Rezultatele dezbaterilor din şedinţa Consiliului Local Bistriţa

Sursa: www.primariabistrita.ro

*Bugetul general rectificat de venituri şi cheltuieli al municipiului Bistriţa pe anul 2011, se suplimentează cu suma de 425.000 lei, ajungând la suma de 208.886 mii lei.

Proiectul de hotărâre a fost adoptat fără modificări, cu 19 voturi „pentru”.

Având în vedere adresa DGFP Bistriţa-Năsăud privind suplimentarea sumelor defalcate din TVA pentru plata indemnizaţiilor persoanelor cu handicap şi Adresa Direcţiei de Sănătate Publică a jud. Bistriţa-Năsăud privind alocarea de fonduri pentru plata cheltuielilor de personal aferente medicilor din instituţiile de învăţământ a fost propusă majorarea bugetului local astfel:

La venituri : se majorează cu suma de 425 mii lei, reprezentând 360 mii lei - sume defalcate din TVA pentru plata indemnizaţiilor persoanelor cu handicap şi 65 mii lei – sume alocate de la bugetul de stat pentru plata cheltuielilor de personal aferente medicilor din unităţile de învăţământ.

La cheltuieli se majorează bugetul local cu suma de 425 mii lei – cap. 68.02 „Asigurări şi asistenţă socială”, cu destinaţia arătată anterior.

Din Fondul de Rezervă bugetară se propune alocarea sumei de 38 mii lei astfel : 38 mii lei – transfer pentru Centrul Cultural Municipal, din care 20 mii lei pentru achiziţie anvelope de iarnă pentru autocar, 8 mii lei pentru susţinerea acţiunilor culturale cu ocazia sărbătorilor de iarnă şi 10 mii lei pentru branşare curent electric la sediu din L. Rebreanu nr.23.

Se suplimentează bugetul cu suma de 325 mii lei, la cap. „Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică”, reprezentând fonduri alocate de Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului pentru blocuri cu destinaţia de locuinţe sociale Viişoara, conform listei de finanţare şi actului adiţional transmise către municipiul Bistriţa.

*Proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru anul 2012, datorat de persoanele vârstnice îngrijite în Căminul pentru Persoane Vârstnice Bistriţa şi a contribuţiei lunare de întreţinere a acestora.

Costul mediu lunar de întreţinere are în vedere cheltuielile de întreţinere, pentru hrană şi gospodărie, obiecte de inventar, echipament şi cazarmament, materiale sanitare în conformitate cu clasificaţia bugetară specifică bugetelor autorităţilor administraţiei publice locale. Nu se iau în calcul la stabilirea costului mediu lunar de întreţinere cheltuielile aferente plăţii salariilor pentru personalul angajat în cămine, plăţii medicamentelor şi cheltuielile de capital.

Astfel, se stabileşte costul mediu lunar de întreţinere pentru anul 2012 datorat de persoanele vârstnice pentru serviciile de îngrijire efectuate în Căminul pentru persoane vârstnice prin Serviciul public municipal „Direcţia Municipală de Servicii Sociale Bistriţa” în cuantum de 590 lei.

De asemenea, se stabileşte modalitatea de acoperire a valorii integrale a contribuţiei astfel:

a) persoanele vârstnice care au venituri şi sunt îngrijite în cămin datorează contribuţia lunară de întreţinere în cuantum de până la 60 % din valoarea veniturilor personale lunare, fără a se depăşi costul mediu lunar de întreţinere, respectiv 590 lei;

b) diferenţa până la concurenţa valorii integrale a contribuţiei de întreţinere se va plăti de către susţinătorii legali ai persoanelor vârstnice îngrijite în cămin dacă realizează un venit pe membru de familie mai mare decât salariul minim brut pe economie în vigoare;

c) Consiliile Locale ale localităţilor de domiciliu al persoanelor vârstnice internate în Cămin vor suporta diferenţa dintre costul total de întreţinere şi contribuţia proprie a acestora sau a aparţinătorilor, potrivit Hotărârii nr.202/22.12.2004.

