Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil

Pr.Vasile Beni
Ziua de 8 noiembrie este înscrisă în calendar ca fiind sărbătoarea sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil. În cultul nostru ortodox, credinţa noastră în îngeri este întărită în mod deosebit. Îngerul îl primim la Botez, iar el este cel care asistă în chip nevăzut la rugăciunile noastre, în special la oficierea Sfintei Liturghii. Dacă ne gândim la  cântarea Heruvicului în care intonăm: „Noi care pe heruvimi, cu taină închipuim, şi Făcătoarei de viaţă Treimi, cântarea întreită aducem” şi mai cu seamă căutarea heruvimică de la Sfânta Liturghie mai înainte sfinţită când zicem: „Acum puterile cele cereşti împreună cu noi slujesc”.Îngerii care înconjoară tronul lui Dumnezeu sunt totdeauna prezenţi la oficierea sfintelor noastre slujbe. Ei înconjoară sfântul potir, după sfinţirea darurilor, atunci când preotul apare în faţa Sfântului Altar, zicând: „Cu frică cu Dumnezeu, cu credinţă şi cu dragoste să vă apropiaţi”.Haideți să ne oprim mai pe scurt la trei învățături legate de această sărbătoare.                                                                                                               
Ce sunt îngerii?-ființe spirituale și necorporale, creați de Dumnezeu,înaintea lumii văzute.Înger înseamnă vestitor,iar îngerii de toate categoriile sunt slujitorii lui Dumnezeu,aducând la îndeplinire voia Lui și slăvindu- L neîncetat.Sf. Dionisie Aeropagitul îi împarte în trei cete sau grupe:-serafimi ,heruvimi și tronuri,-domniile ,puterile și stăpâniile,   -începătoriile,arhanghelii și îngerii.Dumnezeu a rânduit fiecărui om un înger păzitor,care are o legătură directă cu sufletul nostru,el este martorul tăcut a ceea ce făptuim și gândim, îndreptându- ne spre bine și izbăvindu-ne de rău.Fiecare credincios are alături un înger ca apărător și păstor care să-l îndrume în viață(Sf. Vasile cel Mare),iar îngerul îl primim la Botez ,când preotul se roagă:,,însoțește viața lui cu înger de lumină,ca să- l izbăvească pe el de toată bântuiala potrivnicului,de întîmpinarea celui viclean,de demonul cel de amiază și de nălucirile rele”.Îngerul îi arată omului că este chipul lui Dumnezeu și el ne oferă un model de conduită morală în viețuirea pământească a omului.De la el învățăm smerenia ,ascultarea rugăciunea,înțelepciunea și iubirea față de om.În momentul rugăciunii omul îl are mereu în apropiere pe îngerul său păzitor așa cum Iisus l-a avut în grădina Ghetsimanii –de unde învățăm că în cele mai grele perioade ale vietii,umanul simte o prezență tainică care este cea a îngerului păzitor.Sf Maxim Mărturisitorul ne arată că omul și îngerul se întâlnesc în Biserică la Sfânta Liturghie,unde împreună se roagă și aduc doxologie lui Dumnezeu.Arhanghelii însă sunt căpetenii de îngeri,cu rol de mare vestitor al tainelor lui Dumnezeu.                                                                    
 
