Stabilirea impozitelor pentru 2018, reabilitarea Colegiului Grigore Moisil, amenajarea pieţei en-gross şi închirierea de mese în pieţele existente, Complexul Sportiv Polivalent, pe masa consilierilor locali

D I S P O Z I Ţ I E

privind convocarea Consiliului local al municipiului Bistriţa în şedinţă ordinară,

în data de 28 noiembrie 2017, ora 14,00

 

Primarul municipiului Bistriţa,

având în vedere:

prevederile art.39 alin.1, alin.3, alin.5 şi alin.6 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

prevederile art.39 alin.1 şi alin.3, ale art.40 alin.1 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului local al municipiului Bistriţa aprobat prin Hotărârea nr.250/26.11.2009 a Consiliului local al municipiului Bistriţa;

în temeiul art.68 alin.1 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

D I S P U N E :

 

ART.UNIC – Se convoacă Consiliul local al municipiului Bistriţa în şedinţă ordinară, în data de 28 noiembrie 2017, ora 14,00. Şedinţa va avea loc în sala de şedinţe a Primăriei municipiului Bistriţa, cu următoarea

 

ordine de zi:

 

1.    Proiect de hotărâre privind privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale datorate de persoanele fizice şi juridice din municipiul Bistriţa în anul 2018

2.    Proiect de hotărâre privind stabilirea taxelor speciale datorate de persoanele fizice şi juridice din municipiul Bistriţa în anul 2018

3.    Proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru anul 2018 şi a contribuţiei lunare de întreţinere datorate de persoanele vârstnice îngrijite în Căminul pentru Persoane Vârstnice Bistriţa - cod serviciu social 8730 CR-V-I

4.  Proiect de hotărâre privind stabilirea costului serviciilor de asistenţă şi îngrijire la domiciliu a persoanelor vârstnice prin intermediul Direcţiei Municipale de Servicii Sociale Bistriţa, cod serviciu social 8810 ID-II în anul 2018 şi contribuţia lunară datorată de acestea pentru serviciile acordate

5.  Proiect de hotărâre privind aprobarea preţului de referinţă al masei lemnoase pe picior, precum şi a preţurilor de valorificare a materialelor lemnoase care se recoltează din fondul forestier proprietate publică a municipiului Bistriţa, pentru anul 2018

6.  Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere şi majorarea chiriilor acestora prin act adiţional, pentru terenurile pe care sunt amplasate chioşcuri şi tonete în pieţele municipiului Bistriţa

7.  Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică a unor mese, pentru comercializarea de produse în Piaţa Independenţei Nord şi Piaţa Decebal

8.  Proiect de hotărâre privind modificarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Direcţiei Servicii Publice Bistriţa

9.    Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcţii al Direcţiei Municipale de Servicii Sociale Bistriţa

10.               Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “Reabilitare şi modernizare Colegiul Tehnic Grigore Moisil – corp A, B şi C”, municipiul Bistriţa

11.               Proiect de hotărâre privind prelungirea traseului nr.1 barat de transport public local de persoane prin curse regulate în municipiului Bistriţa

12.               Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Bistriţa pe anul 2017

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea cumpărării şi a preţului de cumpărare a terenurilor situate în municipiul Bistrița, Drumul Cetăţii, proprietatea Societăţii TERAPLAST S.A., în vederea amenajării unei pieţe en-gross

14. Proiect de hotărâre privind înscrierea în evidenţele de carte funciară a unor bunuri imobile în proprietatea publică a Municipiului Bistriţa

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică deschisă a terenului proprietate publică a municipiului Bistriţa, în suprafaţă de 9 mp, situat în str. Liviu Rebreanu, în faţa imobilului nr.25, în vederea amplasării unei construcţii provizorii pentru comercializare de îngheţată

16. Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului local al municipiului Bistriţa pentru realizarea lucrărilor de reparaţii, modernizare şi extindere a construcţiei proprietatea numiţilor Solcan Marius Adrian şi Solcan Noemia Teodora, pe terenul înscris în CF Bistriţa nr.50891, coproprietar Statul Român, situat în municipiul Bistriţa, localitatea componentă Unirea nr.17

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea cumpărării şi a preţului de cumpărare a terenurilor situate în municipiul Bistrița, localitatea componentă Ghinda, proprietatea numitului Rus Natu, în vederea realizării proiectului „Amenajare scuar în localitatea componentă Ghinda”

18. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Bistriţa nr.144/26.10.2017 privind aprobarea scoaterii definitive din fondul forestier naţional a unei suprafeţe de pădure, proprietatea publică a Municipiului Bistriţa, în vederea realizării obiectivului „Extindere pârtie de schi din cadrul Complexului Sportiv Polivalent din Municipiul Bistriţa, localitatea componentă Unirea”

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului cotizaţiei anuale datorate de Municipiul Bistrița în calitate de membru al Asociaţiei Municipiilor din România

20. Proiect de hotărâre privind încredinţarea mandatului special domnului administrator public George Avram, în calitate de reprezentant al municipiului Bistriţa, să voteze, în numele şi pe seama Municipiului Bistriţa, în cadrul Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru gestionarea Integrată a Deşeurilor Municipale în Judeţul Bistriţa Năsăud, pentru aprobarea prelungirii Contractului de achiziţie publică nr. 1908/02.09.2016 a serviciului public de salubrizare respectiv "Activitatea de colectare, transport şi transfer al deşeurilor municipale, inclusiv managementul Staţiilor de Transfer şi al Centrelor de Colectare pentru judeţul Bistriţa-Năsăud, încheiat între Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru gestionarea Integrată a Deşeurilor Municipale în Judeţul Bistriţa Năsăud şi SC SUPERCOM S.A., prin incheierea Actului adiţional nr.5

21. Informarea nr.86454/13.11.2017 a Direcţiei Patrimoniu cu privire la adresa nr.86454/17.10.2017 a societăţii NORDPLAST DISTRIBUTION SRL prin care solicită revocarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Bistriţa nr.116/31.08.2017

22. Diverse

PRIMAR,

OVIDIU TEODOR CREŢU

                                                                                     AVIZ DE LEGALITATE

                                                                              SECRETAR,

FLOARE GAFTONE

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5