Resurse umane, salarizare

Activitatea desfăşurată în anul 2008

Compartimentul resurse umane, salarizare este compus din doi funcţionari publici care se subordonează secretarului oraşului Năsăud.

La începutul anului 2008, la Primăria oraşului Năsăud era un număr de 51 angajaţi (36 funcţionari publici şi 15 personal contractual), iar la serviciile de interes local 93 angajaţi.

Compartimentul resurse umane, salarizare şi-a desfăşurat activitatea specifică politicilor de personal, conform legislaţiei în vigoare şi anume:

În trimestrul I s-a trimis documentaţia la ANFP Bucureşti pentru avizarea funcţiilor publice. Am obţinut avizul favorabil, iar în urma acestuia s-a întocmit proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului şi serviciile publice subordonate Consiliului Local. S-au întocmit fişele de evaluare pentru personalul contractual pe care le-am predat şefilor de servicii pentru a fi completate, iar pe baza lor s-a stabilit salariul de bază anual.

S-a urmărit întocmirea fişelor posturilor pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului şi de la serviciile publice de interes local şi s-a asigurat gestionarea acestora.

S-au vizat semestrial legitimaţiile de serviciu pentru angajaţii primăriei, precum şi legitimaţiile consilierilor locali;

S-a completat registrul cu evidenţa declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese ale funcţionarilor publici şi aleşilor locali.

În luna aprilie şi octombrie s-au stabilit majorările salariale ce revin funcţionarilor publici şi personalului contractual al Primăriei oraşului Năsăud şi serviciile publice subordonate Consiliului Local pentru anul în curs. Întocmesc statul de personal în baza statului de funcţii aprobat.

S-a completat în carnetele de muncă pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului şi din serviciile publice locale, pe baza dispoziţiilor de angajare, promovare, majorare sau încetare a raporturilor de muncă.

S-au întocmit dispoziţii şi rapoarte cu privire la acordarea de premii şi stimulente salariaţilor din cadrul Primăriei oraşului Năsăud şi serviciile publice subordonate Consiliului Local.

S-a asigurat crearea băncii de date privind evidenţa personalului, atât a funcţionarilor publici (programul electronic Dosar profesional), cât şi a personalului contractual (programul electronic Revisal) pe baza dispoziţiilor de angajare, promovare, majorare sau încetare a raporturilor de muncă.

S-au efectuat operaţiunile privind încadrarea, redistribuirea, detaşarea, pensionarea, încetarea contractului de muncă şi sancţionarea disciplinară, atât a funcţionarilor publici, cât şi a personalului contractual.

Controlez prezenţa la serviciu a salariaţilor din aparatul de specialitate al primarului şi întocmesc lunar foaia de prezenţă.

S-au întocmit dările de seamă statistice din domeniul de activitate şi le-am transmis instituţiilor interesate.

Răspund de organizarea examenelor şi concursurilor pentru încadrarea în muncă şi avansarea în grade, trepte superioare sau funcţii de conducere, precum şi pentru verificarea îndeplinirii condiţiilor de angajare, pregătire şi avansare. Asigur aducerea la cunoştinţă publică a posturilor vacante şi data organizării concursurilor pentru ocuparea acestora, prin publicarea acestora în Monitorul Oficial şi într-un ziar local.

S-au întocmit, în conformitate cu prevederile art. 269 din Legea 53/2003 referate şi dispoziţii de sancţionare ale personalului contractual care comite abateri disciplinare.

S-au întocmit lunar statelor de plată pentru personalul de la aparatul de specialitate al primarului şi serviciile publice de interes local.

S-au întocmit şi depus lunar situaţiile privind raportările către Casa Judeţeană de Pensii, Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate, Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă, Trezorerie;

S-a întocmit, la sfârşitul anului în curs, planificarea concediilor de odihnă, pentru anul următor, în colaborare cu celelalte servicii şi urmăresc efectuarea acestora, conform planificării;

S-a întocmit planul anual de perfecţionare a personalului, pe baza propunerilor şefilor de birou.

