Pensia de urmaş in viziunea Legii 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

Au dreptul la pensie de urmaş copiii si soţul supravieţuitor, dacă persoana decedată era pensionar sau îndeplinea condiţiile pentru obţinerea unei pensii.
Copiii au dreptul la pensie de urmaş:
-pâna la vârsta de 16 ani;
-dacă isi continuă studiile intr-o formă de învăţământ organizata potrivit legii, până la terminarea acestora, fără a depăşi vârsta de 26 de ani;
-pe toata durata invalidităţii de orice grad, daca aceasta s-a ivit in perioada in care se aflau in una dintre situaţiile prevăzute la art. 84 lit. a) sau b din Legea 263/2010;
-cuantumul pensiei de urmaş, in cazul orfanilor de ambii părinţi reprezintă însumarea drepturilor de urmaş, calculate după fiecare părinte.
Soţul supravieţuitor are dreptul la pensie de urmaş pe tot timpul vieţii, la împlinirea vârstei standard de pensionare, daca durata casatoriei a fost de cel puţin 15 ani.
In cazul in care durata casatoriei este mai mica de 15 ani dar cel puţin 10 ani , cuantumul pensiei cuvenit şotului supravetuitor cu 0.5% pentru fiecare luna in minus.
Soţul supravieţuitor are dreptul la pensie de urmaş, indiferent de vârsta, pe perioada in care este invalid de gradul I sau II, daca durata casatoriei a fost de cel puţin 1 an.
Soţul supravieţuitor are dreptul la pensie de urmaş, indiferent de vârsta si de durata casatoriei, daca decesul şotului susţinător s-a produs ca urmare a unui accident de munca, a unei boli profesionale sau tuberculozei si daca nu realizează venituri lunare dintr-o activitate profesionala pentru care asigurarea este obligatorie sau acestea sunt mai mici de 35% din câştigul salarial mediu brut pe economie.
Şotul supravieţuitor beneficiază de pensie de urmaş pe o perioada de 6 luni de la data decesului, daca in aceasta perioada nu realizează venituri lunare dintr-o activitate profesionala pentru care asigurarea este obligatorie sau acestea sunt mai mici de o pătrime din salariul mediu brut pe economie, stabilit conform art. 33 alin. (5).
Soţul supravieţuitor care are in îngrijire la data decesului susţinătorului unul sau mai mulţi copii in vârsta de pana la 7 ani beneficiază de pensie de urmaş pana la data împlinirii de câtre ultimul copil a vârstei de 7 ani, in perioadele in care nu realizează venituri lunare dintr-o activitate profesională pentru care asigurarea este obligatorie sau acestea sunt mai mici de o pătrime din câştigul salarial mediu brut pe economie stabilit conform art. 33 alin. (5).
Cuantumul pensiei de urmaş se stabileşte prin aplicarea unui procent asupra punctajului mediu anual realizat de susţinător, aferent pensiei, in funcţie de numărul urmaşilor îndreptăţiţi, astfel: pentru un singur urmaş - 50%pentru 2 urmaşi - 75%100% pentru 3 sau mai mulţi urmaşi. Cuantumul pensiei de urmaşi in cazul orfanilor de ambii părinţii ,se stabileşte prin însumarea drepturilor de pensie de urmaş, calculate după fiecare părinte.
Plata pensiei de urmaş încetează începând cu luna următoare celei în care a intervenit una dintre următoarele cauze:
-pensionarul a decedat;
-pensionarul nu mai îndeplineşte condiţiile legale în temeiul cărora i-a fost acordată pensia;
-pensionarul de invaliditate, pensionarul urmaş prevăzut la art. 84 lit. c), precum şi cel prevăzut la art. 86 alin. (1), şi-au redobândit capacitatea de muncă, potrivit legii;
-au expirat 12 luni de la data la care pensionarul de invaliditate, pensionarul de urmaş prevăzut la art. 84 lit. c) sau cel prevăzut la art. 86 alin. (1), nu s-a prezentat, din motive imputabile lui, la revizuirea medicală obligatorie;
- au expirat 12 luni de la data la care pensionarul de invaliditate, pensionarul urmaş prevăzut la art. 84 lit. c) sau cel prevăzut la art. 86 alin.(1), nu s-a prezentat, din motive imputabile lui, la convocarea prevăzută la art. 80;
-au expirat 12 luni de la data la care pensionarul de invaliditate, pensionarul urmaş prevăzut la art. 84 lit. c) sau cel prevăzut la art. 86 alin. (1), nu a mai urmat programele recuperatorii prevăzute la art. 81 alin. (1);
-copilul, beneficiar al unei pensii de urmaş, a împlinit vârsta de 26 de ani, cu excepţia situaţiei prevăzute la art. 84 lit. c);
-pensionarul urmaş a fost condamnat, printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă, pentru infracţiunea de omor sau tentativă de omor, comisă asupra susţinătorului.
