ANUNŢ DE SELECŢIE PREALABILĂ PENTRU MEMBRII CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE AL OCOLULUI SILVIC “VALEA ILVEI” R.A.

Asociaţia Proprietarilor de Pădure Valea Ilvei, în calitate de autoritate tutelară a Regiei Autonome de interes local OCOLUL SILVIC “VALEA ILVEI”, - în curs de constituire, cu sediul în comuna Lunca Ilvei, sat. Lunca Ilvei, str. Grănicerilor, nr. 174, judeţul Bistriţa-Năsăud, reprezentată legal prin preşedinte, organizează procedura de selecţie prealabilă pentru membrii în Consiliul de Administraţie al Regiei Autonome de interes local OCOLUL SILVIC “VALEA ILVEI” respectiv : 3 membri conform O.U.G. 109/2011 art. 5, alin. 1, lit. c, şi un membru reprezentant al autorităţii tutelare – Asociaţia Proprietarilor de Pădure Valea Ilvei, în baza OUG 109/2011 art. 5, alin. 1, lit b.

Condiţii de înscriere:

a) cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale UE sau a statelor aparţinând SEE;

b) studii minime: medii(liceu).

c) experienţă de cel putin 5 ani în domeniul de activitate al regiei autonome şi/sau în activitatea de administrare de societăţi comerciale , regii autonome , ocoale silvice, pentru reprezentantul Autorităţii Tutelare;

d) experienţă în administrarea/managementul unor regii autonome sau societăţi comerciale profitabile din domeniul de activitate al regiei autonome, inclusiv societăţi comerciale din sectorul privat sau ocoale silvice pentru ceilalţi 3 membri ai Consiliului de Administratie. Aceste persoane nu pot fi selectate din rândul funcţionarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorităţii publice tutelare sau al altor instituţii publice;

e) capacitate deplina de exerciţiu, stare de sănătate corespunzătoare funcţiei pentru care candidează, atestată pe bază de documente medicale valabile;

f) să nu fie persoane incapabile, potrivit legii, ori care au fost condamnate pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înşelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, pentru infracţiuni prevăzute de Legea 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism, cu modificările şi completările ulterioare, pentru infracţiunile prevăzute de art. 143-145 din Legea 85/2006, privind procedura insolvenţei, cu modificările şi compeltările ulterioare;

g) să nu faca parte, la data depunerii candidaturii, din mai mult de 3 Consilii de Administratie ale unor regii autonome sau societăţi comerciale.

Criterii de evaluare şi selecţie:

a) capacitate managerială şi de guvernanta corporatistă;

b) abilităţi de comunicare şi negociere;

c) capacitatea de analiză şi sinteză, inclusiv a datelor economice (de exemplu interpretarea bilanţurilor contabile, a studiilor de piaţă, a datelor statistice, etc.);

d) motivaţia candidatului/candidatei;

e) comportamentul şi capacitatea de reacţie adecvată în situaţii de criză;

f) capacitatea de a lua decizii adecvate situaţiei şi de a evalua corect impactul acestora;

g) abilităţi specifice funcţiei pentru care candidează;

h) capacitatea de a organiza şi exercita controlul, în special în ceea ce priveşte activitatea managementului.

Constituie un avantaj:

  • experiență si specializare instituţional profesională în silvicultură ori exploatare forestieră şi în gestionarea/managementul resurselor naturale, în special lemnul.

În cadrul interviului vor fi evaluate şi:

A) Cunoştinţe specifice obiectului de activitate al regiei şi administrării întreprinderilor publice (maxim 50 puncte);

B) Abilităţi manageriale evaluate pe baza următoarelor criterii (maxim 50 puncte):

a) capacitate de luare a deciziei;

b) abilităţi de comunicare;

c) abilităţi de organizare;

d) capacitate de analiză şi sinteză;

e) orientare spre rezultate;

Documente necesare pentru depunerea candidaturii:

a) Copie după actul de identitate;

b) CV, însoţit de documente care dovedesc toate susţinerile referitoare la studii, specializări, experienţă, pozitii profesionale anterioare; cele care nu sunt astfel susţinute nu vor fi luate în considerare ;

c) Copii dupa acte de studii;

d) Scrisoare de Intenţie/Motivaţie ;

e) Cazier fiscal ;

f) Cazier judiciar ;

g) Declaraţie pe proprie răspundere prin care candidatul va confirma că nu se află într-una din situaţiile prevăzute la art. 6 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice ori că nu a suferit o condamnare pentru o infracţiune legată de conduita profesională;

h) Documente care să ateste îndeplinirea condiţiei de înscriere menţionată la secţiunea Condiţii de înscriere, punctul c) sau d), după caz;

i) adeverinţă medicală valabilă.

Etapele procesului de selecţie prealabilă:

1) Persoanele interesate pot depune dosarele până la data de 10.05.2016, ora locală 14,00 la sediul OCOLULUI SILVIC VALEA ILVEI R.A. Dosarul va avea menţionat “Candidatură membru în CA al OCOLULUI SILVIC VALEA ILVEI R.A. precum şi numele, prenumele şi domiciliul candidatului. Împreună cu dosarul va fi depusă o Cerere de depunere a candidaturii pentru procedura de selecţie prealabilă, cerere ce va conţine obligatoriu opisul documentelor din dosarul de candidatura depus.

2) Lista persoanelor ale căror candidaturi au îndeplinit criteriile minime solicitate se va afişa la sediul OCOLULUI SILVIC  VALEA ILVEI R.A, până la data de 11.05.2016 ,orele 16,00;

3) Persoanele ale caror candidaturi au îndeplinit condiţiile minime anunţate vor participa la interviul de selecţie ce se va desfăşura în data de 13.05.2016, începând cu ora 10,00 la sediul OCOLULUI  SILVIC  VALEA ILVEI  R.A.

4) Rezultatul procedurii de evaluare/selectie prealabilă, se va publica la sediul Asociației şi OCOLULUI  SILVIC VALEA  ILVEI  R.A, până în data de 13.05.2016, ora 15,00;

Date de contact pentru lămuriri suplimentare:

- persoana de contact : ing. Văsieș Lucian Radu

- telefon: 00 40 724/ 001728

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5