Activitatile desfasurate de catre Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţa Persoanei Beclean în anul 2011

Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţa Persoanelor Beclean

are următoarea structură: Serviciul de Evidenţă a Persoanelor, Compartiment Stare Civilă şi Compartiment Ghişeu Unic.Serviciul deserveşte oraşul Beclean şi 12 comune cu o populaţie activă de 48502 locuitori.

În anul 2011 în cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta Persoanelor Beclean şi-au desfăşurat activitatea 3 persoane, toţi fiind încadraţi ca personal contractual.

Pregătirea profesională continuă se realizează permanent la nivelul serviciului, prin discutarea actelor normative, a ordinelor, instrucţiunilor şi dispoziţiilor cu caracter normativ.

Principalele atribuţii ale Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta Persoanelor sunt:

Pe linie de evidenţă a persoanelor atribuţiile vizează asigurarea, întocmirea şi elaborarea următoarelor categorii de acte: carte de identitate, carte de alegător, carte de identitate provizorie, aplicarea reşedinţei pe actul de identitate, comunicarea de date din Registrul permanent de evidenţă a populaţiei pentru personele fizice şi juridice în conformitate cu Legea 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date,restabilirea domiciliului cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate, schimbări de nume pe cale administrativă şi actualizarea bazei de date cu comunicările de naştere şi deces primite de la compartimentele de stare civilă şi cu alte informaţii primate de la diferite instituţii.

Taxe percepute: cartea de identitate-7 lei; cartea de identitate provizorie- 1 leu; comunicarea de date din Registrul permanent de evidenţă a populaţiei pentru personae fizice şi juridice -1 leu. Aceste taxe,în conformitate cu prevederile legale în vigoare, intră în bugetul Consiliilor Locale.

În conformitate cu H.G. nr.1375/2006, pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare unitară a dispoziţiilor legale privind evidenţa, domiciliul , reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, la solicitarea instituţiilor sau persoanelor interesate, serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor participă,în colaborare cu autorităţile administraţiei publice locale, la organizarea unor activităţi de preluare a imaginii, folosind echipamente foto digitale şi de primire a documentelor necesare eliberării cărţilor de identitate, pentru persoanele aflate în următoarele situaţii: sunt netransportabile sau intrenate în unităţi sanitare ori de ocrotire socială; locuiesc în localităţi izolate sau aflate la distanţe mari de serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor.Persoanele care sunt victime ale calamităţilor naturale, ale incendiilor sau alte dezastre, sunt scutite de la plata cheltuielilor de producere şi eliberare a actelor de identitate .Scutirea se face,cu aprobarea şefului de serviciu în baza declaraţiei pe propria răspundere dată în prezenţa personalului serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor precum şi a comunicării de la Primăria locului de domiciliu.

În anul 2011, pe linie de evidenţa persoanelor au fost desfăşurate, în principal următoarele activităţi:

-Cărţi de identitate –4686

-Cărţi de alegător – 4587

- Cărţi de identitate provizorii – 105

-Schimbări de domiciliu- 2858

- Reşedinţe – 343

- Copii înregistraţi – 433

- Persoane verificate – 997

- Persoane asitate în unităţile de ocrotire socială –144

-Copii la 14 ani puşi în legalitate - 574

- Acţiuni cu camera mobilă – 11- cu 51 persoane puse în legalitate.

Pe linie de informatică au fost desfăşurate activităţi de actualizare a registrului permanent de evidenţă a populaţiei cu datele privind persoana fizică , în baza comunicărilor primite de la alte ministere şi autorităţi ale administraţiei publice locale precum şi a documentelor prezentate de cetăţeni cu ocazia soluţionării cererilor acestora.De asemenea a fost înregistrată în baza de date imaginea persoanelor care au solicitat eliberarea actelor de identitate sau stabilirea reşedinţei.

Principalele atribuţii ale compartimentului de stare civilă sunt următoarele: întocmeşte actele de naştere , de căsătorie şi de deces şi eliberează certificatele doveditoare;înscrie menţiuni pe marginea actelor de stare civilă; atribuie codul numeric personal; primeşte cererile şi efectuează verificări cu privire la schimbarea numelui pe cale administrativă şi transcrierea certificatelor de stare civilă procurate din străinătate.

Toate actele şi faptele de stare civilă sunt înregistrate şi păstrate definitive în registre de stare civilă acte a căror securitate este definitorie şi esenţială pentru legitimarea persoanei fizice.

În anul 2011 în cadrul acestui compartiment au fost înregistrate în registrul de intrare/iesire un număr de 1103 cereri a persoanelor fizice.

În cadrul Compartimentului de Stare Civilă sunt încheiate acte de stare civilă pentru cetăţenii români cu domiciliul sau reşedinţa în oraşul Beclean şi localităţile componente, sunt înregistrate faptele de stare civilă ale cetăţenilor români, ale cetăţenilor străini şi apatrizi produse pe teritoriul oraşului şi pe teritoriul altor state, în condiţiile prevăzute de dispoziţiile legale, precum şi orice modificare intervenită în statutul juridic al acestora.Pe baza înregistrărilor efectuate compartimentul eliberează certificate şi adeverinţe titularilor drepturilor, mandatarilor şi reprezentanţilor legali.

De asemenea, la nivelul compartimentului, sau întocmit referate şi dispoziţii privind , privind rectificarea actelor de stare civilă, se întocmesc sesizări pentru deschiderea procedurii succesorale, se întocmesc şi se comunică serviciului judeţean, dosarele pentru schimbarea numelui pe cale administrativă.

Situaţie statistică privind activitatea de stare civilă:

-Acte de stare civilă întocmite, total: 363

-acte de naştere 182

-acte de căsătorie 65

-acte de deces 116

-Certificate de sare civilă eliberate,total: 607

-certificate de naştere 370

-certificate de căsătorie 102

-certificate de deces 135

-Operare menţiuni comunicate de alte servicii 211

-Întocmire sesizări pentru deschiderea procedurii succesorale 31

-Sentinţe operate 31

- Documente/cereri intrate pentru soluţionare 1103

-Extrase pentru uz oficial de pe actele de stare civilă 34

-Adeverinţe de celibat 12

-Dosare de alocaţie de stat pentru copii 111

-Adeverinte de stare civilă 27

-Transcrieri certificate de stare civilă 15

În perioada analizată nu s-au înregistrat acte de indisciplină sau de încălcări ale legii de catre lucrătorii serviciului , activitatea desfăşurandu-se în conformitate cu prevederile legale şi cu respectarea ordinelor şi metodologiilor în vigoare. Deşi numărul lucrătorilor serviciului a fost insuficient raportat la volumul de muncă activitatea cu publicul s-a desfaşurat în condiţii bune, astfel încât cetăţenii au fost deserviţi cu operativitate.

Comentarii

12/05/16 18:01
Teodor Libotean

Buna ziua ma numesc Teodor Libotean vau trimis un dosar de aici din Austria si am fost la finante si au spus ca nu lati trimis va rog foarte frumos pentru ca nu imi da alocatie formularul este 401

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5