

17. Vlăduţiu Letiţia P.S.D.

După alegerile locale din 01 iunie 2008, s-a modificat şi componenţa comisiilor de specialitate,care sunt următoarele:

COMISIA NR. 1

pentru programe de dezvoltare economico-sociale, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al oraşului şi control comercial, compusă din următorii consilieri locali:

1. Pop Vasile – preşedinte;

2. Cîrjac Ioan – secretar;

3. Bilegan Titus – membru;

4. Timoce Grigore Vasile – membru;

5. Orban Vasile – membru;

6. Moldovan Emil-Marius – membru;

7. Sîntu Ioan-Teodor – membru.

COMISIA NR. 2

pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, realizarea lucrărilor publice şi prestări servicii, conservarea monumentelor istorice de arhitectură şi protecţia mediului, compusă din următorii consilieri locali:

1. Mathe Ştefan – preşedinte;

2. Nistor Meropia – secretar;

3. Cupşa-Kiseleff Iulia-Adriana – membru;

4. Săsărman Vasile – membru;

5. Orban Vasile – membru;

6. Vlăduţiu Letiţia – membru;

7. Cîrlig Cristian-Costel – membru.

COMISIA NR. 3

pentru învăţământ, sănătate, cultură, culte, tineret, sport şi agrement, compusă din următorii consilieri locali:

1 Timoce Grigore Vasile– preşedinte;

2. Pop Vasile – secretar;

3. Cîrjac Ioan – membru;

4. Bilegan Titus – membru;

5. Creţu Horaţiu-Călin – membru;

6. Florean Sorin-Filip – membru;

7. Sîntu Ioan-Teodor – membru;

8. Moldovan Emil-Marius – membru;

9. Cioarba Vasile – membru.

COMISIA NR. 4

pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, protecţie socială, respectarea drepturilor şi libertăţilor omului, compusă din următorii consilieri locali:

1. Cîrlig Cristian-Costel – preşedinte;

2. Cupşa-Kiseleff Iulia-Adriana – secretar;

3. Săsărman Vasile – membru;

4. Vlăduţiu Letiţia – membru;

5. Nistor Meropia – membru;

6. Mureşan Gavrilă – membru;

7. Florean Sorin-Filip – membru.

Raportat la categoriile de atribuţii prevăzute în sarcina consiliului Local de Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cele 75 de hotărâri adoptate de Consiliul Local al oraşului Beclean în anul 2008 se clasifică astfel:

-alegerea preşedintelui de şedinţă – 4 hotărâri;

-încetarea mandatului de consilier – 1 hotărâri;

-validarea mandatului de consilier – 1 hotărâri;

-aprobarea sau rectificarea bugetului local şi a încheierii exerciţiului bugetar – 9 hotărâri;

-scoaterea la licitaţie de terenuri în vederea concesionării pentru construire de locuinţe – 0 hotărâri;

-împrumuturi, virări de credite, stabilire de impozite, scutiri impozit, taxe locale şi taxe speciale – 9 hotărâri;

-aprobarea înfiinţării, organizării şi a statului de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului, a le instituţiilor şi serviciilor publice de interes local – 9 hotărâri;

-administrarea domeniului public şi privat al oraşului (hotărâri privind darea în administrare, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate publică a oraşului, precum şi a serviciilor publice de interes local, respectiv hotărâri privind vânzarea, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate privată a oraşului), după caz, în condiţiile legii – 12 hotărâri;

-servicii comunitare de utilitate publică, asocieri – 6 hotărâri;

-avizarea sau aprobarea în condiţiile legii a documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi urbanism a oraşului – 1 hotărâri;

-îndeplinirea altor atribuţii stabilite prin lege – 23 hotărâri.

Prezenţa membrilor Consiliului local al oraşului Beclean în anul 2008 la lucrările şedinţelor ordinare şi extraordinare precum şi la lucrările comisiilor de specialitate, se prezintă astfel:

Din totalul de 17 consilieri în funcţie:

1.din cele 12 şedinţe ordinare:

-la 2 şedinţe – 17 consilieri;

-la 1 şedinţă – 16 consilieri;

-la 3 şedinţe – 15 consilieri;

-la 3 şedinţe – 14 consilieri;

-la 2 şedinţă – 13 consilieri;

-la 1 şedinţă – 12 consilieri.

