Modificării legislative privind indicele de corecţie şi grupa I de muncă

 

Având in vedere prevederile:

  • Legii 340/ 2014 a bugetului de asigurării sociale de stat pe 2014, publicată in Monitorul Oficial României, Partea I, nr. 776 din 12 decembrie ;
  • Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările si completările ulterioare;
  • Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificării si completările ulterioare;

- O.U.G. nr. 113/2013 privind unele măsuri bugetare si pentru modificarea si completarea Ordonanţei de urgentă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, publicată în Monitorul Oficial nr. 830 din 23.12.2013, Partea I;

-Legii 380/2013 privind modificarea si completarea legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările si completările ulterioare vă informăm:

Conform prevederilor art. 170 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, forma iniţială,  pentru persoanele înscrise la pensie începând cu data intrării In vigoare a prezentei legi, la punctajul mediu anual determinat in condiţiile art. 95 se aplică un indice de corecţie calculat ca raport intre 43,3% din câştigul salarial mediu brut realizat pe anul precedent şi valoarea unui punct de pensie in vigoare la acea dată şi se aplica o singură dată, la înscrierea iniţiala la pensie.

Potrivit dispoziţiilor art. 193 alin. (2) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările si completările ulterioare, prevederile art. 170 urmau să intre in vigoare la data de 1 ianuarie 2012.

Conform art. 16  din Ordonanţa de Urgenta a Guvernului nr. 80 din 8 septembrie 2010, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 636 din 10 septembrie 2010, aprobată cu modificările si completările aduse de Legea nr. 283 din 14 decembrie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 887 din 14 decembrie 2011, termenul de intrare in vigoare a art. 170 din Legea nr. 263/2010 a fost prorogat până la data de 1 ianuarie 2013;

Astfel că, prevederile art. 170 (in forma iniţială) din Legea nr. 263/2010 au intrat in vigoare la data de 01.01.2013.

Formula de calcul iniţială, prevăzuta la art. 170, nu se putea aplica întrucât indicatorii prevăzuţi a fi utilizaţi la determinarea indicelui de corecţie nu puteau fi cunoscuţi la începutuI anului calendaristic. In vederea determinării indicelui de corecţie, Institutul Naţional de Statistică nu poate sa calculeze şi să comunice câştigul salarial mediu brut realizat pe anul 2012 decât in luna octombrie a anului 2013, ceea ce făcea imposibilă acordarea indicelui de corecţie de la început de an.

In acest context, a fost adoptată OUG nr. 1/2013 prin care s-a stabilit utilizarea câştigului salarial mediu brut definitiv, cunoscut in anul precedent celui în care se deschide dreptul la pensie pentru anul calendaristic anterior, comunicat de Institutul Naţional de Statistică.

            Potrivit dispoziţiilor art. 170 din Legea nr. 263/2010, aşa cum au fost modificate prin O.U.G. nr. 1/2013 pentru persoanele înscrise la pensie începând cu data intrării in vigoare a prezentei legi, la punctajul mediu anual determinat in condile art. 95 se aplică un indice de corecţie calculat ca raport intre 43,3% din câştigul salarial mediu brut realizat şi valoarea unui punct de pensie in vigoare la data înscrierii la pensie, actualizată cu rata medie anuală a inflaţiei pe anul 2011;

Începând cu anul 2013, câştigul salarial mediu brut realizat este cel definitiv, cunoscut in anul precedent celui in care se deschide dreptul la pensie pentru anul calendaristic anterior, comunicat de Institutul Naţional de Statistica.

Indicele de corecţie se aplică o singura dată, la îscrierea iniţiala la pensie.

Punctajul mediu anual rezultat in urma aplicării indicelui de corecţie reprezintă punctajul mediu anual realizat de asigurat, care se utilizează la determinarea cuantumului pensiei.

Conform prevederilor art. Ill din O.U.G. nr. 1/2013, "(1) In anul 2013, indicele de corecţie care se aplică punctajului mediu anual determinat conform prevederilor art. 95 din Legea nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare, este 1,06.

