DISPOZIŢIE privind convocarea de îndată a Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud în şedinţă extraordinară

DISPOZIŢIE
privind convocarea de îndată a Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud 
în şedinţă extraordinară la data de 08 februarie 2023, ora 14.00
 
Preşedintele Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud;
Având în vedere:
- adresa nr. IA/2830 din 07.02.2023 a Direcției investiții, drumuri județene din cadrul Consiliului Județean Bistrița-Năsăud;
- referatul nr.IIA/2855 din 07.02.2023 al Serviciului resurse umane, organizare, relația cu consiliul județean, Direcția juridică, administrație locală din cadrul Consiliului Județean Bistrița-Năsăud;
- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.93/2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, cu modificările și completările ulterioare;
- avizul de legalitate nr.IIC/2860 din 07.02.2023 al Compartimentului juridic, coordonare consilii locale;
 
În temeiul prevederilor art.178 alin.(2), art.179 alin.(3) coroborat cu art.134 și art.135, art.196 alin.(1) lit.b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
DISPUNE:
Art.1 (1) Se convoacă de îndată Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud în şedinţă extraordinară, la data de 08 februarie 2023, orele 1400. Ședința se va desfășura în regim de videoconferinţă.
(2) Proiectul ordinii de zi al şedinţei extraordinare este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziție.
 
Art.2 (1) Prezenta dispoziție se aduce la cunoștință publică prin mass-media locală şi pe site-ul www.portalbn.ro.
(2) Consilierii judeţeni pot prelua documentele supuse dezbaterii de pe site-ul Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud, la secţiunea Materiale de şedinţă, începând cu data de 07.02.2023.
 
Art.3 Consilierii județeni pot formula și depune amendamente asupra  proiectelor de hotărâri aflate pe ordinea de zi a şedinţei extraordinare.
 
Art.4 Prezenta dispoziție se comunică de către Compartimentul pregătire documente, Monitorul Oficial Local cu:  
- Secretarul general al județului;
- Administratorul public al judeţului;
- Direcţia juridică, administraţie locală;
- Direcţia economică;
- Arhitectul-şef;
- Direcţia investiții, drumuri județene;
- Biroul relații publice, IT;
- Biroul achiziţii publice, contracte;
- Compartiment audit public intern;
- Compartiment Cabinet preşedinte;
- Instituţia Prefectului - judeţul Bistriţa-Năsăud.
            PREŞEDINTE,                                    Contrasemnează:
   EMIL RADU MOLDOVAN        SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI
ALEXANDRINA-CRINA BORȘ
Nr. 22
Din 07.02.2023
 
 
Anexa
 la Dispoziția Președintelui Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud
nr.22 din 07.02.2023
Proiectul ordinii de zi
a şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud 
din data de 08 februarie 2023, orele 14.00
 
1. Proiect de hotărâre nr.X/2826 din 07.02.2023 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Modernizare drumuri județene DJ 154D, Domnești-Nețeni-Albeștii Bistriței, DJ 162 Sânmihaiu de Câmpie-Visuia, DJ 172A Beclean-Chiochiș, județul Bistrița-Năsăud”
Iniţiator: Kecskés-Simionca Tiberiu-Ciprian - Vicepreședinte al Consiliului Județean Bistrița-Năsăud
Comisii de specialitate: Comisia de urbanism și Comisia economică 
 
2.  Proiect de hotărâre nr.X/2811 din 07.02.2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Modernizare DJ 154, km 17+000-51+720, Limită județ Mureș - Sărata - DN 17, județul Bistrița-Năsăud”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului
Iniţiator: Kecskés-Simionca Tiberiu-Ciprian - Vicepreședinte al Consiliului Județean Bistrița-Năsăud
Comisii de specialitate: Comisia de urbanism și Comisia economică 
 
3. Proiect de hotărâre nr.VIII/2783 din 07.02.2023 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.14/2023 privind aprobarea Acordului de parteneriat pentru realizarea și dezvoltarea unui Cloud Regional în regiunea Nord-Vest, cu finanțare prin Programul Regional Nord-Vest 2021-2027
Iniţiator: Emil Radu Moldovan - Președintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud
Comisii de specialitate: Comisia de administrație, Comisia economică și Comisia juridică și de fonduri europene
 
 
 
 

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5