2.din cele 3 şedinţe extraordinare:

-la 1 şedinţă – 16 consilieri;

-la 1 şedinţă – 14 consilieri;

-la 1 şedinţă – 13 consilieri;

In intervalul 01 ianuarie – 23 iunie 2008 comisiile de specialitate ale Consiliului Local Beclean au avut următoarea activitate:

Comisia pentru programe de dezvoltare economico-sociale, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al oraşului şi control comercial s-a întrunit în 5 şedinţe, prezentând 21 rapoarte de specialitate. Din totalul de 7 membri au fost prezenţi toţi la 0 şedinţe, 6 la 4 şedinţe, 5 la 1 şedinţă.

Comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, realizarea lucrărilor publice şi prestări servicii, conservarea monumentelor istorice de arhitectură şi protecţia mediului s-a întrunit în 4 şedinţe, prezentând 9 rapoarte de specialitate. Din totalul de 9 membri au fost prezenţi toţi la 0 şedinţe,7 la 3 şedinţe şi 4 la 1 şedinţă.

Comisia pentru învăţământ, sănătate, cultură, culte, tineret, sport şi agrement s-a întrunit în 5 şedinţe, prezentând 6 rapoarte de specialitate. Din totalul de 9 membri au fost prezenţi toţi la 0 şedinţă, 7 la 1 şedinţă, 6 la 1 şedinţă şi 5 la 3 şedinţe.

Comisia pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, protecţie socială, respectarea drepturilor şi libertăţilor omului s-a întrunit în 4 şedinţe, prezentând 26 rapoarte de specialitate. Din totalul de 7 membri au fost prezenţi toţi la 0 şedinţe, 6 membrii la 3 şedinţe 5 membrii la 1 sedinta.

In intervalul 23 iunie - 31 decembrie 2008 Comisiile de specialitate ale Consilului Local Beclean au avut urmatoarea activitate:

Comisia pentru programe de dezvoltare economico-sociale, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al oraşului şi control comercial s-a întrunit în 9 şedinţe, prezentînd 20 rapoarte de specialitate. Din totalul de 7 membri, au fost prezenţi toţi la 4 şedinţe, 6 la 4 şedinţe şi 5 la o şedinţă.

Comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, realizarea lucrărilor publice şi prestări servicii, conservarea monumentelor istorice de arhitectură şi protecţia mediului s-a întâlnit la 9 şedinţe, prezentând 17 rapoarte de specialitate. Din totalul de 7 membri au fost prezenţi toţi la 9 şedinţe.

Comisia pentru învăţământ, sănătate, cultură, culte, tineret, sport şi agrement s-a întâlnit la 6 şedinţe, prezentând 7 rapoarte de specialitate. Din totalul de 9 membri, au fost prezenţi toţi la 1 şedinţă, 8 membri la 2 şedinţe, 7 membri la 1 şedinţă, 6 membri la 2 şedinţe.

Comisia pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, protecţie socială, respectarea drepturilor şi libertăţilor omului s-a întâlnit în 9 şedinţe, prezentând 34 rapoarte de specialitate. Din totalul de 7 membri, toţi au fost prezenţi la 5 şedinţe şi 6 membri la 4 şedinţe.

În anul 2008 Consiliul Local al oraşului Beclean a adoptat un număr de 75 de hotărâri care au urmat procedura prevăzută de Legea nr. 52/2003, după cum urmează :

1. H O T Ă R Â R E

Pentru modificarea şi completarea art. 3 din Hotărârea Consiliului Local al oraşului Beclean nr. 54 din 20.09.2007, privind aprobarea Programului de Dezvoltare Locală în oraşul Beclean

2. H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Regulamentului Serviciului de Salubrizare a localităţilor din cadrul