 Indicele de corecţie prevăzut  se aplica şi punctajelor medii anuale calculate pentru persoanele ale căror drepturi de pensie s-au deschis începând cu luna ianuarie 2011.

In situaţia persoanelor prevăzute mai sus, indicele de corecţie se aplică asupra punctajului mediu anual cuvenit sau aflat în plată în luna intrării in vigoare a prezentei ordonanţei de urgenţa.

 Prin Decizia Curţii Constituţionale nr. 437 din 29 octombrie 2013, publicata în Monitorul Oficial Partea I nr. 685/07.11.2013, Curtea Constituţională „constată că dispoziţiile art.  alin. (2) §i (3) din Ordonanţa de Urgenţa a Guvernului nr. 1/2013 sunt neconstitulionale."

Din considerentele cuprinse în decizia susmenţionată rezultă că la data de 01.01.2013 trebuiau aplicate prevederii art. 170 din Legea nr. 263/2010, aşa cum era in forma iniţiala.

Astfel, conform prevederilor art. IV alin. (1) lit. a), b) si c) din O.U.G. nr. 13/2013:

  • pentru anul 2011 indicele de corecţie utilizat va fi de 1.12;
  • pentru anul 2012 se va utiliza un indice de corecţie de 1.17;
  • pentru intervalul 1.01 - 22.01. 2013 indicele de corecţie este tot 1.17.

 Noul indice de corecţie se va aplica la punctajul mediu anual determinat, potrivit legii, la data

îscrierii iniţale la pensie (art. IV alin. (2) din O.U.G. nr. 113/2013).


In situaţia pensionarilor aflaţi în plată, ale căror drepturi de pensie s-au deschis începând cu data de 01.01.2011, acordarea noilor indici de corecţie se efectuează in mod automat din oficiu, fără a fi necesara depunerea unei cereri.

 Având in vedere prevederile art. 147 din Constituţia României, potrivit cărora, „(1) Dispoziţiile din legile şi ordonanţele in vigoare, precum şi cele din regulamente, constatate ca fund neconstituţionaie, îşi încetează efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Curţi Constituţionale dacă, in acest interval, Parlamentul sau Guvernul, după caz, nu pun de acord prevederile neconstituţionale cu dispoziţiile Constitutiei. Pe durata acestui termen, dispoziţiile constatate ca fiind neconstituţionale sunt suspendate de drept.

 Deciziile Curţii Constituţionale se publică in Monitorul Oficial al României. De la data publicării, deciziile sunt general obligatorii şi au putere numai pentru viitor, drepturile de pensie rezultate ca urmare a aplicării Deciziei nr. 437 din 29 octombrie 2013 a Curţii Constituţionale publicată in Monitorul Oficial Partea I nr. 685/07.11.2013 se cuvin de la data publicării acesteia in Monitorul Oficial, respectiv 07.11.2013 (art. IV alin. (3) din O.U.G. nr. 113/2013).

 

    <LLNK 12010   263 10 201   0 18>Legea nr. 263/2010 se modifică şi se completează după cum urmează:

 

    La articolul 55 alineatul (1), după litera a) se introduce o nouă literă, litera a^1), cu următorul cuprins:

    "a^1) conform tabelului nr. 1^1, în situaţia persoanelor care au realizat stagii de cotizare în grupa I de muncă, potrivit legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, cu excepţia celor realizate în activităţile care, conform prevederilor art. 30 alin. (1), sunt încadrate în condiţii speciale;

 

    Tabelul nr. 1^1

 

┌─────────────────────────────┬───────────────────────────┐

│Stagiul de cotizare realizat │Reducerea vârstei standard │

│   în grupa I de muncă       │  de pensionare cu:        │

│     ani împliniţi)          ├─────────────┬─────────────┤

│                             │     Ani     │   Luni      │

├─────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│               6             │      3      │     -       │

├─────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│               7             │      3      │     6       │

├─────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│               8             │      4      │     -       │

├─────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│               9             │      4      │     6       │

├─────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│              10             │      5      │     -       │

