Prelungirea duratei contractului de închiriere pentru diferite asociaţii, pe agenda Consiliului local al municipiului Bistriţa

R O M Â N I A

JUDEŢUL BISTRIŢA NĂSĂUD

     MUNICIPIUL BISTRIŢA

            P R I M A R

 

D I S P O Z I Ţ I E

privind convocarea Consiliului local al municipiului Bistriţa

în şedinţă ordinară, în data de 23 decembrie 2015, ora 14,00

 

Primarul municipiului Bistriţa;

având în vedere:

prevederile art.39 alin.1, alin.3, alin.5 şi alin.6 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

prevederile art.39 alin.1 şi alin.3, ale art.40 alin.1 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului local al municipiului Bistriţa aprobat prin Hotărârea nr.250/26.11.2009 a Consiliului local al municipiului Bistriţa;

în temeiul art.68 alin.1 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

D I S P U N E :

 

ART.UNIC – Se convoacă Consiliul local al municipiului Bistriţa în şedinţă ordinară, în data de 23 decembrie 2015, ora 14,00. Şedinţa va avea loc în sala de şedinţe a Primăriei municipiului Bistriţa, cu următoarea

 

ordine de zi:

 

1.    Proiect de hotărâre privind stabilirea Planului de lucrări de interes local aferent anului 2016 pentru persoanele apte de muncă beneficiare de ajutor social conform Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare

2.    Proiect de hotărâre privind măsuri de stimulare a îmbunătăţirii performanţei energetice şi a aspectului estetic al clădirilor de locuinţe colective prin acordarea scutirii de la plata impozitului aferent locuinţei pentru proprietarii din blocurile de locuinţe care au executat lucrări de reabilitare termică pe cheltuială proprie în perioada 2014-2015

3.    Proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru anul 2016, datorat de persoanele vârstnice îngrijite în Căminul pentru Persoane Vârstnice Bistriţa şi a contribuţiei lunare de întreţinere a acestora

4.    Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale datorate de persoanele fizice şi juridice din municipiul Bistriţa în anul 2016

5.  Proiect de hotărâre privind stabilirea taxelor speciale datorate de persoanele fizice şi juridice din municipiul Bistriţa în anul 2016

6.    Proiect de hotărâre privind darea în administrare, prin gestiune directă, a activităţii de curăţare şi transport a zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ

7.  Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere încheiat cu Asociația „Club Rotary” Bistrița, pentru spațiul cu destinația de sediu, situat în municipiul Bistrița, str.Grănicerilor nr.1

8.    Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere încheiat cu Asociația Social Democrată a Romilor Ardeleni Bistrița, pentru spațiul cu destinația de sediu, situat în municipiul Bistrița, Piața Mică nr.15

9.    Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere încheiat cu Asociația Folclorică “Balada” Bistrița, pentru spațiul cu destinația de sediu, situat în municipiul Bistrița, str.Gh.Șincai nr.20

10.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere încheiat cu Societatea Filatelică „Bistrițeana”, pentru spațiul cu destinația de sediu, situat în municipiul Bistrița, str. Dornei nr.21

11.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere încheiat cu Liga Dreptății Împotriva Corupției și Abuzurilor din România - Filiala Bistrița, pentru spațiul cu destinația de sediu, situat în municipiul Bistrița, Piața Mică nr.21

12.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere încheiat cu Reuniunea Culturală a Meseriașilor Unguri din Bistrița, pentru spațiul cu destinația de sediu, situat în municipiul Bistrița, str.Gh.Șincai nr.21

13.Proiect de hotărâre pentru aprobarea închirierii spațiului situat în municipiul Bistrița, str.Liviu Rebreanu nr.38, în favoarea Asociaşiei „Clubul Amazoanelor Bistrițene”, cu destinația de sediu

14.          Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere încheiat cu Dămăcuş Maria Intreprindere Familială, pentru spaţiul situat în incinta sediului Primăriei municipiului Bistriţa, Piaţa Centrală nr.6, cu destinaţia de „chioşc – alimentaţie publică”

15.          Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr.45/26.03.2015 a Consiliului local al municipiului Bistriţa privind aprobarea dezmembrării unor terenuri proprietatea publică a municipiului Bistriţa, care au fost transmise în administrarea AQUABIS S.A., pentru realizarea proiectului “Extindere de reţele de alimentare cu apă, canalizare, tratare ape uzate şi branşamente individuale în localităţi din judeţul Bistriţa- Năsăud” finanţat prin POS Mediu – Axa Prioritară 1

16.          Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului local, bugetului instrituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local, bugetul creditelor interne şi bugetul fondurilor externe nerambursabile al municipiului Bistriţa pe Trim IV 2015

17.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Bistriţa, pe anul 2015

18.Proiect de hotărâre privind aprobarea metodologiei de calcul a preţului de referinţă al masei lemnoase pe picior ce se recoltează din fondul forestier propietate publică a municipiului Bistriţa, precum şi a preţurilor de valorificare prin vânzarea directă a masei lemnoase

19.Proiect de hotărâre privind aprobarea consumului mediu lunar de carburant pentru autoturismele ce deservesc parcul auto al Consiliului local al municipiului Bistriţa şi al instituţiilor şi serviciilor publice de interes local

20.Proiect de hotărâre privind înfiinţarea Liceului teoretic cu predare în limba maghiară nr.1 din Bistriţa, începând cu anul şcolar 2016-2017, prin divizarea Colegiului Naţional „Andrei Mureşanu” Bistriţa

21.          Proiect de hotărâre privind aprobarea Reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular din municipiul Bistriţa pentru anul şcolar 2016-2017

22.Proiect de hotărâre pentru aprobarea strategiei locale cu privire la dezvoltarea şi funcţionarea pe termen mediu şi lung a serviciului de salubrizare în municipiul Bistriţa

23.Informarea trimestrială nr.96616/02.12.2015 a Direcţiei Municipale de Servicii Sociale privind absenteismul şcolar şi abandonul şcolar al beneficiarilor ajutorului social, precum şi cu privire la participarea părinţilor la şedinţele cu părinţii întocmită conform prevederilor art.4 din Hotărârea Consiliului local al municipiului Bistriţa nr.133/17.12.2014 privind aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes local aferent anului 2015 pentru persoanele apte de muncă beneficiare de ajutor social conform Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare

24.Informare către Consiliul local în calitate de „autoritate” privind situaţia managementului Centrului Cultural „George Coşbuc

 

 

PRIMAR,

OVIDIU TEODOR CREŢU

 

 

                                                                                         AVIZ DE LEGALITATE

                                                                                                          SECRETAR,

FLOARE GAFTONE

 

 

Bistriţa, la 16 DECEMBRIE 2015

Nr. 1326

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5