Consiliul Local Bistriţa, convocat de îndată în şedinţă. Vezi ordinea de zi!

D I S P O Z I Ţ I E

privind convocarea Consiliului local al municipiului Bistriţa în şedinţă de îndată, în data de 13 decembrie 2016, ora 16,00

 

Primarul municipiului Bistriţa;

având în vedere:

adresa nr.2893/12.12.2016 a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată de Deşeurilor Municipale în Judeţul Bistriţa-Năsăud, înregistrată la Primăria municipiului Bistriţa cu nr.116632/12.12.2016;

urgenţa determinată de necesitatea publicării cu celeritate pe SEAP, a documentaţiei de atribuire prin licitaţie publică, a contractului de delegare a gestiunii prin concesiune de către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru gestionarea integrată a deşeurilor municipale în judeţul Bistriţa-Năsăud, a serviciului public de salubrizare respectiv “Activitatea de colectare, transport, depozitare şi transfer al deşeurilor municipale, inclusiv fracţii colectate separat şi managementul Staţiilor de Transfer și al Centrelor de Colectare din județul Bistrița-Năsăud”;

publicarea în Monitorul Oficial nr.985/07.12.2016 a Hotărârii nr.867/16.11.2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii din Legea nr.100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii;

prevederile art.39 alin.2, alin.3, alin.5 şi alin.6 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

prevederile art.39, alin.2 şi alin.3, ale art.40, alin.1 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului local al municipiului Bistriţa aprobat prin Hotărârea nr.250/26.11.2009 a Consiliului local al municipiului Bistriţa;

în temeiul art.68 alin.1, art.115 alin.1 lit.”a” din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

D I S P U N E :

ART.1. – Se convoacă Consiliul local al municipiului Bistriţa în şedinţă de îndată, în data de 13 decembrie 2016, ora 16,00. Şedinţa va avea loc în sala de şedinţe a Primăriei municipiului Bistriţa, cu următoarea

 

ordine de zi:

1.    Proiect de hotărâre privind avizarea Documentaţiei de atribuire, prin licitaţie publică, a contractului de delegare a gestiunii prin concesiune de către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru gestionarea integrată a deşeurilor municipale în judeţul Bistriţa-Năsăud, a serviciului public de salubrizare respectiv “Activitatea de colectare, transport, depozitare şi transfer al deşeurilor municipale, inclusiv fracţii colectate separat şi managementul Staţiilor de Transfer și al Centrelor de Colectare din județul Bistrița-Năsăud”

 

 

PRIMAR,

OVIDIU TEODOR CREŢU

 

 

 

Bistriţa, la 13 DECEMBRIE 2016

Nr. 1199

SA/ex.4.

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5