Hotărâri adoptate de către Consiliul Local al oraşului Beclean în anul

1.Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al oraşului Beclean nr. 32/18.06.2008 privind constituirea Consiliului Local al oraşului Beclean

2.Hotărâre pentru modificarea şi completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local al oraşului Beclean nr. 36/23.06.2008 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al oraşului Beclean

3.Hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Aparatului de specialitate al Primarului oraşului Beclean

4.Hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi a numărului de personal din cadrul Direcţiei de Gospodărie Comunală

5.Hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii la Casa de Cultură „Radu Săplăcan” Beclean

6.Hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice în cadrul Primăriei oraşului Beclean pe anul 2009

7.Hotărâre privind validarea mandatului de consilier local a d-lui Timoce Grigore Vasile

8.Hotărâre privind aprobarea Listei de investiţii în cadrul proiectului de extindere şi modernizare a infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Bistriţa-Năsăud

9.Hotărâre pentru modificarea art. 1 la Hotărârea Consiliului Local al oraşului Beclean nr. 56/2008 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2009

10.Hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al oraşului Beclean pe lunile martie – mai 2009

11.Hotărâre pentru desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al oraşului Beclean în Consiliul de Administraţie la Colegiul Naţional „P. Rareş” în locul domnului Prunea Nicolae Dănuţ.

12.Hotărâre privind desemnarea unui reprezentant din Consiliul Local al oraşului Beclean în Consiliul de Administraţie la Grădiniţa cu Program Prelungit „Albă ca Zăpada” Beclean

13.Hotărâre privind aprobarea încheierii exerciţiului bugetar al Consiliului Local al oraşului Beclean pe anul 2008

14.Hotărâre privind aprobarea asigurării de la bugetul local a resurselor necesare pentru finalizarea execuţiilor utilităţilor aferente construcţiei prin A.N.L – Bloc de locuinţe 64 apartamente, locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, amplasate în oraşul Beclean, str. Al. Ghiocelului, nr. 2/C, judeţul Bistriţa-Năsăud

15.Hotărâre pentru modificarea art. 1 la Hotărârea Consiliului Local al oraşului Beclean nr. 59/2008 privind darea în folosinţă gratuită la Agenţia Naţională pentru Locuinţe a unui teren în vederea construirii unui bloc de locuinţe, aprobarea fondurilor necesare elaborării Planului urbanistic de detaliu şi a studiului de fezabilitate

16.Hotărâre privind aprobarea de scutiri la plata impozitului pe clădiri şi a impozitului pe terenuri, unor persoane contribuabili persoane fizice

17.Hotărâre privind însuşirea modificării şi completării Hotărârii Guvernului nr. 905/2002, privind atestarea domeniului public al judeţului Bistriţa-Năsăud, precum şi a municipiului, oraşelor şi comunelor din judeţul Bistriţa-Năsăud, Anexa nr. 3 – Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Beclean

18.Hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică a unui spaţiu în suprafaţă de 38 mp. din imobilul situat în oraşul Beclean str. Trandafirilor nr. 2, înscris în C.F. nr. 15, pentru sediu redacţie ziare aflat în proprietatea publică a oraşului Beclean

19.Hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru executarea lucrărilor de intervenţii pentru repararea şi executarea de noi branşamente la reţelele de utilităţi îngropate (instalaţii de apă, termice, canalizare, telefonie, gaze, electrice) cât şi orice altfel de lucrări de natură să deterioreze domeniul public sau privat al oraşului Beclean

20.Hotărâre pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 1/2006 privind darea în folosinţă gratuită pe durata existenţei instituţiei, a suprafeţei de 0,50 ha teren situat în oraşul Beclean, Păşune Poderei, aflat în patrimoniul public al oraşului Beclean, identificat prin C.F. nr. 1434, nr. topo 562 şi 563, Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bistriţa-Năsăud, în vederea edificării unor construcţii necesare înfiinţării Centrului pentru tratarea demenţei senile şi a bolii „Alzheimer”, completată prin H.C.L. nr. 57/2006

21.Hotărâre privind aprobarea trecerii suprafeţei de 9830 mp. din categoria terenurilor destinate pentru Industrie şi Servicii în categoria terenurilor din intravilan destinate pentru locuinţe individuale (teren aferent acestei zone), situat în oraşul Beclean, str. Someşului conform documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu (P.U.D.) şi avizarea zonei pentru locuinţe individuale – beneficiar S.C. „VI-EM ROM” S.R.L.

