PROIECTE EUROPENE, ÎN VIZIUNEA CONSILIULUI LOCAL PRUNDU BÂRGĂULUI

Noul Consiliu Local, al comunei Prundu Bârgăului, rezultat în urma alegerilor locale din luna iunie 2008, şi-a asumat, încă de la prima şedinţă, de după organizare, greaua misiune a multiplelor probleme, nerezolvate, ale capitalei Ţării Bârgaielor, mult rămasă în urma celorlalte localităţi surori, în cursa comună spre Europa modernă.

Din noul Consiliu Local, al comunei Prundu Bârgăului, fac parte următorii: Badiu Aurel, Bruj N.Gavril, Bruj-Guţiu Ovidiu, Bulbuc V. Zaharie, Buraga I. Ioan, Dodu Vasile, Greabu Gheorghe, Krestel Andrei, Monda T. Nicolae Toma, Penciu-Pascu Vasile, Pop I. Ioan, Raţiu V. Leon Ioan, Răcilă A. Toader, Vlad I. Ilie, Vlad A. Leon.

Plecând la drum, în ideia formării unei echipe omogene, consilierii au început cu inventarierea patrimoniului comunei, demararea etapelor premergătoare reactualizării planurilor de urbanism general şi de detaliu, construirea unei pieţe noi, a unui nou sediu de primărie conform cerinţelor europene şi stoparea lucrărilor de mansardare a sediului actual, aflat în pericol de prăbuşire, care este o clădire de peste două secole, de importanţă istorică locală, impropie unei instituţii moderne, care va trebui să fie reabilitată, în acelaşi stil arhitectonic, pentru a fi utilizată, în perspectivă, ca un posibil muzeu al întregii Ţări a Bârgaielor.

ŞEDINŢA DE CONSILIU DIN 29.08.2008

În conformitate cu prevederile art. 39 alin 1 , alin 3 si alin. 5 din Legea nr. 215/2001, privind administratia publică locală, primarul Avram Ilie a convocat şedinţa ordinară din data de 29.08.2008 ora 14,00, care a avut loc la sediul Consiliului Local Prundu Bârgăului, judeţul Bistriţa-Năsăud cu următoarea ordine de zi:

l. Proiect de hotărâre privind constituirea unei comisii în vederea identificării şi verificării situaţiei juridice şi a folosinţei imobilelor aparţinând Statului român, cuprinse în domeniul public şi privat al comunei, sau care urmează a fi cuprinse în patrimoniul Consiliului Local, inclusiv pentru înscrierea acestora în evidenţele Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară. Iniţiator: Avram Ilie –primarul comunei

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii unui imobil din domeniul public, în domeniul privat al comunei Prundu Bârgăului, în vederea perfectarii unui schimb de teren.

Iniţiator: Avram Ilie –primarul comunei

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării unui schimb de imobile constând din teren, între comuna Prundu Bârgăului şi d-na Nistor Antonia.

Iniţiator: Avram Ilie –primarul comunei

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea de către Consiliul Local a demarării etapelor premergătoare realizării unui Plan Urbanistic General pentru comuna Prundu Bârgăului.

Iniţiator: un grup de 5 consilieri (Badiu Aurel, Buraga Ioan, Dodu Vasile, Bruj Gavril şi Krestel Andrei).

5. Proiect; de hotărâre privind aprobarea de către Consiliul Local a demarării etapelor premergătoare construirii unei noi pieţe agroalimenatre, în comuna Prundu Bârgăului.

Iniţiator: un grup de 5 consilieri (Badiu Aurel, Buraga Ioan, Dodu Vasile, Bruj Gavril şi Krestel Andrei).

6. Proiect de hotărâre privind aporbarea de către Consiliul Local a demarării etapelor premergatoare construirii unui nou sediu pentru Primăria comunei Prundu Bârgăului.

Iniţiator: un grup de 5 consilieri (Badiu Aurel, Buraga Ioan, Dodu Vasile, Bruj Gavril şi Krestel Andrei).

7. Proiect de hotărâre privind retragerea aprobării începerii lucrărilor de mansardare a sediului actual al Primariei şi redirecţionarea fondurilor în vederea construirii unui nou sediu. Iniţiator: un grup de 5 consilieri (Badiu Aurel, Buraga Ioan, Dodu Vasile, Bruj Gavril şi Krestel Andrei).