Proiectul de hotărâre a fost adoptat fără modificări, cu 19 voturi „pentru”.

*Proiect de hotărâre privind unele măsuri pentru stimularea încasării impozitelor, taxelor, chiriilor şi redevenţelor datorate bugetului local al municipiului Bistriţa de către persoanele fizice, în anul 2012.

Cu scopul de a veni în sprijinul persoanelor fizice care întâmpină dificultăţi în achitarea obligaţiilor bugetare restante, în cursul anului 2010 a fost pusă în aplicare Hotărârea Consiliului Local nr. 258/2009 privind unele măsuri pentru stimularea încasării impozitelor, taxelor, chiriilor şi redevenţelor datorate bugetului local al municipiului Bistriţa de către persoanele fizice, în anul 2010.

Prezentul proiect de hotărâre propune ca, în scopul stimulării încasării veniturilor la bugetul local al municipiului Bistriţa pentru anul 2012, la cererea motivată a contribuabililor persoane fizice care vor înregistra la data de 31.03.2012 majorări/penalităţi de întârziere la plata impozitelor, taxelor, chiriilor şi redevenţelor datorate bugetului local al municipiului Bistriţa, aceştia să poată beneficia de înlesniri la plata acestor creanţe bugetare accesorii.

În categoria creanţelor bugetare accesorii sunt cuprinse:

a) majorările de întârziere datorate pentru neplata la termen a impozitelor şi a taxelor datorate bugetului local al municipiului Bistriţa, inclusiv cele din anii precedenţi, calculate până la data plăţii integrale a debitelor;

b) majorările de întârziere datorate stabilite prin acte de inspecţie fiscală încheiate de organele competente, ulterior datei intrării în vigoare a prezentei hotărâri, pentru impozite şi taxe datorate bugetului local al municipiului Bistriţa, calculate până la data plăţii integrale a debitelor;

c) majorările de întârziere datorate stabilite prin acte de inspecţie fiscală care au fost contestate potrivit legii şi se află în curs de soluţionare la organele competente;

d) penalităţile de întârziere datorate pentru neplata la termen a chiriilor şi a redevenţelor restante calculate până la data plăţii.

Creanţele bugetare accesorii, respectiv majorările de întârziere datorate şi penalităţile de întârziere prevăzute mai sus, vor fi scutite la plată dacă debitorii persoane fizice care au depus cerere în acest sens îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiţii:

a) impozitele şi taxele datorate bugetului local al municipiului Bistriţa şi neachitate la data de 31.12.2011 au fost plătite integral până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri ori vor fi plătite până la data de 31.03.2012, inclusiv;

b) impozitele şi taxele datorate bugetului local al municipiului Bistriţa, cu termenul de plată la 31. 03.2012 vor fi plătite integral;

c) chiriile şi redevenţele datorate bugetului local al municipiului Bistriţa, cu termene de plată în anul 2011 şi cele cu termen scadent până la 31.03.2012 inclusiv au fost plătite integral până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, ori vor fi plătite până la data de 31.03.2012, inclusiv.

Pentru a beneficia de această scutire la plată, contribuabilii persoane fizice vor depune, până la data de 31.03.2012 inclusiv, o cerere motivată, la Direcţia Economică - Venituri şi/sau Serviciul public municipal „Direcţia Patrimoniu" şi/sau „Direcţia de administrare a pieţelor din municipiul Bistriţa” şi/sau „Direcţia Servicii Publice Bistriţa”, la care vor anexa documente justificative.

Hotărârea va intra în vigoare începând cu data de 01 ianuarie 2012.

Proiectul de hotărâre a fost adoptat fără modificări, cu 20 de voturi „pentru”.

Proiect de hotărâre privind măsuri de stimulare a îmbunătăţirii performanţei energetice şi a aspectului estetic al clădirilor de locuinţe colective prin acordarea scutirii de la plata impozitului aferent locuinţei pentru proprietarii din blocurile de locuinţe care executa lucrări de reabilitare termică pe cheltuială proprie în perioada 2012-2013.

Creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, prin realizarea unor lucrări de izolare termică a blocurilor de locuinţe, are ca efect reducerea consumurilor energetice pentru încălzirea apartamentelor, în condiţiile asigurării şi menţinerii climatului termic interior, respectiv reducerea costurilor de întreţinere cu încălzirea şi reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. Totodată, se realizează şi ameliorarea aspectului urbanistic al localităţii prin reabilitarea faţadelor, reparaţia acoperişurilor şi înlocuirea tâmplăriilor exterioare. Având în vedere că aceste lucrări se vor finanţa de către fiecare proprietar care nu beneficiază de programul de reabilitare termică a imobilelor desfăşurat de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, se propune acordarea de facilităţi fiscale pentru aceştia.

Aşadar, proprietarii apartamentelor din blocurile de locuinţe construite şi recepţionate până la sfârşitul anului 1990, care execută lucrări de reabilitare termică în perioada 2012-2013, pe cheltuială proprie, beneficiază, o singură dată, de diminuarea impozitului pe clădiri pe o perioadă de 7 ani, cu începere de la data de 1 ianuarie a anului fiscal următor finalizării lucrărilor de reabilitare.

De asemenea, persoanele care solicită Autorizaţie de Construire pentru execuţia lucrărilor de reabilitare termică a clădirii vor fi scutite de la plata taxei pentru eliberarea Certificatului de Urbanism şi a Autorizaţiei de Construire.

Autorizaţia de Construire se va solicita, respectiv elibera doar pe o scară întreagă sau pe tot blocul, şi nu pe apartamente individuale sau etaje.

Scutirea de la plata impozitului pe clădiri se acordă individual, la cererea proprietarului, în baza documentaţiilor tehnice care atestă reabilitarea termică a clădirilor:

a. Copie după actul de identitate al solicitantului;

b. Dovada de proprietate asupra imobilului;

c. Documentele referitoare la starea iniţială a imobilului: auditul energetic, certificatul de performanţă energetic iniţial, măsurile de intervenţie recomandate de auditorul energetic, poze cu aspectul iniţial a imobilului;

d. Proiectul tehnic de execuţie a lucrărilor de intervenţie prevăzute în auditul energetic;

e. Documentele referitoare la starea finală a imobilului: proces verbal de recepţie la terminarea lucrărilor de intervenţie, certificatul de performanţă energetic la starea finală a imobilului, poze cu aspectul final al imobilului;

Măsurile de intervenţie care trebuie făcute la reabilitarea imobilului vor cuprinde cel puţin următoarele lucrări: anveloparea tuturor faţadelor în întregime şi refacerea finisajelor cu vopsea decorativă, înlocuirea tâmplăriei vechi cu tâmplărie performantă energetic, inclusiv la casa scarii şi uşa (uşile) de la intrare, izolarea planşeului peste ultimul nivel, izolarea planşeului de la subsol în cazul în care sunt locuinţe la parter.

Este bine de ştiut că procentul de reducere a impozitului se va face diferenţiat, în funcţie de tipul lucrărilor de intervenţie efectuat şi de calitatea acestora, şi anume: vor beneficia de reducerea impozitului cu 50%, pe o perioadă de 7 ani, proprietarii apartamentelor din blocurile de locuinţe care au executat lucrări de reabilitare termică pe cheltuială proprie şi care fac dovada unui consum energetic pentru încălzirea imobilului de maximum 100kWh/mp/an, cu 70% cei care vor face dovada unui consum energetic pentru încalzirea imobilului de maximum 80kWh/mp/an şi cu 100% proprietarii care fac dovada unui consum energetic pentru încălzirea imobilului de maximum 80kWh/mp/an, şi care au realizat şi lucrările de execuţie sau înlocuire a şarpantei vechi a imobilului.

Contribuabilii vor beneficia de această facilitate doar dacă la data depunerii dosarului nu figurează în evidenţele fiscale cu debite restante.

Proiectul de hotărâre a fost adoptat fără modificări, cu 17 voturi „pentru”.

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5