22.Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Beclean pe anul 2009

23.Hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul privat al Statului Român şi administrarea Consiliului Local al oraşului Beclean în domeniul privat al oraşului Beclean şi administrarea Consiliului Local al oraşului Beclean a suprafeţei de 1825 mp. teren arabil şi darea acordului de schimbare a destinaţiei acestuia în teren pentru construcţii

24.Hotărâre privind constatarea încetării, prin demisie, a mandatului de consilier local al d-lui Timoce Grigore-Vasile din partea P.S.D.

25.Hotărâre privind validarea mandatului de consilier local a d-lui Boroş Ioan

26.Hotărâre pentru modificarea şi completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local al oraşului Beclean nr. 36/23.06.2008 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al oraşului Beclean

27.Hotărâre privind aprobarea de scutiri la plata impozitului pe clădiri şi a impozitului pe terenuri, unor persoane contribuabili persoane fizice

28.Hotărâre privind aprobarea trecerii unui imobil din domeniul public în domeniul privat al oraşului Beclean situat pe str. M. Kogălniceanu, nr. 18 având destinaţia de sedii partide politice

29.Hotărâre privind rectificarea bugetului oraşului Beclean pe anul 2009

30.Hotărâre privind aprobarea aplicării “Programului naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi” pentru realizarea obiectivului de interes public “Înfiinţare Parc de agrement”

31.Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru realizarea „Parcului de Agrement”

32.Hotărâre privind aprobarea reabilitării şi extinderii Parcului central cu participarea la „Programul naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi”

33.Hotărâre privind desfiinţarea Direcţiei de „Apă-Canal” a oraşului Beclean

34.Hotărâre privind aprobarea listei cu firmele agreate în executarea lucrărilor de intervenţii pentru repararea şi executarea de noi branşamente la reţelele de utilităţi îngropate (instalaţii de apă, termice, canalizare, telefonie, gaze, electrice) cât şi orice altfel de lucrări de natură să deterioreze domeniul public sau privat al oraşului Beclean, conform Regulamentului aprobat prin H.C.L. nr. 19 din 16 martie 2009

35.Hotărâre pentru prorogarea termenului de aplicare a H.C.L. nr. 38/2007 privind atribuirea în folosinţă gratuită, pe termen de 1 an, a suprafeţelor de păşune aflate în domeniul public al oraşului Beclean Asociaţiei crescătorilor de taurine Beclean cu sediul în Figa, până la finele anului 2009

36.Hotărâre privind aprobarea Strategia de Dezvoltare Durabilă pe termen lung a oraşului Beclean pentru perioada 2009 – 2039

37.Hotărâre pentru modificarea anexei la H.C.L. nr. 55/2006 privind stabilirea veniturilor potenţiale care se pot obţine din valorificarea bunurilor ce depăşesc cantitativ categoriile de bunuri cuprinse în Anexa 4 la Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin H.G. nr. 1010/2006

38.Hotărâre pentru completarea art. 1 (1) din H.C.L. nr. 73/2008 pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 39/2007 privind stabilirea amplasamentului pentru staţia de transfer a deşeurilor în cadrul proiectului de mediu „Sistem integrat de management al deşeurilor în judeţul Bistriţa-Năsăud”

39.Hotărâre privind aprobarea înfiinţării „Centrului de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Figa – Beclean” pe suprafaţa de 10.000 mp. din totalul de 20.000 mp. atribuit D.G.A.S.P.C Bistriţa-Năsăud prin H.C.L. nr. 14/27.02.2007

40.Hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local

al oraşului Beclean pe lunile iunie – august 2009 41.Hotărâre privind organizarea şi desfăşurarea „Zilelor oraşului Beclean” în anul 2009

42.Hotărâre privind constatarea încetării de drept, a mandatului de consilier local din partea P.S.D. al d-nei Vlăduţiu Letiţia şi declararea locului vacant

43.Hotărâre privind validarea mandatului de consilier local a d-lui Lazăr Ioan

44.Hotărâre pentru modificarea şi completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local al oraşului Beclean nr. 36/23.06.2008 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al oraşului Beclean