8. Proiect de hotărâre privind abrogarea Hotărârii Consiliului Local nr_/ _2008, privind organizarea unui depozit de material lemnos pe terenul achiziţionat de la familia Navroschi. Iniţiator: un grup de 5 consilieri (Badiu Aurel, Buraga Ioan, Dodu Vasile, Bruj Gavril şi Krestel Andrei).

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Unităţii Medico Sociale Susenii Bârgăului. Iniţiator: Avram Ilie –primarul comunei.

lO. Prezentarea problemelor curente.

10.1 Prezentarea cererilor adresate de persoanele fizice şi agenţii economici, Consiliului Local Prundu Bârgăului.

Invitat: Vrăsmaş Macedon - contabil şef la Primăria Prundu Bârgăului.

INVENTARIEREA PATRIMONIULUI ŞI CONSTRUIREA UNUI SEDIU NOU AL PRIMĂRIEI PRUNDENE

În şedinţa de Consiliu Local din 29.08.2008 s-a constituit o comisie, alcătuită din primarul Avram Ilie şi consilierii Bruj Ovidiu, Bruj Gavril, Răcilă Toader, Monda Nicolae , Vlad Leon şi ing. Corciu Mariana, care să expertizeze fiecare imobil din patrimoniul comunei. În privinţa schimburilor de teren Consiliul Local a dat aviz favorabil, condiţionat de îndeplinirea condiţiilor legale, care urmează a se verifica de către consilieri şi experţi. O altă comisie, alcătuită din primarul Avram Ilie şi consilierii Bruj Ovidiu, Badiu Aurel, Greabu Gheorghe şi Bruj Gavril, urmează a efectua demersurile privind reactualizarea planurilor urbanistice, general, zonal şi de detaliu, ale comunei.

Au fost aprobate, în unanimitate, hotărârile de stabilire a comisiilor despre care s-a făcut vorbire, precum şi cele cu privire la demararea lucrărilor premergătoare efectuării PUG-urilor, mutarea pieţei agroalimentare, Susenii Bârgăului, construirea unui sediu nou al primăriei, aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Unităţii Medico Sociale, abrogarea unor hotărâri anterioare şi prezentarea problemelor curente, ale persoanelor fizice şi agenţilor economici. În privinţa retragerii aprobării începerii lucrărilor de mansardare a sediului actual al primăriei, hotărârea a fost amânată până la efectuarea unei expertize de specialitate.

ŞEDINŢA DE CONSILIU DIN 19.09.2008

Şedinţa ordinară din data de 19.09.2008 ora 14.00, aConsiliului Local Prundu Bârgăului, judeţul Bistriţa-Năsăud, convocată, în temeiurile legale, de primarul Avram Ilie, s-a desfăşurat într-o sală a Căminului Cultural, din localitate, întrucât localul actualei primării a fost, eliberat, în totalitate, pentru şantierul de construcţii, care s-au intensificat, în această toamnă. Această şedinţă, recentă, a avut următoarea ordine de zi:

l. Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării unui schimb de imobile, constând din teren, între comuna Prundu Bârgăului şi d-na Nistor Antonia.

Iniţiator: Avram Ilie – primarul comunei.

2. Proiect de hotărâre privind reprezentantul comunei Prundu Bârgăului în Adunarea Generală a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru gestionarea Integrală a Deşeurilor municipale, în judeţul Bistriţa-Năsăud.

Iniţiator: Avram Ilie – primarul comunei.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea reglementării transportului public de persoane şi bunuri, în regim de taxi, în comuna Prundu Bârgăului.

Iniţiator: Avram Ilie – primarul comunei.

4. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, datorate de persoanele fizice şi juridice, din comuna Prundu Bârgăului, în anul 2009.

Iniţiator: Avram Ilie – primarul comunei.

4. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor speciale, datorate de persoanele fizice şi juridice, din comuna Prundu Bârgăului, în anul 2009.

Iniţiator: Avram Ilie – primarul comunei.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea normei de hrană pentru persoanele asistate în cadrul Unităţii Medico-Sociale Susenii Bârgăului.

Iniţiator: Avram Ilie – primarul comunei.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii în administrarea Asociaţiei Proprietarilor de Pădure Bârgău-Călimani, Prundu Bârgăului, fără plata pe durata existenţei construcţiilor, a suprafeţei de 1.015 mp teren categoria de folosinţă "păşune" identificat în CF 168 Tiha Bârgăului partea III-a, nr. Top. 314/2. Iniţiator: Avram Ilie – primarul comunei.

8. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea hotărârii nr._/2007, a Consiliului Local Prundu Bârgăului, privind situaţiile în care se acordă ajutoare de urgenţă. Iniţiator: Avram Ilie – primarul comunei.

9. Prezentarea problemelor curente

9.1 Informare cu privire la organigrama, statul de funcţii şi fişa posturilor aparatului de specialitatc al Primarului comunei Prundu Birgaului ( functii publice şi contractuale)

9.2 Prezentarea cererilor adresate de persoanele fizice şi agenţii economici, Consiliului Local Prundu Bârgăului.

Invitaţi: Vrăsmaş Macedon - contabil sef, Pintilie Angela - inspector impozite şi taxe, Vlad Dumitru - referent impozite şi taxe, la Primăria Prundu Bârgăului.

STABILIREA IMPOZITELOR ŞI TAXELOR LOCALE

În cadrul şedinţei de consiliu local, din data de 19.09.2008, având ca preşedinte pe consilierul Răcilă Toader, au fost purtate discuţii aprinse, la majoritatea punctelor aflate pe ordinea de zi, iar problemele mai delicate, având anumite vicii de prezentare, au fost lăsate pentru a fi discutate la urmă, concluziile luate fiind cele mai înţelepte, ca dovadă a existenţei unei structuri bine formate şi maturizate a consiliului comunal prundean.

Problema centrală, mult discutată, a fost cea privitoare la aprobarea proiectului de stabilire a taxelor locale, precum şi ale impozitelor şi taxelor speciale, datorate de persoanele fizice şi juridice, pentru anul 2009, care au fost păstrate, în principal, în limitele actuale, unele fiind înjumătăţite, la insistenţele unei categorii de consilieri.

A fost aprobată reprezentarea comunei, în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru gestionarea Integrală a Deşeurilor municipale, în judeţul Bistriţa – Năsăud, de către primarul Ilie Avram, precum şi norma de hrană, pentru persoanele asistate, în cadrul Unităţii Medico – Sociale Susenii Bârgăului.

A fost modificată şi completată hotărârea anterioară privind situaţiile în care se acordă ajutoare de urgenţă, iar o hotărâre în privinţa reglementării transportului public de persoane şi bunuri, în regim de taxi a fost amânată, din cauza lipsei reprezentantului firmei, pentru negociere. Au mai fost prezentate organigrama, statul de funcţii şi fişa posturilor aparatului de specialitate al Primarului comunei Prundu Bârgăului, cu funcţiile publice şi contractuale şi au fost discutate cererile cetăţenilor.

În ultima şedinţă de consiliu a fost aprobat proiectul de hotărâre privind trecerea, în administrarea Asociaţiei Proprietarilor de Pădure “Bârgău – Călimani”, Prundu Bârgăului, fără plata pe durata existenţei construcţiilor, a suprafeţei de 1.015 mp teren categoria de folosinţă "păşune" identificat în CF 168 Tiha Bârgăului partea III-a, nr. Top. 314/2, iniţiat de Avram Ilie – primarul comunei. Pe acest teren, în pantă, situat în zona carierei de andezite, abandonate, din apropierea Şcolii Piatra Fântânelelor, urmează a se construi un sediu montan al Asociaţiei Proprietarilor de Pădure “Bârgău – Călimani”, din Tiha şi Prundu Bârgăului, în vederea unei mai bune gospodăriri şi supravegheri a fondului forestier din această zonă.

O altă cerere, prezentată de şeful serviciului Salvamont Bistriţa - Năsăud, ing. Marcel Berbecaru, cu o documentare judiciosă şi bine argumentat susţinută, a primit acordul de principiu, urmând ca în şedinţa următoare să fie prezentat proiectul de hotărâre, în vederea atribuirii, în folosinţă, a unei suprafeţe de 524 mp, necesară pentru construirea unei baze montane la Piatra Fântânelelor. Locaţia solicitată se situiază lângă Şcoala de la Piatra Fântânelelor, pe o veche fundaţie abandonată. Dotările de ultimă oră, ale echipelor de salvare (maşină supradotată, ateveuri şi motociclete pe şenile), cu baze în localităţile Şanţ, Maieru şi Telciu, vor fi completate cu o nouă bază montană, la Piatra Fântânelelor, unde densitatea traseelor turistice şi frecventarea acestora, în toate anotimpurile, impun implicarea promtă a specialiştilor Salvamont.

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5