Sfântul arhanghel Mihail, -numele de Mihail se tâlcuieşte „puterea lui Dumnezeu”, este voievodul oştilor cereşti şi cel dintâi din ceata Sfinţilor Arhangheli. El poartă sabie de foc şi are slujba de a păzi legea lui Dumnezeu şi de a birui puterea vrăjmaşilor. Când Lucifer a greşit în cer şi au început a cădea mulţime de îngeri, atunci toate puterile cereşti tulburîndu-se, a stat Arhanghelul Mihail în mijloc şi a strigat: Să luăm aminte! Din clipa aceea a încetat căderea îngerilor, căci toţi luând aminte de glasul lui şi la greşeala îngerilor răi, au căzut înaintea slavei lui Dumnezeu, preamărind numele Lui. Tot Mihail s-a certat cu diavolul în pustiul Arabiei pentru trupul lui Moise, zicând: Certe-te pe tine Domnul! (Iuda 1, 9). De asemenea, el a însoţit pe poporul ales din Egipt în pămîntul fădăduinţei. El a adus cele zece pedepse peste poporul cel împietrit al lui Faraon. El s-a arătat păzitor oştilor lui Isus Navi, căruia i-a zis: Eu sînt Voievodul oştilor Domnului şi acum am venit (Iosua 5, 14).El a stins cuptorul celor trei tineri din Babilon. El a păzit pe Daniil cu viaţă, în groapa cu lei. El a adus foc şi pedeapsă peste cetăţile cele desfrînate, Sodoma şi Gomora. El a dat biruinţă lui Ghedeon în luptă. El a scos viu pe Lot din Sodoma. El a făcut multe minuni, precum cea din Colose, minunea din Mânăstirea Dochiarul (Sfîntul Munte) etc. Iar la sfîrşitul veacului, tot el, împreună cu ceata arhanghelilor, va suna din trîmbiţă, va scula pe cei morţi şi va aduna toate limbile la judecată, după mărturia Sfîntului Apostol Pavel care zice: Că Însuşi Domnul, întru poruncă, cu glasul Arhanghelului şi întru trâmbiţa lui Dumnezeu, se va pogorî din cer (I Tesaloniceni 4, 16).                               
 
Sfântul arhanghel Gavriil-Numele de Gavriil se tâlcuieşte „bărbat-Dumnezeu”, este arhanghelul bunelor vestiri de bucurie, care are misiunea de a vesti oamenilor tainele cele mari dumnezeieşti. El nu mai poartă sabie de foc, ci crin de neântinată bucurie. El este foarte dulce la vedere şi plin de dumnezeiască blândeţe. Pentru aceasta a şi fost ales şi trimis de Dumnezeu la Fecioara din Nazaret să-i vestească taina cea mare a întrupării Domnului. Tot el a adus vestea zămislirii Maicii Domnului dumnezeieştilor ei părinţi Ioachim şi Ana. El a vestit în templu Sfântului Zaharia că soţia lui va naşte la bătrâneţe pe Sfîntul Ioan Botezătorul. El a dus vestea cea bună Anei, mama proorocului Samuil.Sfântul Arhanghel Gavriil a dus la cer rugăciunea Fecioarei Maria când petrecea în templu. El i se arăta adesea şi-i descoperea taine negrăite. Îi aducea hrană îngerească la Sfânta Sfintelor. El a auzit cel dintîi despre taina întrupării lui Hristos, mai înainte decât toţi îngerii. El a rostit cel dintâi numele Preadulcelui Iisus. El a pus nume Sfântului Ioan Botezătorul. El a vestit păstorilor că în Betleem s-a născut Mesia. El a cântat cel dintâi Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu şi pe pămînt pace, între oameni bunăvoire! (Luca 2, 14). El a învăţat pe păstori să cânte. El a descoperit magilor taina întrupării. El a liniştit pe Iosif când voia să lase pe Fecioara Maria. El i-a poruncit să fugă în Egipt cu Pruncul şi iarăşi să se întoarcă în Nazaret.Sfântul Gavriil ocroteşte pe fecioare, acoperă pe mame, păzeşte pe prunci, duce rugăciunile cele fierbinţi la Dumnezeu şi aduce înapoi împlinirea cererilor. El slujeşte tainelor celor mari şi ajută la înmulţirea şi mântuirea neamului omenesc.Să ne rugăm așadar bunului Dumnezeu cu cuvintele pe care le auzim la fiecare sfântă Liturghie ca să ne dăruiască:,,înger de pace,credincios,îndreptător,păzitor al sufletelor și al trupurilor noastre de la Domnul să cerem”.Amin!
 
Fie ca din această zi Sfântă, în drumul lin al vieţii, celor care poartă numele Arhanghelilor Mihail şi Gavril să răsară mereu câte-o rază de soare care să vă aducă fericire şi pace sufletească. Multă sănătate şi un sincer "La mulţi ani!".
.
 

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5