Anunţ licitaţie spaţiu în comuna Budacu de Jos

1.Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoană de contact: Comuna Budacu de Jos, comuna Budacu de Jos, sat Budacu de Jos, nr.251, judeţul Bistriţa-Năsăud, telefon/fax 0263/272.006, e-mail: [email protected], cod fiscal 4347348. 2.Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie închiriat: - Spațiu compus din 4 camere în suprafață totală de 51,37mp, situat în sat Jelna, nr.168, CF 27539, Nr.cadastral 27539; -Spațiu compus din 2 camere în suprafață totală de 21,12mp, situat în sat Jelna, nr.168, CF 27539, Nr.cadastral 27539; -O cameră cu suprafață de 12mp, situată în sat Jelna, nr.168, CF 27539, Nr.cadastral 27539; -Bunurile aparțin domeniului public al Comunei Budacu de Jos, județul Bistriţa-Năsăud, conform H.C.L.Budacu de Jos nr.59/21.08.2023 și temeiului legal: O.U.G.nr.57/03.07.2019. 3.Informații privind documentația de atribuire: Se regăsesc în caietul de sarcini. 3.1.Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: La cerere, de la sediul instituției, Compartimentul Registratură. 3.2.Denumirea și datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul instituției de la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire: Se poate obține de la Compartimentul Registratură, din cadrul Comunei Budacu de Jos, comuna Budacu de Jos, sat Budacu de Jos, nr.251, judeţul Bistriţa-Năsăud. 3.3.Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G.nr.57/2019 privind Codul administrativ: 20Lei/exemplar, se achită numerar la Casieria Comunei Budacu de Jos. 3.4.Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 15.11.2023, ora 14.00. 4.Informații privind ofertele: 4.1.Data-limită de depunere a ofertelor: 23.11.2023, ora 10.00. 4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele: Comuna Budacu de Jos, comuna Budacu de Jos, Compartimentul Registratură, sat Budacu de Jos, nr.251, judeţul Bistriţa-Năsăud. 4.3.Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: Se depun într-un singur exemplar, în două plicuri sigilate: unul exterior și unul interior. 5.Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor: 23.11.2023, ora 11.00, Comuna Budacu de Jos, comuna Budacu de Jos, sat Budacu de Jos, nr.251, judeţul Bistriţa-Năsăud. 6.Denumirea, adresa, numărul de telefon și/sau adresa de e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Secția a-II-a Civilă de Contencios Administrativ și Fiscal a Tribunalului Bistrița-Năsăud, Bistrița, Str.Alba-Iulia nr.1, județul Bistrița-Năsăud, telefon 0263/213.528, fax 0263/231.509, e-mail: [email protected]. 7.Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 01.11.2023.

 

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5