Modificările intervenite în starea civilă a persoanei, de natură să conducă la încetarea plăţii pensiei, se comunică de Ministerul Administraţiei şi Internelor, prin Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date.
Instanţele judecătoreşti au obligaţia să comunice, în scris, informaţiile de natură să conducă la încetarea plăţii pensiei, în termen de 10 zile de la data rămânerii definitive a hotărârii pronunţate în situaţia prevăzută la alin. (1) lit. h), casei teritoriale de pensii, respectiv casei de pensii sectoriale în evidenţele căreia se află pensionarul condamnat.
Potrivit Art. 114 din legea 163/2010 în sistemul public de pensii, plata pensiei se suspendă începând cu luna următoare celei în care a intervenit una dintre următoarele cauze:
-pensionarul şi-a stabilit domiciliul pe teritoriul altui stat, cu care România a încheiat convenţie de reciprocitate în domeniul asigurărilor sociale, dacă potrivit prevederilor acesteia pensia se plăteşte de către celălalt stat;
-pensionarul de invaliditate sau pensionarul urmaş prevăzut la art. 84 lit. c) ori cel prevăzut la art. 86 alin. (1) nu se prezintă la revizuirea medicală obligatorie sau la convocarea Institutului Naţional de Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă, a Centrelor Regionale de Expertiză Medicală a Capacităţii de Muncă sau a comisiilor centrale de expertiză medico-militară ale Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Administraţiei şi Internelor şi Serviciului Român de Informaţii;
-pensionarul urmaş, prevăzut la art. 84 lit. a) a împlinit vârsta de 16 ani şi nu face dovada continuării studiilor;
-soţul supravieţuitor, beneficiar al unei pensii de urmaş, realizează venituri brute lunare pentru care, potrivit legii, asigurarea este obligatorie, dacă acestea sunt mai mari de 35% din câştigul salarial mediu brut prevăzut la art. 33 alin. (5);
-soţul supravieţuitor, beneficiar al unei pensii de urmaş, s-a recăsătorit;
-soţul supravieţuitor, beneficiar al unei pensii din sistemul public de pensii, optează pentru o altă pensie, potrivit legii, din acelaşi sistem, sau dintr-un alt sistem de asigurări sociale, neintegrat sistemului public de pensii;
În situaţia copilului, beneficiar al unei pensii de urmaş, în condiţiile prevăzute la art. 84 lit. b), care nu face dovada continuării studiilor, plata pensiei se suspendă începând cu data de 1 octombrie a anului în curs.
Plata indemnizaţiei pentru însoţitor, prevăzute la art. 77 alin. (1), se suspendă pe perioada în care pensionarul este internat într-o instituţie de asistenţă socială sau într-o unitate medicală specializată, în care se asigură supraveghere şi îngrijire permanente, cu excepţia situaţiilor în care pensionarul este nevăzător.
Suspendarea plăţii pensiei şi/sau a indemnizaţiei pentru însoţitor se poate face şi la cererea pensionarului, situaţie în care suspendarea plăţii se face începând cu luna următoare celei în care a fost înregistrată cererea.
Conform art. 115 din legea 263/2010 reluarea plăţii pensiei se face, la cerere, după cum urmează:
-începând cu luna următoare celei în care a fost înlăturată cauza care, potrivit legii, a dus la suspendarea plăţii pensiei, dacă cererea a fost depusă în termen de 30 de zile de la data la care cauza suspendării a fost înlăturată;
-începând cu luna următoare celei în care a fost depusă cererea, dacă depunerea acesteia s-a făcut după expirarea termenului prevăzut la lit. a);
- de la data începerii anului şcolar, în situaţia în care suspendarea plăţii pensiei s-a făcut în temeiul prevederilor art. 114 alin. (1) lit. g).
Încetarea, suspendarea sau reluarea plăţii pensiei se face in baza articolului 116 din legea 263/2010 prin decizie emisă de casele teritoriale de pensii, respectiv de casele de pensii sectoriale, în condiţiile respectării regimului juridic al deciziei de înscriere la pensie.
Prevederile prezentei legi, referitoare la stabilirea şi modificarea drepturilor, la încetarea, suspendarea şi reluarea plăţii acestora, se aplică şi indemnizaţiilor acordate prin legi speciale, ale căror stabilire şi plată se află, potrivit legii, în competenţa materială a caselor teritoriale de pensii, respectiv a caselor de pensii sectoriale, cu excepţia situaţiilor în care legea specială de reglementare dispune altfel.

Director Executiv Adjunct
Terente Ciui

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS]