ANUNŢ DE LICITAŢIE

Privind concesionarea prin licitaţie publică deschisă, a imobilului teren şi construcţie în suprafaţă de 349 mp, proprietatea Comunei Cetate, identificat prin CF nr. 25850 Cetate, număr cadastral 25850 si 25850-C1, situat în loc. Orheiul Bistritei, nr. 138, cu destinaţia spaţiu comercial

1.1. COMUNA CETATE unitate administrativ teritorialã, si CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CETATE, cu sediul în comuna Cetate, sat. Satu Nou, str. Principalã, nr. 53, judeţul Bistriţa Nãsãud, telefon/fax 0263/ 217419, cod de inregistrare fiscal RO 4347364, cont iban nr. RO 87 TREZ 1012145020401XXX deschis la Trezoreria Bistrita Judetul Bistrita-Nasaud, reprezentată legal prin Primar Moldovan Daniel
Atribuirea contractului de concesiune, se va face prin procedura de atribuire a licitaţiei publice, cu respectarea prevederilor OUG nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică,
2.1.1. Calitatea de concesionar o poate avea orice persoană fizică sau juridică, română care desfăsoară, in mod legal, activitate economică autorizată.
Concedentul va asigura obţinerea documentaţiei de atribuire de către orice persoană interesată, care înaintează o solicitare în acest sens. Punerea la dispoziţie a documentaţiei către persoanele interesate care au înaintat o solicitare în acest sens, se va face pe suport hârtie, contra cost -120 lei.
2.1.2. Orice persoană interesată are dreptul de a solicita clarificări privind documentaţia de atribuire. Concedentul va răspunde, în mod clar, complet şi fără ambiguităţi, la orice clarificare solicitată, într-o perioadă care nu va depăşi 2 zile lucrătoare de la primirea unei astfel de solicitări.
2.1.3. (1) Pentru desfăşurarea procedurii licitaţiei este obligatorie participarea a cel puţin 3 ofertanţi.
Procedura de licitaţie se poate desfăşura numai dacă în urma publicării anunţului de licitaţie au fost depuse cel puţin 3 oferte valabile. Ofertele se depun la sediul Consiliului local Comunei Cetate, până la data de 21.04.2016, ora 12.00. Ofertantul are obligaţia de a depune oferta într-un exemplar original, semnat si stampilat pe fiecare pagina de catre ofertant ori de o persoana autorizata de acesta precum şi într-un exemplar electronic (CD/DVD, format PDF şi Excel). Oferta are caracter obligatoriu, din punct de vedere al conţinutului, pe o perioadă de 90 zile de la data deschiderii.
2.1.4. (1) Plicurile care conţin oferta, închise şi sigilate, se deschid la data de 22.04.2016, ora 13. După deschiderea plicurilor exterioare în şedinţă publică, comisia de evaluare elimină ofertele care nu conţin totalitatea documentelor şi a datelor solicitate in documentatie. Pentru continuarea desfăşurării procedurii de licitaţie este necesar ca după deschiderea plicurilor exterioare cel puţin 3 oferte să întrunească condiţiile stabilite în documentatie.
2.1.5. (1) În cazul în care în urma publicării anunţului de licitaţie nu au fost depuse cel puţin 3 oferte valabile, concedentul este obligat să anuleze procedura şi să organizeze procedura de negociere directă.
Soluţionarea litigiilor apărute în legătură cu atribuirea, încheierea, executarea, modificarea şi încetarea contractului de concesiune, precum şi a celor privind acordarea de despăgubiri se realizează potrivit prevederilor Legii nr. 554/2004, cu modificările ulterioare.
Acţiunea în justiţie se introduce la secţia de contencios administrativ a Tribunalului Bistriţa Năsăud.

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5