├─────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│              11             │      5      │     6       │

├─────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│              12             │      6      │     -       │

├─────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│              13             │      6      │     6       │

├─────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│              14             │      7      │     -       │

├─────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│              15             │      7      │     6       │

├─────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│              16             │      8      │     -       │

├─────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│              17             │      8      │     6       │

├─────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│              18             │      9      │     -       │

├─────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│              19             │      9      │     6       │

├─────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│              20             │     10      │     -       │

├─────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│              21             │     10      │     6       │

├─────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│              22             │     11      │     -       │

├─────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│              23             │     11      │     6       │

├─────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│              24             │     12      │     -       │

├─────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│              25             │     12      │     6       │

├─────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│26 de ani şi peste           │     13      │     -"      │

└─────────────────────────────┴─────────────┴─────────────┘

 

 

   La articolul 158, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

    "Art. 158. - (1) Perioadele de vechime în muncă realizate în grupa a II-a de muncă până la data de 1 aprilie 2001 constituie stagiu de cotizare în condiţii deosebite, în vederea reducerii vârstelor de pensionare."

 

 

Director Executiv Adjunct

Terente Ciui

 

Comentarii

23/01/14 06:57
LUCIAN D

Pensionarii care au la aceasta data pensie anticipată parţială cu penalizare de pana la 45 % din pensia cuvenita si care după ce legea 380/2013 a intrat în vigoare la data de 02.01.2014, îndeplininesc condiţiile pentru a beneficia de pensie pentru limită de vârstă ( conform Legii nr. 263/2010, art. 67 ), vor fi trecuti de Catre Casele de pensii, din oficiu,fara ca pensionarul sa mai faca cerere, de la pensie anticipată parţială la pensie pentru limită de vârstă ?
Sau se asteapta Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 380/2013 ?

23/01/14 11:43
Cititor

N-am inteles un lucru. Dupa legea pensiilor, pensia se calculeaza dupa cuantumul "contributiei"... la fondul de pensii. Prin lege, cei din grupele " I si II... ce avantaje au, ca vor iesi la pensie inainte de termenele de varsta necesara pensionarii... pentru ca in mod automat... cu atat mai putina va fi contributia lor la acest fond si cu atat mai mica le va fi pensia... Deci... ce folos ai cei care au reducerea varstei de pensionare, daca pensia se plateste dupa cat contribuie fiecare la aceasta ?
Cu alte cuvinte, ce ne incalzeste pe noi ca "iesim mai repede la pensie"... daca pensia va fi mai mica decat daca am munci si am contribui la fondul de pensii "pana la capatul "stagiului maxim de varsta ?

15/05/14 13:13
Crăciun Viorica

Deciziile Curţii Constituţionale se publică in Monitorul Oficial al României. De la data publicării, deciziile sunt general obligatorii şi au putere numai pentru viitor, drepturile de pensie rezultate ca urmare a aplicării Deciziei nr. 437 din 29 octombrie 2013 a Curţii Constituţionale publicată in Monitorul Oficial Partea I nr. 685/07.11.2013 se cuvin de la data publicării acesteia in Monitorul Oficial, respectiv 07.11.2013 (art. IV alin. (3) din O.U.G. nr. 113/2013).
Începînd cu ce dată intră la plată pensiile recalculate conform acestei Decizii ?
Nu spune nimeni acest lucru , este luna Mai 2014 si nu am primit cunatumul recalculat al pensiei.
Astept răspuns.
Multumesc

04/06/14 09:36
COSTEL-TITI

CIND UNEI PERSOANE I SE DESCHIDE DREPTOL LA PENSIE.

27/06/14 17:31
BARBULESCU VASILE

Dna Crăciun Viorica, nu mai asteptati ca d-na Campeanu si probabil si d-na Plumb au grija de sotii or si de ele. Ne mint cu televizor impreuna cu RTV d-na Cretulescu au turnat multe minciuni. Mergeti la Casa de Pensii si faceti o cerere, ca altfel va primiti pensia cu indice de corectie la pastele cailor.
Succes,

V Barbulescu

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5