Direcţiei de Gospodărie Comunală Beclean

3. H O T Ă R Â R E

pentru modificarea H.C.L. nr. 32/2007,

privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2008

4. H O T Ă R Â R E

privind anularea creanţelor fiscale restante mai mici de 10 lei aflate în sold la data de 31 decembrie 2007 pentru contribuabilii persoane fizice şi juridice care datorează creanţe fiscale faţă de bugetul local

5. H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice în cadrul Primăriei oraşului Beclean pe anul 2008

6. H O T Ă R Â R E

privind darea în folosinţă gratuită pe durata existenţei construcţiei, a suprafeţei

de 0,10 ha teren situat în oraşul Beclean, - Zona Podirei, aflat în proprietatea privată

a oraşului Beclean, identificat prin C.F. nr. 1434, nr. topo 562 şi 563, Protopopiatului Ortodox Năsăud-Parohia Ortodoxă nr.1 Beclean în vederea edificării unui locaş de cult şi anexe aferente acestuia

7. H O T Ă R Â R E

privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local

al oraşului Beclean pe lunile martie – mai 2008

8. H O T Ă R Â R E

privind modificarea Actului Constitutiv şi Statutului Asociaţiei de dezvoltare inter-comunitară pentru serviciile de apă şi canalizare în judeţul Bistriţa-Năsăud,la care oraşul Beclean este membru asociat

9. H O T Ă R Â R E

privind aprobarea bugetului oraşului Beclean pe anul 2008

10. H O T Ă R Â R E

privind înfiinţarea Serviciului Public „Poliţia Comunitară” a oraşului Beclean

11. H O T Ă R Â R E

privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Aparatului de specialitate

al Primarului oraşului Beclean.

12. H O T Ă R Â R E

privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi a numărului de personal

din cadrul Direcţiei de Gospodărie Comunală

13. H O T Ă R Â R E

privind aprobarea închirierii fără licitaţie publică a două loturi de teren

din domeniul public al oraşului Beclean la S.C. ,,TRANSORBATIKA” S.R.L. şi

,,STAR POLARIS” S.R.L. Beclean, ambele de alimentaţie publică, pe perioadă estivală, în vederea amenajării unor terase cu acelaşi profil, terenul fiind limitrof

celor două societăţi

14. H O T Ă R Â R E

privind aprobarea închirierii unor spaţii destinate sediilor locale ale partidelor politice în imobilul situat în Beclean, str. M. Kogălniceanu, nr. 18 proprietate publică a oraşului Beclean

15. H O T Ă R Â R E

privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii la Casa de Cultură Beclean

16. H O T Ă R Â R E

pentru modificarea şi completarea art. 3 din Hotărârea Consiliului Local al oraşului

Beclean nr. 67 din 30.10.2007, pentru constituirea Asociaţiei de dezvoltare

inter-comunitară privind serviciile de alimentare cu apă şi canalizare în

judeţul Bistriţa-Năsăud

17. H O T Ă R Â R E

privind rectificarea bugetului oraşului Beclean pe anul 2008

18. H O T Ă R Â R E

privind aprobarea scutirii la plata impozitului pe clădiri şi terenuri unor

contribuabili persoane fizice

19. H O T Ă R Â R E

privind reabilitarea faţadelor la blocurile de locuinţe de către

deţinătorii legali ai acestora

20. H O T Ă R Â R E

privind darea în folosinţă gratuită la Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.” S.A.

pe perioada realizării investiţiei Bazin de înot didactic – şcolar, a suprafeţei de 3000 mp.

teren aflat în proprietatea privată a oraşului Beclean

21. H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Programului de curăţenie generală şi igienizare a oraşului Beclean

pe perioada martie – decembrie 2008

22. H O T Ă R Â R E

privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare

către S.C. „AQUABIS” S.A.