S-au eliberat adeverinţe de salarizare şi copii de pe carnetele de muncă pentru angajaţii din aparatul propriu şi serviciile publice subordonate Consiliului Local, pe baza cererilor înregistrate.

Sinteza activităţii pe anul 2008

Pe parcursul anului 2008 s-au făcut 10 angajări pe durată nedeterminată (3 funcţionari publici şi 7 personal contractual) şi 21 angajări pe durată determinată. A încetat activitatea pe durată nedeterminată a 4 contracte de muncă şi a 21 contracte de muncă pe durată determinată. Au fost suspendate 2 raporturi de serviciu.

S-au întocmit 3 dispoziţii pentru promovare în clasă a funcţionarilor publici, 3 dispoziţii pentru promovare în treaptă a personalului contractual, 5 dispoziţii pentru promovare după debut, 2 dispoziţii pentru promovare în funcţii de conducere, 3 dispoziţii pentru ajutorul de deces, 5 dispoziţii privind sancţiuni disciplinare, 3 dispoziţii privind majorări salariale, 12 dispoziţii privind constituirea de Comisii de concurs.

Compartimentul resurse umane, salarizare a organizat pe parcursul anului 2008, 17 concursuri şi examene, a redactat 4 proiecte de hotărâri. De asemenea, a preluat şi gestionat 47 de formulare cuprinzând declaraţii de avere şi de interese ale funcţionarilor publici şi 56 declaraţii de avere şi 93 declaraţii de interese ale aleşilor locali.

Au fost gestionate 331 tranşe de concedii de odihnă ale salariaţilor şi au fost înregistrate pe parcursul anului 54 concedii medicale.

La cererile de angajare (în număr de 64) şi cererile pentru eliberarea de adeverinţe din care să reiasă sporul de vechime şi alte sporuri de care au beneficiat foştii salariaţi ai Primăriei oraşului Năsăud (în număr de 8), am răspuns acestora în termenul legal.

Au fost eliberate 421 adeverinţe de salarizare.

Inspector Monica Săplăcan

Raport de activitate al CS “MENS SANA” Năsăud pentru anul 2008

Anul 2008 a avut în programul de activităţi următoarele:

-desfăşurarea programului intern de antrenamente şi concursuri

-participarea la programele AFTM Bistriţa-Năsăud

-participarea la concursul AMATuR

-participarea la activităţile FRTM.

1.Programul de activitate intern s-a desfăşurat pe tot timpul anului în zilele de sâmbătă şi duminică în Sala de sport a Şcolii Generale “Mihai Eminescu” Năsăud cu care am avut încheiat contract de închiriere. Condiţiile de desfăşurare sune mediocre datorită mai ales iluminatului slab care afectează desfăşurarea activităţilor sportive la care acuitatea vizuală este de prima importanţă, în speţă tenisul de masă, cât şi programei şcolare, când este interzisă accesul în incinta şcolii şi deci activitatea de tenis de masă a fost întreruptă. Desfăşurarea concursurilor interne a stabilit un clasament în care primul loc l-a ocupat Dumitru Nechiti, urmat de Alexandru Secheli şi Gheorghe Vîju, aceasta fiind şi ierarhia anului 2008.

2.Participarea la programele AJTM Bistriţa-Năsăud a presupus deplasarea săptămânală, în primele şi ultimele patru luni din an, atât la competiţia între echipe care s-a desfăşurat în cadrul a 2 turnee de câte 2 zile, cât şi desfăşurarea competiţiilor săptămânale, în zilele de miercuri.

De asemenea, CS “MENS SANA” Năsăud a participat la şedinţele AJTM BN, ca membru al asociaţiei judeţene, şedinţe în care s-au stabilit programele AJTM, s-au analizat rezultatele obţinute la nivel judeţean şi s-au preconizat anumite măsuri de ordin strategic pentru dezvoltarea activităţii în cadrul judeţului.

