Creşterea venitului pensionarilor prin prisma prevederilor noii legi a bugetului de asigurării sociale pentru anul 2013

Având în vedere prevederile:
- Legii nr. 6/2013 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2013 publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 107, din 22 februarie 2013 si a intrat in vigoare la 3 zile de la publicare, respectiv 25 februarie 2013, coroborate cu dispoziţiile cuprinse în :
- Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,
- OUG 1/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice,
- OUG Nr.84 din 12.12.2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare

vă comunicăm următoarele:
Conform prevederilor art. 102 din Legea nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv valoarea punctului de pensie se majorează anual cu 100% din rata inflaţiei la care se adaugă 50% din creşterea reală a câştigului salarial mediu brut, realizat pe anul precedent,astfel incit valoarea punctului de pensie creste de la 732,8 lei pentru anul 2012 la 761,2 pentru 2013 conform art.II din oug 1/2013, creşterea fiind de 4% fata de anul precedent.
Potrivit prevederilor art. 33 şi art. 34 din Legea nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale art. 2964 alin. (2) şi cele ale art. 2965 alin. (1) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, la stabilirea plafonului maxim al bazei de calcul a contribuţiei de asigurări sociale se are în vedere valoarea corespunzătoare a de cinci ori câştigul salarial mediu brut, respectiv 11.115 lei.
În conformitate cu prevederile art. 36 din Legea nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare, nivelul minim al venitului lunar asigurat înscris în declaraţia individuală de asigurare sau în contractul de asigurare socială este de 778 lei, iar nivelul maxim de 11.115 lei.
Potrivit prevederilor art. 29618 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 18 alin. (1) din Legea nr. 6/2011, pentru anul 2013 cotele de contribuţii de asigurări sociale se stabilesc după cum urmează:

- pentru condiţii normale de muncă: 31,3 %
- pentru condiţii deosebite de muncă: 36,3 %
- pentru condiţii speciale de muncă: 41,3 %.
Cota contribuţiei individuale de asigurări sociale este de 10,5%, indiferent de condiţiile de muncă.
Diferenţa dintre cotele de contribuţie de asigurări sociale aprobate prin lege, funcţie de condiţiile de muncă, şi cota de contribuţie individuală de asigurări sociale se suportă de către angajator.
Conform prevederilor art. 19 alin. (2) din Legea nr. 6/2013, coroborate cu cele ale art. 43 din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în cota de contribuţie individuală de asigurări sociale este inclusă şi cota de 4% aferentă fondurilor de pensii administrate privat fata de 3,5% in 2012.
Conform HG 23/2013 pentru stabilirea salariului minim pe economie in 2013
publicat In Monitorul Oficial Partea I nr. 52/2013 . Începând cu data de 1 februarie 2013, salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata se stabileşte la 750 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 168,667 ore in medie pe luna in anul 2013, reprezentânt 4,44 lei/ora.
În aplicarea prevederilor art. 2964 alin. (3) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2013, potrivit art. 16 din Legea nr. 6/2013, este de 2.223 lei.
Legea bugetului asigurărilor sociale conceput pentru 2013 majorează cu peste 100 de lei câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat,respectiv in 2012 acest câştig salarial era 2.117 lei,iar in 2013 el creste la 2.223 lei.
In aceste condiţii si cuantumul ajutorului de deces se majorează la 2.223 lei, in cazul asiguratului sau pensionarului.
In schimb, in cazul unui membru de familie al asiguratului sau al pensionarului, ajutorul de deces va fi in 2013 de 1112 lei , fata de 1059 de lei, cât era anul trecut.
Cuantumul ajutorului de deces prevăzut de Legea nr. 263/2010, cu modificările şi
completările ulterioare, în conformitate cu prevederile art. 17 din Legea nr. 6/2013 se stabileşte începând cu 25.02.2013 astfel:
a) în cazul decesului asiguratului sau pensionarului: 2.223 lei;
b) în cazul decesului unui membru de familie al asiguratului sau pensionarului: 1.112 lei.
Începând cu data de 1 ianuarie 2013, cuantumul indemnizaţiei pentru însoţitor, în cazul pensionarilor de invaliditate încadraţi în gradul I de invaliditate, drept ce se acordă potrivit prevederilor art. 77 alin. (1) din Legea nr.263/2010, cu modificările şi completările ulterioare, este în cuantum egal cu 80% din valoarea unui punct de pensie, stabilită în condiţiile legii, respectiv 610 lei.
Raportat la dispoziţiile art.8 de la art. II din legea nr. 283/2011, in anul 2013 cuantumul ajutorului lunar pentru şotul supraveţuitor , acordat in temeiul Legii nr. 578/2004 , precum si cuantumul indemnizaţiilor prevăzute de Legea 341/2004 a recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţie române din decembrie 1989, precum si faţă de persoanele care si-au jertfit viaţa sau au avut de suferit in urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 , cu modificările si completările ulterioare , se menţin la acelaşi nivel acordat pentru luna decembrie 2012.
In conformitate cu dispoziţiile art.18 de la art. II din legea nr. 283/2011, in anul 2013 nu se acorda indemnizaţia lunara reparatorie prevăzută la art. 4 alin. (4) Legea 341/2004 pentru următoarele categorii de beneficiari :
- Luptători Remarcaţii prin Fapte Deosebite.
- Copiii eroilor-martiri, indiferent de vârstă , dacă nu sunt încadraţi in nici o forma de învăţământ ori nu realizează venituri din motive neimputabile lor.
Ajutorul cuvenit in cazul decesului unui asigurat din cadru personalului didactic, in cuantum de 5 salarii ale persoanei decedate , suportat din bugetul de asigurării sociale de stat, conform prevederilor art. 1 alin. (5) de la art. II din Legea 283/2011, in anul 2013 nu se acorda.
În conformitate cu art. 9 din oug. 84/2012 in anul 2013 se menţin în plată la nivelul acordat pentru luna decembrie 2012 următoarele drepturi:
a)indemnizaţiile prevăzute de Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat;
b)drepturile prevăzute de Legea nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război, cu modificările şi completările ulterioare, şi de Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
c)indemnizaţiile prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările şi completările ulterioare;
d)indemnizaţiile prevăzute de Legea nr. 309/2002 privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961, cu modificările şi completările ulterioare;
e)indemnizaţia prevăzută de Legea nr. 109/2005 privind instituirea indemnizaţiei pentru activitatea de liber-profesionist a artiştilor interpreţi sau executanţi din România, republicată; f)cuantumul indemnizaţiei preşedintelui Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice, prevăzută de Legea nr. 16/2000 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Conform art. 170 din legea 263/2010 pentru persoanele înscrise la pensie începând cu data intrării in vigoare a prezentei legi, la punctajul mediu anual determinat in condiţiile art. 95 se aplica un indice de corecţie calculat ca raport intre 43,3% din câştigul salarial mediu brut realizat si valoarea unui punct de pensie in vigoare la data înscrierii la pensie, actualizata cu rata medie anuala a inflaţie pe anul 2012 .
Începând cu anul 2013, câştigul salarial mediu brut realizat, prevăzut mai sus, este cel definitiv, cunoscut in anul precedent celui in care se deschide dreptul la pensie pentru anul calendaristic anterior, comunicat de Institutul Naţional de Statistica. .
Indicele de corecţie se aplica o singura data, la înscrierea iniţiala la pensie. .
Punctajul mediu anual rezultat in urma aplicării indicelui de corecţie reprezintă punctajul mediu anual realizat de asigurat, care se utilizează la determinarea cuantumului pensiei".
In anul 2013, indicele de corecţie care se aplica punctajului mediu anual determinat conform prevederilor art. 95 din Legea nr. 263/2010, cu modificările si completările ulterioare este 1,06.
Indicele de corecţie se aplica si punctajelor medii anuale calculate pentru persoanele ale căror drepturi de pensie s-au deschis începând cu luna ianuarie 2011 asupra punctajului mediu anual cuvenit sau aflat in plata in luna intrării in vigoare a ordonanţe de urgenta nr. 1/2013
Conform art. 169. din legea 263/2010 pensionarii sistemului public de pensii ale căror drepturi de pensie s-au deschis în perioada 1 aprilie 2001 - 2 noiembrie 2008 inclusiv, numai în situaţiile în care, potrivit legii, la determinarea punctajului mediu anual s-au utilizat stagiile complete de cotizare prevăzute de legislaţia în vigoare în perioada respectivă, care au desfăşurat activităţi în locuri încadrate în grupa I şi/sau grupa a II-a de muncă, beneficiază de o creştere a punctajelor anuale realizate în aceste perioade, după cum urmează:
a) cu 50% pentru perioadele în care au desfăşurat activităţi în locuri încadrate în grupa I de muncă;
b) cu 25% pentru perioadele în care au desfăşurat activităţi în locuri încadrate în grupa a II-a de muncă.
Prevederile de mai se aplică prin acordarea diferenţei dintre creşterea punctajului mediu anual rezultată şi cea acordată conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 100/2008 pentru completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, aprobată prin Legea nr. 154/2009.
Drepturile de pensii obţinute în baza unor hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile, ca urmare a contestării recalculării şi revizuirii efectuate pentru categoriile de pensii prevăzute la art. 1 lit. c)-h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, cu modificările ulterioare, şi de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 59/2011 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor prevăzute la art. 1 lit. c)-h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, aprobată prin Legea nr. 109/2012, se suportă din bugetul asigurărilor sociale de stat.
Indicele de corecţie utilizat la determinarea punctajului realizat în sistemul public de pensii de către participanţii la fondurile de pensii administrate privat, pentru lunile în care aceştia contribuie la aceste fonduri, stabilit conform dispoziţiilor art. 151 din Legea nr. 411/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, este următorul:
- începând cu 25 februarie 2013 : (31,3 puncte procentuale - 4 puncte
procentuale) / 31,3 puncte procentuale = 0, 87220

Director Executiv Adjunct
Terente Ciui

Comentarii

06/04/15 11:29

Daca esti pensionar si ai dubii in legatura cu valoarea pensiei tale, sau daca esti in prag de pensionare si inca nu-ti cunosti valoarea pensiei, ai acum la disspozitie serviciile de calcul si consultanta dezvoltate de catere www.pensiata.ro. E bine sa sti din timp daca pensia ta contine toate contributiile tale la fondul public de pensii. Afla din timp !! Pensionarii nostrii au cu siguranta pensiile pe care le merita ! Pensia TA cum e ?

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5