23. H O T Ă R Â R E

privind aprobarea listei investiţiilor pentru faza I, perioada 2008 – 2013, în cadrul

Master Planului „Alimentare cu apă şi evacuarea apelor uzate în judeţul Bistriţa-Năsăud”

24. H O T Ă R Â R E

privind aprobarea încheierii exerciţiului bugetar al Consiliului Local

al oraşului Beclean pe anul 2007

25. H O T Ă R Â R E

privind rectificarea bugetului oraşului Beclean pe anul 2008

26. H O T Ă R Â R E

privind aprobarea scutirii la plata impozitului pe clădiri şi terenuri

unor persoane contribuabili persoane fizice

27. H O T Ă R Â R E

privind acordarea titlului de „Cetăţean de onoare al oraşului Beclean”

d-lui Tuhar Vasile

28. H O T Ă R Â R E

privind constituirea Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară pentru gestionarea integrată

a deşeurilor municipale în judeţul Bistriţa-Năsăud

29. H O T Ă R Â R E

privind rectificarea bugetului oraşului Beclean pe anul 2008

30. H O T Ă R Â R E

privind alegerea Comisiei de validare

31. H O T Ă R Â R E

privind validarea mandatelor consilierilor aleşi la alegerile locale din 1 iunie 2008,

ce compun Consiliul Local al oraşului Beclean

32. H O T Ă R Â R E

privind constituirea Consiliul Local al oraşului Beclean

33. H O T Ă R Â R E

Privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliul Local al oraşului Beclean

34. H O T Ă R Â R E

privind alegerea viceprimarului oraşului Beclean

35. H O T Ă R Â R E

Pentru completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 32 din 18.06.2008 privind constituirea Consiliul Local al oraşului Beclean

36. H O T Ă R Â R E

privind organizarea comisiilor de specialitate ale

Consiliului local al oraşului Beclean, pe domenii de activitate

37. H O T Ă R Â R E

privind organizarea şi desfăşurarea „Zilelor oraşului Beclean”

în anul 2008

38. H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Acordului Colectiv de muncă şi a Contractului colectiv de muncă

pentru funcţionarii publici, respectiv personalul contractual din cadrul Primăriei oraşului Beclean

39. H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Contractului colectiv de muncă pentru personalul contractual,

din cadrul Casei de Cultură „Radu Săplăcan” Beclean

40. H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare

a Consiliului Local al oraşului Beclean

41. H O T Ă R Â R E

privind rectificarea bugetului oraşului Beclean pe anul 2008

42. H O T Ă R Â R E

pentru modificarea şi completarea art. 4 alin. (2) din Hotărârea Consiliului Local nr. 10/2008 privind înfiinţarea Serviciului Public „Poliţia Comunitară”

a oraşului Beclean

43. H O T Ă R Â R E

privind aprobarea trecerii din domeniul privat al Statului Român în domeniul privat al oraşului Beclean a suprafeţei de 700 m.p. teren situat în intravilanul oraşului Beclean str. Aleea Ghiocelului nr. 2/B, identificat prin CF nr. 1249 Beclean, nr. topo 172 şi darea acestuia în folosinţă gratuită Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale – Agenţia de Plăţi şi Intervenţie în Agricultură – Centrul Judeţean Bistriţa – Năsăud, în vederea edificării unei construcţii de utilitate publică, tip modular, cu destinaţie de sediu pentru Centrul Local Beclean, pe perioada existenţei construcţiei şi a funcţionării acestei instituţii în clădirea edificată.

44. H O T Ă R Â R E

privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local

al oraşului Beclean pe lunile septembrie – noiembrie 2008

45. H O T Ă R Â R E

privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al oraşului Beclean

în Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii educaţiei

la: Grupul Şcolar Agricol Beclean, Colegiul Naţional „P. Rareş” , Grupul Şcolar „H. Coandă”, Şcoala Generală „Gr. Silaşi” şi Şcoala Generală „L. Rebreanu” Beclean.

