Primăria comunei Mărișelu angajează consilier, clasa I, grad profesional superior

         Primăria comunei Mărișelu, cu sediul în comuna Mărișelu, sat Mărișelu, nr. 150, județul Bistrița-Năsăud, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție vacantă, cu durata normală a timpului de muncă de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână de:

         1. Consilier, clasa I, grad profesional superior – Compartiment Financiar-contabil și Resurse umane – 1 post

Condiții de participare la concurs:

Condițiile generale de participare sunt cele prevăzute la art. 465 coroborat cu prevederile art. 613 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

          Poate ocupa o funcție publică persoana care îndeplinește următoarele condiții:

          a) are cetățenia română și domiciliul în România;

          b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

          c) are vârsta de minimum 18 ani împliniți;

          d) are capacitate deplină de exercițiu;

          e) este apt din punct de vedere medical să exercite o funcție publică. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie;

          f) îndeplinește condițiile de studii și vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcției publice;

          g) îndeplinește condițiile specifice, conform fișei postului, pentru ocuparea funcției publice;

          h) nu a fost condamnată pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni care împiedică înfăptuirea justiției, infracțiuni de fals ori a unei infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției publice, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;

          i) nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcție publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârșit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condițiile legii;

          j) nu a fost destituită dintr-o funcție publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;

           k) nu a fost lucrător al Securității sau colaborator al acesteia, în condițiile prevăzute de legislația specifică.

         Condiții specifice pentru ocuparea postului:

- studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniul de studii: științe economice.

- vechime în specialitatea studiilor 7 ani.

Concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante, constă în 3 probe succesive, după cum urmează:

-  în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor de înscriere - selecția dosarelor;

- în data de 08.01.2024, ora 11:00 - proba scrisă;

- în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise – interviul.

Probele concursului de recrutare se vor desfășura la sediul Primăriei comunei Mărișelu, comuna Mărișelu, sat Mărișelu, nr. 150, județul Bistrița-Năsăud.

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conțină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 din Hotărârea de Guvern nr. 611/2008 cu modificările și completările ulterioare și se depun în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Comunei Mărișelu (www.comunamariselu.ro – secțiunea Primărie – Organizare, Carieră) precum și pe site-ul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, respectiv în perioada 08.12.2023 - 27.12.2023 (inclusiv) de luni până joi, între orele 08:00 - 16:00, respectiv vineri între orele 08:00 - 13:30, la sediul Primăriei comunei Mărișelu, sat Mărișelu, nr. 150, județul Bistrița-Năsăud și va cuprinde următoarele documente:

1) formularul de înscriere;

2) curriculum vitae, modelul comun european;

3) copia actului de identitate, a certificatul de naștere și, după caz, a certificatului de căsătorie;

4) copii ale diplomelor de studii;

5) copia carnetului de muncă și, după caz, adeverința eliberată de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă, sau extras din registrul general de evidență al salariaților;

Adeverințele care au alt format decât cel prevăzut (postat pe site-ul www.comunamariselu.ro – secțiunea Primărie – Organizare, Carieră) trebuie să cuprindă elemente similare din care să rezulte cel puțin următoarele informații: funcția/funcțiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfășurării activității, vechimea în muncă acumulată.

6) copia adeverinței care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătății, cu mențiunea: pentru concurs funcționar public. Pentru candidații cu dizabilități, în situația solicitării de adaptare rezonabilă, adeverința care atestă starea de sănătate trebuie însoțită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condițiile legii;

8) cazierul judiciar, care poate fi înlocuit cu o declarație pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecția dosarelor are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfășurării concursului, dar nu mai târziu de data și ora organizării interviului sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire;

9) declarația pe propria răspundere prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere sau adeverința care să ateste lipsa calității de lucrător al Securității sau colaborator al acesteia, în condițiile prevăzute de legislația specifică.

Prin raportare la nevoile individuale, candidatul cu dizabilități poate înainta comisiei de concurs, în termenul prevăzut pentru depunerea dosarelor de concurs, propunerea sa privind instrumentele necesare pentru asigurarea accesibilității probelor de concurs.

Copiile de pe actele sus menționate se prezintă în copii legalizate sau însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

 

BIBLIOGRAFIE ȘI TEMATICĂ

 

1. Constituția României, republicată.

cu tematica: TITLUL II Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale.

2. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

cu tematica: CAPITOLUL I Principii și definiții și CAPITOLUL II Dispoziții speciale.

3. Legea nr.202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

cu tematica: CAPITOLUL II Egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați în domeniul muncii

4. Titlul I și II ale părții a VI-a din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

cu tematica: Titlul I Dispoziții generale și Titlul II Statutul funcționarilor publici.

5. Legea contabilității nr.82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

cu tematica Capitolul II - Organizarea și conducerea contabilității; Capitolul III - Registrele de contabilitate; Capitolul IV Situații financiare

6. Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.

cu tematica Capitolul II - Principii, reguli și responsabilități - Secțiunea 1- Principii și reguli bugetare; Capitolul III - Procesul bugetar – Secțiunea 1 - Proceduri privind elaborarea bugetelor; Secțiunea a 2-a - Calendarul bugetar și Secțiunea a 4-a Execuția bugetară.

7. Ordinul nr.1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidenta și raportarea angajamentelor bugetare și legale, cu modificările și completările ulterioare.

cu tematica Punctul 1. Angajarea cheltuielilor; Punctul 3. Ordonanțarea cheltuielilor și Punctul 4. Plata cheltuielilor

Anunțul, bibliografia pentru concurs, fișa postului, precum și formularele necesare pentru înscriere, se afișează pe site-ul www.comunamariselu.ro (secțiunea Primărie – organizare, carieră) începând cu data de 8 decembrie 2023.

Relații suplimentare se pot obține la tel. 0263272710, fax. 0263272585, tel. mobil: 0787866134, e-mail: [email protected], persoană de contact Domnița Zăvoian, secretar general.

PRIMAR,

Horea-Călin Petruț

 

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5