45.Hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică a suprafeţei de 100 mp. teren situat în zona de agrement Figa, pentru amplasarea unei staţii de telefonie 3 G

46.Hotărâre privind aprobarea indicilor din Studiul de fezabilitate a oraşului Beclean la Programul „Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare, a staţiilor de tratare a apei potabile şi staţiilor de epurare a apelor uzate în localităţile cu o populaţie de până la 50.000 locuitori”

47.Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire magazin Penny Market, demolare case existente, amenajare acces, sistematizare verticală şi pilon reclamă, racordare la utilităţi, împrejmuire

48.Hotărâre privind transmiterea în folosinţă gratuită Companiei Naţionale de Investiţii - CNI S.A. a terenului înscris în C.F. 15 cu nr. topo 143/2/1 şi 143/2/2 pe durata construirii obiectivului „Bazin de înot didactic”

49.Hotărâre privind amenajarea drumului de ocolire a Staţiunii Băile Figa pentru accesul la cabanele existente

50.Hotărâre privind suportarea contravalorii unor lucrări aferente reţelei de utilităţi şi amenajări exterioare la proiectul „Locuinţe pentru tineri destinate închirierii, judeţul Bistriţa-Năsăud oraşul Beclean, str. Ghiocelului, nr. 2/C”

51.Hotărâre privind suportarea contravalorii unor lucrări aferente reţelei de utilităţi şi amenajări exterioare la proiectul „Locuinţe pentru tineri destinate închirierii, judeţul Bistriţa-Năsăud oraşul Beclean, str. Ghiocelului, nr. 2/C”

52.Hotărâre pentru revocarea H.C.L. nr. 19/2009 privind aprobarea Regulamentului pentru executarea lucrărilor de intervenţii pentru repararea şi executarea de noi branşamente la reţelele de utilităţi îngropate (instalaţii de apă, termice, canalizare, telefonie, gaze, electrice) cât şi orice altfel de lucrări de natură să deterioreze domeniul public sau privat al oraşului Beclean şi H.C.L. nr. 34/2009 privind aprobarea listei cu firmele agreate în executarea lucrărilor de intervenţii pentru repararea şi executarea de noi branşamente la reţelele de utilităţi îngropate (instalaţii de apă, termice, canalizare, telefonie, gaze, electrice) cât şi orice altfel de lucrări de natură să deterioreze domeniul public sau privat al oraşului Beclean, conform Regulamentului aprobat prin H.C.L. nr. 19 din 16 martie 2009

53.Hotărâre privind rectificarea bugetului oraşului Beclean pe anul 2009

54.Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire Centru Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrică – localitatea Figa Str. drumul Figa DJ 32 judeţul Bistriţa-Năsăud.

55.Hotărâre privind aprobarea depozitării deşeurilor colectate de către firme specializate în acest domeniu din localităţile adiacente oraşului Beclean în depozitul de deşeuri al oraşului

56.Hotărâre privind punerea la dispoziţie a terenului necesar derulării proiectului „Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Bistriţa-Năsăud” pentru construcţia, extinderea şi reabilitarea noilor investiţii aferente acestuia

57.Hotărâre privind aprobarea semnării acordului de parteneriat pentru proiectul „Îndrăzneşte, Învaţă, Întreprinde ” care face parte din Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, Axa prioritară 3: creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi întreprinderilor, Domeniul Major de Intervenţie, 3.1 – Promovarea culturii antreprenoriale cu asociaţia MENTORCONSULT Cluj-Napoca în vederea co-finanţării ulterioare a proiectului

58.Hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al oraşului Beclean pe lunile septembrie – noiembrie 2009

59.Hotărâre privind stabilirea staţiilor de îmbarcare-debarcare călători de pe raza oraşului Beclean şi a localităţilor componente pentru operatori autorizaţi în acest domeniu

60.Hotărâre privind aprobarea încheierii unui protocol de colaborare între Asociaţia „Club Fotbal Gloria 1922” Bistriţa şi Primăria oraşului Beclean în vederea folosirii bazei sportive din cadrul Stadionului orăşenesc situat în Beclean, str. Liliacului, nr. 14 pentru sezonul competiţional 2009/2010, în vederea antrenamentelor săptămânale şi a partidelor oficiale