46. H O T A R Â R E

privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al oraşului Beclean

în Consiliul de Administraţie la: Grupul Şcolar Agricol Beclean, Colegiul Naţional „P. Rareş” , Grupul Şcolar „H. Coandă”, Şcoala Generală „Gr. Silaşi” şi Şcoala Generală „L. Rebreanu” Beclean

47. H O T Ă R Â R E

privind desemnarea a doi reprezentanţi din Consiliului Local al oraşului Beclean

în Consiliul consultativ la Spitalul orăşenesc Beclean

48. H O T Ă R Â R E

privind rectificarea bugetului oraşului Beclean pe anul 2008

49. H O T Ă R Â R E

privind stabilirea tarifelor pentru închirierea spaţiilor comerciale din Piaţa Mică

50. H O T Ă R Â R E

privind condiţiile de organizare a concursului pentru ocuparea funcţiilor publice vacante din cadrul Poliţiei comunitare Beclean

51. H O T Ă R Â R E

privind transmiterea în folosinţă gratuită Companiei Naţionale de Investiţii - CNI S.A. a

terenului înscris în C.F. 15 cu nr. topo 143/2/1 şi 143/2/2 pe durata construirii obiectivului

„Bazin de înot didactic”

52. H O T Ă R Â R E

privind aprobarea listei spaţiilor aflate în proprietatea privată a oraşului Beclean care urmează să fie vândute potrivit O.U.G. nr. 68/2008, cu destinaţie de cabinete medicale precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical

53. H O T Ă R Â R E

privind desemnarea a doi consilieri locali ai oraşului Beclean care să facă parte din Comisia pentru vânzarea spaţiilor medicale, a doi consilieri locali pentru Comisia de contestaţie, precum şi a membrilor supleanţi pentru aceste comisii

54. H O T Ă R Â R E

privind aprobarea preţurilor şi tarifelor la Serviciile publice de alimentare cu apă potabilă şi canalizare, pentru S.C. „Edilitara” S.A. Beclean, avizate de către A.N.R.S.C.U.P.

55. H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Baza de producţie şi organizare

de şantier pentru reabilitare DN 17

56. H O T Ă R Â R E

privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2009

57. H O T Ă R Â R E

privind aprobarea procedurii pentru eliberarea / vizarea anuală a autorizaţiei privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică în baruri şi restaurante

58. H O T Ă R Â R E

privind stabilirea unor măsuri pentru garajele, chioşcurile şi alte construcţii

(barăci, platforme, copertine, etc.) amplasate pe domeniul public al oraşului Beclean

59. H O T Ă R Â R E

privind darea în folosinţă gratuită la Agenţia Naţională pentru Locuinţe a unui teren în vederea construirii unui bloc de locuinţe cu 60 apartamente, aprobarea fondurilor necesare elaborării Planului urbanistic de detaliu şi a Studiului de fezabilitate

60. H O T Ă R Â R E

privind aprobarea unui schimb de locuinţe între d-l Haiduc Călin şi

d-na Marton Lenke chiriaşi în blocurile A.N.L. de pe str. P. Maior.

61. H O T Ă R Â R E

privind aprobarea unui schimb de locuinţe între d-na Taloş Iulia şi

d-l Sidor Alexandru chiriaşi în blocurile A.N.L. de pe str. P. Maior.

62. H O T Ă R Â R E

privind reactualizarea chiriilor la locuinţele construite din fonduri A.N.L.

conform H.G. nr. 165/2008

63. H O T Ă R Â R E

privind aprobarea unor măsuri pentru obiectivele de interes public „Realizare parc nou – zona Poderei Bichihigi” şi „Reabilitarea şi extinderea Parcului central” prin participarea la „Programului naţional de îmbunătăţirea calităţii mediului

prin realizarea de spaţii verzi în localităţii”

64. H O T Ă R Â R E

privind rectificarea bugetului oraşului Beclean pe anul 2008

65. H O T Ă R Â R E

privind concesionarea către S.C. „DAN Steel Group BECLEAN” S.A.

a terenului aferent drumului de acces la societate.

66. H O T Ă R Â R E

privind stabilirea comisiei ce va efectua verificarea situaţiilor de lucrări şi a stadiului fizic de execuţie a construcţiilor de locuinţe sociale conform Legii nr.114/1996

67. H O T Ă R Â R E

privind aprobarea cesiunii de către S.C. „MIRETI” S.R.L. Beclean la

S.C. „TRADING METAL” S.R.L. Beclean a contractului de concesiune

nr. 978 din 01.05.1993 cu actul adiţional nr. 302 din 15.02.2005 încheiat între

Consiliul Local al oraşului Beclean şi S.C. „MIRETI” S.R.L. Beclean ca urmare a

reorganizării administrative

68. H O T Ă R Â R E

pentru modificarea art. 1 la Hotărârea Consiliului Local al oraşului Beclean nr. 59/2008 privind darea în folosinţă gratuită la Agenţia Naţională pentru Locuinţe a unui teren în vederea construirii unui bloc de locuinţe, aprobarea fondurilor necesare elaborării Planului urbanistic de detaliu şi a studiului de fezabilitate

69. H O T Ă R Â R E

privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local

al oraşului Beclean pe lunile decembrie 2008 – februarie 2009

70. H O T Ă R Â R E

privind actualizarea tarifelor la administraţia pieţelor, târgurilor şi oboarelor

71. H O T Ă R Â R E

privind aprobarea proiectului „Sistem Informatic Integrat, portal şi infochioşc pentru eficientizarea managementului documentelor, al fluxurilor de activităţi şi al comunicării cu cetăţenii în cadrul Primăriei oraşului Beclean”

72. H O T Ă R Â R E

privind rectificarea bugetului oraşului Beclean pe anul 2008

73. H O T Ă R Â R E

privind încetarea, prin demisie, a mandatului de consilier local al

d-lui Prunea Nicolae Dănuţ din partea P.S.D.

74. H O T Ă R Â R E

pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 39/2007 privind stabilirea amplasamentului pentru staţia de transfer a deşeurilor în cadrul proiectului de mediu „Sistem integrat de management al deşeurilor în judeţul Bistriţa-Năsăud”

75. H O T Ă R Â R E

privind aprobarea cofinanţării Proiectului „Sistem integrat de management al deşeurilor solide în judeţul Bistriţa-Năsăud”

Proiectele de acte normative sus menţionate au respectat prevederile legale, fiind afişate la sediul propriu, în spaţiu accesibil publicului. Anunţurile referitoare la elaborarea actelor normative a fost adus la cunoştinţa publicului cu cel puţin 30 de zile înainte de supunerea spre analiză, avizare şi adoptare pentru fiecare act normativ în parte. Anunţul a cuprins o notă de fundamentare, o expunere de motive sau un referat privind necesitatea adoptării actului normativ propus, textul complet al actului normativ precum şi termenul limită (cel puţin 10 zile), locul şi modalitatea în care cei interesaţi pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ.

Pentru proiectele de acte normative afişate în anul 2008 nu au fost primite recomandări, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare privind actele administrative supuse dezbaterii publice, astfel că nu au putut fi incluse în proiectele de acte normative recomandări, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare.

La şedinţele publice ale Consiliului local al oraşului Beclean au participat un număr redus de cetăţeni, însă participarea acestora s-a datorat, în special, soluţionării unor cereri sau petiţii depuse de acesteia.

În ceea ce priveşte numărul dezbaterilor publice organizate pe marginea proiectelor de acte normative, pe parcursul anul 2008 s-au organizat mai multe dezbateri publice ce au avut ca temă proiectele initiate pe tema canalizării, participarea la Asociatia Intercomunitară pentru servicii de apă şi canalizare, aprobarea contributiei la proiectul apă CNI, aprobarea contribuţiei la programul Phare 2004-2006-ces-cresterea valorii potentialului balnear Figa. Toate şedinţele Consiliului Local al oraşului Beclean în anul 2008 au fost publice neexistând şedinţe cu uşile închise sau restricţionarea accesului. De asemenea, Primăria oraşului Beclean nu a fost acţionat în justiţie pentru nerespectarea Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică.

Referitor la evaluarea parteneriatului cu cetăţenii şi asociaţiile legal constituite ale acestora se constată o îmbunătătire a comunicarii între cetăţeni şi autorităţile administraţiei publice locale, o creştere semnificativă a eficienţei parteneriatului autorităţi-cetăţeni şi o implicare mai activă a comunităţii locale în luarea deciziilor privitoare la proiectele locale de interes comunitar.

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5