CONSILIUL LOCAL PRUNDU BÂRGĂULUI ÎN PLINĂ ACTIVITATE

Consiliul local din Prundu Bârgăului este alcătuit din următorii consilieri: BADIU AUREL, BRUJ N. GAVRIL, BRUJ GUŢIU OVIDIU, BULBUC V. ZAHARIE, BURAGA IOAN, DODU VASILE, GREABU GHEORGHE, KRESTEL ANDREI, MONDA NICOLAE TOMA, PENCIU – PASCU VASILE, POP IOAN, RAŢIU LEON, RĂCILĂ TOADER, VLAD LEON, VLAD ILIE, viceprimar. În deplină înţelegere cu primarul ILIE AVRAM, activitatea din trimestrul II - 2011, a cuprins numeroase hotărâri, luate în interesul cetăţeanului şi spre binele comunei Prundu Bârgăului. Pentru o mai bună prezentare a problemelor discutate şi realizate, redăm alăturat ordinea de zi a celor trei şedinţe de consiliu local, desfăşurate în ultimele 3 luni (aprilie, mai şi iunie).

România

JUDETUL BISTRITA-NASAUD

PRUNDU BARGAULUI

Tel 0263-265009

Fax: 0263-265011

e-mail: [email protected]

Nr. 2399/19.04/24.03.2011

PRIMAR

CONVOCATOR

În conformitate cu prevederile art. 39 alin I, alin 3 si alin. 5 din Legea nr. 215/2001, privind administratia publica locala, se convoaca Consiliul Local al Gomunei Prundu Bargaului în şedinţa ordinară la data de 28.04.2011, ora 14.00, la sediul Primariei comunei Prundu Bargaului, judetul Bistrita - Năsăud cu urmatoarea:

ORDINE DE Zl:

1. Proiect de hotarare privind stabilirea destinatiei materialului lemons ce se va exploata în anul 2011 din cota anului 2011 din padurile proprietate publica a comunei Prundu Bargaului. Initiator Avram Ilie - primarul comunei

2. Proiect de hotarare privind stabilirea preturilor de vanzare a masei lemonoase destinate populatiei, din suprafetele cu vegetatie forestiera ce apartin comunei Prundu Bargaului. Initiator Avram Ilie - primarul comunei

3. Proiect de hotarare privind aprobarera organigramei si a statului de functii pentru aparatul de specialitate al Primarului comunei Prundu Bargaului. Initiator Avram Ilie - primarul comunei

4. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului local de actiune pentru zonele vulnerabile la nitrati din surse agricole la nivelul comunei Prundu Bargaului.

Initiator Avram Ilie - primarul comunei

5. Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui desedinta. Initiator Avram Hie - primarul comunei

6. Informare privind executia bugetului de venituri §i cheltuieli a comunei Prundu Bargaului pe primul trimestrul al anului 2011. Prezinta Avram Ilie - primarul comunei

7. Informare privind modul de ducere la Tndeplinire a hotararilor adoptate de Gonsiliul Local al comunei Prundu Bargaului. Prezinta Avram Ilie - primarul comunei

8. Diverse -

8.1 Prezentarea notificarii privind oferta SC BICATRANS SRL, cu privire la imobilul situat la numarul administrativ 511 Prundu Bargaului

Prezinta d-na Bâca Elena

8.2 Prezentarea cererilor persoanelor fizice si juridice adresate Consiliului Local

PRIMAR, Avram Ilie

România

JUDETUL BISTRITA-NASAUD

PRUNDU BARGAULUI

Tel. 0263-265009

Fax:0263-265011

e-mail: [email protected]

Nr. 2956/25.V.2011

CONVOCATOR

În conformitate cu prevederile art. 39 alin. 2, alin. 3 şi alin. 5 din Legea nr. 215/2001, privind administratia publica locala, se convoaca Consiliul Local al comunei Prundu Bargaului Tn §edinta extraordinara la data de 27.05.2011, ora 1400, la sediul Primariei comunei Prundu Bargaului, cu urmatoarea

ORDINE DE ZI:

1. Proiect de hotarare privind instrumentarea proiectului «Modernizare drumuri forestiere în comuna Prundu Bargaului».

Initiator: Avram Ilie - primarul comunei

2. Informare privind:

2.1. Solicitarea C.M.I, dr. Bonea Viorica Prundu Bargaului pentru atribuirea spatiului destinat cabinetului medical din Prundu Bargaului pe perioada de 10 ani.

2.2. Solicitarea d-lui Vlad Dănuţ din comuna Prundu Bargaului nr. 1171 pentru atribuirea directa a Fondului de Vanatoare «Tihuta» catre Asociatia de Vanatoare «Şoimu».

PRIMAR, Avram Ilie

POZA PRIMĂRIEI PRUNDU BÂRGĂULUI

România

JUDETUL BISTRITA-NASAUD

PRUNDU BARGAULUI

Tel 0263-265009

Fax: 0263-265011

e-mail: [email protected]

Nr 3317/23.06.2011

PRIMAR

CONVOCATOR

În conformitate cu prevederile art. 39 alin I, alin 3 si alin. 5 din Legea nr. 215/2001, privind administratia publica locala, se convoaca Consiliul Local al Gomunei Prundu Bargaului în şedinţa ordinară la data de 30.06.2011, ora 14.00, la sediul Primariei comunei Prundu Bargaului, judetul Bistrita - Năsăud cu urmatoarea:

ORDINE DE Zl:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea preţurilor dc vânzarc a masei lemnoase destinate agenţilor economici din suprafeţele cu vegetaţie forcstieră care aparţin comunci. Iniţiator Avram Ilie - primarul comunei.

2. Proiect de hotărâre privind stabilirea taxei generale anuale de acces în locurile de aşteptare ta taxi din comuna Prundu Bârgăului, Jud. Bistriţa – Năsăud. Iniţiator Avram Ilie - primarul comunei.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea taxei de intrare şi de folosire a tcrenului cu suprafaţă sintetică din incinta Bazei Sportive "HENIU" Prundu Bârgăului. lniţiator Avram Ilic - primarul comunei.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarca trecerii din domcniul public al comunei Prundu Bârgăului în domeniul privat al comunei Prundu Bârgăului, a suprafeţei de ... ha, în vederea punerii la dispoziţia cmisiei comunale de fond funciar.

comi ski co vtunak de fond funciar. lniţiator Avram Ilie - primarul comunei.

5. Proiect de hotărâre privind punerea la dispoziţia comisiei locale pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a unei suprafeţe de teren. lniţiator Avram Ilie - primarul comunei.

6. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea hotărârii nr. 7/31.03.2011, privind reorganizarea poliţiei comunitare ca structură de poliţie locală, compartiment funcţional în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Prundu Bârgăului. lniţiator Avram Ilie - primarul comunei.

7. Diverse.

7.1. Prezentarea adresei nr. 111 / B / 9285 / 8.06.2011 emisă de Instituţia prefectului Bistriţa – Năsăud, având ca obiect reactualizarea declaraţiilor dc intcrcse personale ale aleşilor locali.

7.2. Rczolvarca cererilor persoanelor fizicc şi juridice adrcsatc Consiliuiui Local Prundu Bârgăului.

PRIMAR, Avram Ilie

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5