25 mai - termen limită pentru depunerea Formularului 230 pribind destinaţia a 2% din impozitul anual pe salarii!

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice a Judeţului Bistriţa-Năsăud  informează contribuabilii persoane fizice care în anul 2016 au realizat venituri din salarii şi asimilate salariilor şi doresc să opteze pentru depunerea formularului 230 – “Cerere privind destinaţia sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii şi asimilate salariilor “- că termenul de depunere este până la 25 mai 2017.

            Formularul se completează şi se depune de persoanele fizice care realizează venituri din salarii şi asimilate salariilor si/sau venituri din pensii, in urmatoarele situatii:

            - au efectuat în anul de raportare cheltuieli pentru acordarea de burse private conform Legii nr. 376/2004 privind bursele private, cu modificările ulterioare, şi solicită restituirea acestora;

            - optează pentru virarea unei sume reprezentând până la 2% din impozitul anual, pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii sau unităţilor de cult;

            Contribuabilii care îşi exprimă opţiunea pot solicita direcţionarea acestei sume către o singură entitate nonprofit sau unitate de cult. Prin entităţi nonprofit se înţelege: asociaţii, fundaţii, organizaţii sindicale, patronate, camere de comeţ, partide politice, asociaţii de proprietari, CAR-uri.

            Formularul se completează în două exemplare. Originalul se depune la:

            - organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa unde îşi are domiciliul, potrivit legii sau adresa unde locuieşte efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România;

            - organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sursa de venit, pentru ceilalţi contribuabili persoane fizice.

            Copia se păstrează de către contribuabil sau de către împuternicitul acestuia.

            Informaţiile din formular care trebuie completate sunt următoarele: datele de identificare ale contribuabilului, codul de identificare fiscală a entităţii nonprofit/unităţii de cult, denumire entitate nonprofit/ unitate de cult, contul bancar (IBAN), suma.

            Formularul se poate descărca de pe site-ul ANAF, meniul SERVICII ONLINE, submeniul Declaraţii electronice-Descărcare declaraţii.

            Formularul se depune în format hârtie la registratura organului fiscal competent sau se comunică prin poştă cu confirmare de primire. Formularul se poate transmite prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, prin aplicaţia Spaţiul Privat Virtual.

            În situaţia în care formularul nu se completează şi depune personal de contribuabilul care şi-a exprimat opţiunea, se poate completa şi depune de către împuternicitul desemnat de contribuabil, potrivit dispoziţiilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

            Potrivit art.18 din Codul de procedură fiscală, contribuabilul/plătitorul poate fi reprezentat printr-un împuternicit în relaţiile cu organul fiscal. Împuternicitul este obligat să depună la organul fiscal actul de împuternicire, în original sau în copie legalizată Conţinutul şi limitele reprezentării sunt cele cuprinse în împuternicire sau stabilite de lege, după caz.

            Menţionăm că, în conformitate cu prevederile art. 123 alin. (2) din Codul Fiscal, şi contribuabilii care au obţinut venituri din activităţi independente pot dispune asupra destinaţiei unei sume pentru susţinerea entităţilor nonprofit sau unităţilor de cult, sumă ce reprezintă 2% din impozitul datorat pe venitul anual impozabil. Opţiunea se exercită prin completarea modulului corespunzător din D200 – “Declaraţie privind veniturile realizate din România”. 

 

Baza legală:

- Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, forma iniţială publicată în MO nr. 547/2015;

- Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, forma iniţială publicată în MO nr. 927/2003;

- Legea nr. 376/2004 privind bursele private, cu modificările şi completările ulterioare, forma iniţială publicată în MO nr. 899/2004;

- ORDIN preşedinte ANAF nr. 3695/2016 pentru aprobarea formularelor privind definitivarea impozitului anual pe venit si a contribuţiilor sociale datorate de persoanele fizice, publicat in MO 1069/30.12.2016

             

 

 

         Parasca C-tin Cristian,

           Şef administraţie

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5