61.Hotărâre privind aprobarea contribuţiei Consiliului Local al oraşului Beclean cu suma de 10.500 lei exclusiv TVA la parteneriatul cu Asociaţia Mentorconsult Cluj – Napoca pentru finanţarea proiectului „Îndrăzneşte, Învaţă, Întreprinde ” cuprins în Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, Axa prioritară 3: creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi întreprinderilor, Domeniul Major de Intervenţie, 3.1 – Promovarea culturii antreprenoriale, sumă ce va cuprinsă în bugetul oraşului Beclean în anul 2010

62.Hotărâre privind mandatarea Compartimentului de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului din cadrul Primăriei oraşului Beclean cu stabilirea paletei şi nuanţelor de culori la casele aflate în construcţie din Cartierul Podirei, pe fiecare alee cu ocazia executării finisajelor exterioare şi vopsirea acestora

63.Hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici şi a cofinanţării Proiectului „Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Bistriţa – Năsăud”

64.Hotărâre privind constatarea încetării, prin demisie, a mandatului de consilier local al d-lui Creţu Horaţiu Călin din partea PD – L

65.Hotărâre privind validarea mandatului de consilier local a d-lui Costin Ioan

66.Hotărâre pentru modificarea şi completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local al oraşului Beclean nr. 36/23.06.2008 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al oraşului Beclean

67.Hotărâre privind desemnarea a doi reprezentanţi ai Consiliului Local al oraşului Beclean în Consiliul de Administraţie precum şi în Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii educaţiei de la Şcoala Generală „Liviu Rebreanu” Beclean

68.Hotărâre privind desemnarea a doi reprezentanţi ai Consiliului Local al oraşului Beclean în Consiliul de Administraţie precum şi în Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii educaţiei de la Grup Şcolar Agricol Beclean

69.Hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al oraşului Beclean în Consiliul de Administraţie al Colegiului Naţional „Petru Rareş” Beclean

70.Hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al oraşului Beclean în Consiliul de Administraţie de la Clubul Copiilor Beclean

71.Hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru „Extindere parc balnear – Băile Figa cu mini AquaLand”

72.Hotărâre privind mandatarea de către Consiliul Local al oraşului Beclean a d-lui Nicolae Moldovan – Primarul oraşului Beclean, pentru depunerea la O.J.P.D.R.P. Bistriţa-Năsăud şi implementarea proiectului „GAL – Ţinutul haiducilor” prin participarea la Programul „LEADER”

73.Hotărâre privind concesionarea către S.C. „DAN Steel Group BECLEAN” S.A. a terenului aferent drumului de acces la societate

74.Hotărâre pentru semnarea unei convenţii între unitatea administrativ-teritorială oraşul Beclean şi numiţii Etedi Carol şi Etedi Ana în vederea executării unor lucrărilor de canalizare pe proprietatea acestora

75.Hotărâre privind preluarea de către Consiliul Local al oraşului Beclean a contractului de închiriere încheiat la data de 20.04.2003. între S.C. Edilitara S.A. şi S.C. Mobifon S.A. Bucureşti

76.Hotărâre privind rectificarea bugetului oraşului Beclean pe anul 2009

77.Hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale

78.Hotărâre privind rectificarea bugetului oraşului Beclean pe anul 2009

79.Hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al oraşului Beclean pe lunile decembrie2009-februarie 2010

80.Hotărâre privind aprobarea unui schimb de terenuri între numiţii Buda Arxente si Buda Maria deţinute de către aceştia în baza unor contracte de concesiune

81.Hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 43/2006 privind aprobarea structurii pe specialităţi socio-profesionale a membrilor comisiei sociale pentru analizarea cererilor de locuinţe construite din fonduri A.N.L., destinate pentru închiriere tinerilor

82.Hotărâre privind rectificarea bugetului oraşului Beclean pe anul 2009

83.Hotărâre privind aprobarea structurilor organizatorice şi statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului oraşului Beclean

84.Hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi a numărului de personal din cadrul Direcţiei de Gospodărie Comunală

85.Hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii la Casa de Cultură „Radu Săplăcan” Beclean

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5