Agricultorii cu terenuri calamitate și pierderi de animale au reducere la impozit. Vezi condițiile legale!

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice a Judeţului Bistriţa-Năsăud  informează persoanele fizice care  desfăşoară activităţi agricole  impuse pe bază de norme de venit, că în Monitorul Oficial nr.474 din 24 iunie 2016 a fost publicat OPANAF nr. 1863/2016 din 21 iunie 2016 pentru aprobarea Procedurii de reducere a normei de venit, în cazul activităţilor agricole şi pentru aprobarea unor formulare, care prevede următoarele:

            Pentru veniturile realizate începând cu 1 ianuarie 2016

            Persoanele fizice care desfăşoară activităţi agricole, individual sau într-o formă de asociere, beneficiază de reducerea normei de venit, proporţional cu pierderea înregistrată, în cadrul anului fiscal curent, ca urmare a unor fenomene meteorologice nefavorabile care pot fi asimilate dezastrelor naturale, precum îngheţul, grindina, poleiul, ploaia abundentă, seceta şi inundaţiile, precum şi a epizootiilor, dacă sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele condiţii:

            a) venitul net se stabileşte pe bază de norme de venit;

            b) pierderea afectează peste 30% din suprafeţele destinate producţiei agricole vegetale sau din animalele deţinute, pe fiecare categorie de produse vegetale sau categorie de animale, prevăzută la art. 105 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din cadrul unei unităţi administrativ-teritoriale;

            c) persoana fizică/asocierea fără personalitate juridică a depus formularul 221 "Declaraţie privind veniturile din activităţi agricole impuse pe bază de norme de venit". În declaraţie, contribuabilii înscriu suprafeţele destinate producţiei agricole vegetale şi efectivele de animale, fără a se lua în considerare pierderea înregistrată, ca urmare a evenimentelor prevăzute la art. 106 alin. (5) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

            Constatarea pagubelor şi evaluarea pierderilor se fac, la cererea persoanelor fizice/asocierilor fără personalitate juridică, de o comisie numită prin ordin al prefectului judeţului/ municipiului Bucureşti, în conformitate cu dispoziţiile art. 106 alin. (6) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

            "Cererea pentru constatarea pagubelor şi evaluarea pierderilor produse de calamităţile naturale în cazul culturilor agricole/efectivelor de animale" se depune de persoana fizică/asocierea fără personalitate juridică la unitatea administrativ-teritorială pe raza căreia s-a întâmplat evenimentul, în cel mai scurt timp de la data producerii acestuia, în cazul distrugerii ori vătămării culturilor agricole, plantaţiilor ori a rodului viilor, plantaţiilor pomicole, de hamei şi de arbuşti fructiferi, pieirii animalelor, păsărilor şi familiilor de albine. În cazul pagubelor care privesc efective de animale, păsări sau familii de albine, la cerere se anexează şi certificatul sanitar-veterinar eliberat de medicul veterinar de liberă practică împuternicit, în care se precizează că pieirea s-a datorat efectelor produse de evenimentele prevăzute la art. 106 alin. (5) Codul fiscal. Cererea se depune pentru toate suprafeţele afectate şi animalele pierite, deţinute pe raza unei unităţi administrativ-teritoriale.

            Pentru a solicita reducerea venitului anual, persoana fizică/asocierea fără personalitate juridică depune la organul fiscal central competent, potrivit legii, formularul "Cerere privind reducerea venitului anual din activităţi agricole, stabilit pe bază de norme de venit", prevăzut în anexa  la ordin.

            Cererea privind reducerea venitului anual din activităţi agricole, stabilit pe bază de norme de venit, se depune pe perioada de prescripţie a dreptului de stabilire a impozitului pe veniturile agricole, aferent anului pentru care s-au înregistrat pierderile, se vor avea în vedere condiţiile menţionate mai sus, iar la aceasta se anexează procesul-verbal/procesele-verbale de constatare şi evaluare a pagubelor, din care rezultă pierderea înregistrată, pe categorii de produse vegetale/categorii de animale şi pe localităţi.

            În situaţia în care activitatea agricolă se desfăşoară în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, cererea privind reducerea venitului anual din activităţi agricole, stabilit pe bază de norme de venit, însoţită de documentele justificative, se depune la organul fiscal central la care asocierea este înregistrată în evidenţa fiscală.

             Organul fiscal calculează/recalculează venitul net anual, impozitul pe venitul din activităţi agricole şi emite formularul 260 "Decizie de impunere privind plăţile anticipate cu titlu de impozit pe venit/contribuţii de asigurări sociale de sănătate/contribuţii de asigurări sociale", cod 14.13.02.13./3a.

            În situaţia recalculării venitului din activităţi agricole, organul fiscal modifică decizia anterioară. În această situaţie, decizia de impunere cuprinde atât sumele stabilite anterior, cât şi sumele rezultate în urma reducerii venitului anual din activităţi agricole, stabilit pe bază de norme de venit. Decizia de impunere se comunică contribuabilului, potrivit art. 47 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

            Cererea privind reducerea venitului anual din activităţi agricole, stabilit pe bază de norme de venit, se soluţionează în termenul prevăzut la art. 77 din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv în termen de 45 de zile de la înregistrare.

          

Parasca C-tin Cristian,

Şef administraţie 

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5