16 august 2017 - termenul pentru depunerea raportărilor contabile la 30 iunie 2017

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Bistriţa Năsăud informează contribuabilii că în Monitorul Oficial nr. 463 din 21 iunie 2017 a fost publicat, OMFP nr. 895/2017 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2017 a operatorilor economici, precum si reglementarea unor aspecte contabile.

Potrivit noului act normativ, sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2017 a operatorilor economici se aplică:

  entităţilor cărora le sunt incidente prevederile OMFP nr.1.802/2014, şi care în exerciţiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei;

 – societăţilor cărora le sunt incidente Reglementările contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aprobate prin OMFP, nr. 2844/2016, şi care în exerciţiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei;

–  subunităţilor deschise în România de societăţi rezidente în state aparţinând Spaţiului Economic European, indiferent de exerciţiul financiar ales, în condiţiile legii;

- operatorilor economici al căror exerciţiu financiar este diferit de anul calendaristic.

Entităţile  autorizate, reglementate şi supravegheate de BNR, respectiv de ASF vor depune la unităţile teritoriale ale MFP raportări contabile la 30 iunie 2017 în formatul şi în termenele prevăzute de reglementările emise de BNR respectiv de ASF.

             Notă! Încadrarea în cifra de afaceri de 220.000 lei se face pe baza indicatorilor determinaţi din situaţiile financiare anuale ale exerciţiului financiar precedent, respectiv a balanţei de verificare încheiate la finele exerciţiului financiar precedent.

Termenul pentru depunerea la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice a  raportărilor contabile  la  30 iunie 2017  este până  cel  târziu  la data de  16 august 2017.

Raportările se depun la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, în format hârtie şi în format electronic (PDF cu XML ataşat), sau numai în formă electronică pe portalul www.e-guvernare.ro, având ataşată o semnătură electronică extinsă.

 Entităţile pot depune raportările contabile şi la oficiile poştale, prin scrisori cu valoare declarată, pe suport magnetic, împreună cu formularele listate cu ajutorul programului de asistenţă elaborat de Ministerul Finanţelor Publice, semnate, potrivit legii.

 Formatul electronic al raportărilor contabile la 30 iunie 2016, conţinând formularistica necesară şi programul de verificare cu documentaţia de utilizare aferentă, se obţine prin folosirea programului de asistenţă elaborat de Ministerul Finanţelor Publice.

 Programul de asistenţă este pus la dispoziţia entităţilor gratuit de unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice sau poate fi descărcat de pe portalul Ministerului Finanţelor Publice, de la adresa www.mfinante.ro.

Important!

Nu întocmesc raportări contabile la 30 iunie 2017, entităţile care nu au desfăşurat activitate de la data înfiinţării până la 30 iunie 2017, cele care în tot semestrul I al anului 2017 s-au aflat în inactivitate temporară, cele înfiinţate în cursul anului 2017, precum şi persoanele juridice care se află în curs de lichidare, potrivit legii.

Nedepunerea raportărilor contabile la 30 iunie 2017 în condiţiile prevăzute de ordin se sancţionează cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei, conform prevederilor <LLNK 11991    82 11 242  42 29>art. 42 din Legea nr. 82/1991 a contabilităţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

                  Potrivit reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014, entităţile sunt încadrate în 3 categorii: microentităţi, entităţi mici, entităţi mijlocii şi mari, în funcţie de îndeplinirea anumitor criterii de mărime. Prin ordin sunt stabilite cerinţe specifice de raportare contabilă pentru fiecare categorie de operatori economici.

            De asemenea, prin ordin se modifică tratamentul contabil aplicabil certificatelor verzi, prevederi valabile începând cu data de 1 aprilie 2017.

Baza legală:  OMFP nr. 895/2017 pentru aprobarea sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2017 a operatorilor economici,precum si pentru reglementarea unor aspecte contabile, publicat in Monitorul Oficial nr. 463 din 21 iunie 2017.

Parasca Cristian C-tin,

ŞEF ADMINISTRAŢIE

 

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5