Pentru menţinerea acestui sport la nivel ridicat în cadrul judeţului este nevoie ca tenisul de masă să fie susţinut la un nivel mai ridicat decât până acum, pentru a putea avea acces mai substanţial la finanţările preconizate în proiectele FRTM, deci pentru a ne păstra cât mai multe voturi valabile din cadrul judeţului la nivelul Federaţiei Române de Tenis de Masă.

Organizaţia judeţeană AJTM BN, preşedinte dl. Gheorghe BOZGA, din care face parte şi CS “Mens Sana” Năsăud, a susţinut şi susţine activitatea clubului năsăudean şi va face eforturi prin intermediul preşedintelui ei pentru dezvoltarea şi susţinerea acestuia în oraşul Năsăud, inclusiv, în faza actuală, prin oferirea posibilităţii de legitimare de jucătoare care au un grad suficient de pregătire pentru a face faţă concursurilor organizate la nivel naţional. Participarea la nivel naţional nu se poate realiza decât cu sprijinul nemijlocit al Consiliului Local şi al Primăriei oraşului Năsăud şi al DJTS BN.

3.O altă latură a activităţii noastre s-a îndreptat spre participarea la Turneul AMATuR. Dar din cauza bugetului limitat nu am participat decât la cele două etape, de început de an şi de toamnă, de la Bistriţa. Calificarea a doi jucători în grupele finale de la începutul anului a constituit un început, mai ales datorită condiţiilor precare de gregătire pe care le-am avut la finele anului 2007 şi începutul anului 2008.

4.Participarea la activităţile FRTM a însemnat participarea la lucrările Adunării Generale a FRTM desfăşurată la Buzău în 15.04.2008. Cluburile şi Asociaţiile membre ale FRTM sunt obligate să participe la cel puţin două competiţii cu caracter naţional organizate de aceasta. În caz de neparticipare timp de doi ani consecutiv, îşi pierd dreptul de vot în AG din anul următor.

AJTM Bistriţa-Năsăud, CS “MENS SANA” Năsăud şi alte cluburi şi asociaţii judeţene fac eforturi pentru lărgirea bazei de jucători afiliaţi la FRTM. Dar avem nevoie de sprijinul Consiliului Local şi Primăria oraşului Năsăud şi a DJTS Bistriţa-Năsăud.

Preşedinte,

Ştefan Ghioc

Raport de activitate CS “Nord Star” pe anul 2008

În anul 2008, Clubul Sportiv “Nord Star” cu ajutorul susţinerii financiare a Consiliului Orăşenesc Năsăud a participat la următoarele competiţii, fiind singura echipă de baseball din Transilvania.

-Deplasare la ANS Bucureşti în vederea ridicării documentelor de fiinţare a clubului – 246 lei;

-Deplasare Bucureşti – Adunarea generală FRBS + legitimări + taxe de joc – 839 lei;

-Campionatul Naţional Juniori III – sală – Roman – 330,29 lei;

-Turneul I – Campionat Naţional – seniori – Călăraşi – 4098,06 lei;

-Turneul II – Campionat Naţional – seniori – Suceava – 1550,67 lei;

-Selecţie Juniori III pentru Campionatul European 2009 (a fost selecţionat sportivul Marian Lucian Teodor) + Şcoală de Antrenori – 155 lei.

Totalul cheltuielilor clubului în anul competiţional 2008 s-au ridicat la valoarea de 7219,02 lei, din care susţinerea Consiliului Orăşenesc a fost de 5000 lei. Diferenţa din suma cheltuită a fost suportată de către sportivi, iar participarea juniorilor III a fost limitată la o singură competiţie, de asemenea, susţinută financiar de către părinţii acestora.

Preşedinte,

prof.Marian Niculae

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5