200.000 de euro pentru proiecte de încurajare a activităţilor turistice

Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (APDRP) anunţă deschiderea în perioada 12 Octombrie – 06 Noiembrie 2009 a sesiunii pentru depunerea proiectelor în cadrul Măsurii 313 - „Încurajarea activităţilor turistice”. Suma alocată pentru finanţarea proiectelor care vor fi depuse în această sesiune este de 68.027.847 Euro.

Sprijinul nerambursabil acordat în cadrul acestei măsuri de investiţii este de maxim 200 000 de euro pentru un proiect.

Termenul limită pentru depunerea proiectelor în cadrul acestei sesiuni este vineri, 6 noiembrie, ora 12:00.

Cererile de finanţare pentru proiectele de investiţii se depun la sediile Oficiilor Judeţene ale APDRP pe raza cărora se realizează investiţia.

Pentru a fi selectat spre finanţare, proiectul trebuie să acumuleze puncte, conform criteriilor de selecţie menţionate în Ghid. Procedura de selecţie şi documentele de informare pentru depunerea proiectelor sunt afişate pe pagina oficială de Internet a APDRP, www.apdrp.ro.

Pentru această sesiune, Ghidul Solicitantului a fost actualizat pentru a eficientiza procesul de accesare a fondurilor europene.

Una dintre clarificări se referă la faptul că reprezentantul legal trebuie să fie persoana desemnată să reprezinte solicitantul în relaţia contractuală cu Agenţia, conform legislaţiei în vigoare. Depunerea Cererii de Finanţare se poate face de orice altă persoană, cu procură notarială din partea persoanei desemnate să reprezinte solicitantul, conform legislaţiei în vigoare.

O altă completare priveşte faptul că beneficiarul trebuie să dovedească dreptul de proprietate asupra terenului pe care urmează să realizeze investiţia sau dreptul de folosinţă, pe o perioadă de cel puţin 10 ani.

Pentru încadrarea corectă a activităţilor din proiect în codul CAEN , se va lua în considerare noul cod CAEN revizuit 2, editat de Institutul Naţional de Statistică-Centrul Naţional de Pregătire în Statistică, ce cuprinde detalierea activităţilor prevazute în codurile CAEN.

Pentru beneficiarii publici care acceseaza Măsura 313, decontarea TVA-ul reprezintă o cheltuială neeligibilă, conform art. 71(3) din Regulamentul 1698/2005.

De asemenea, cuantumul avansului pe care beneficiarul îl poate solicita a crescut de la 20% la 50%. Astfel, pentru beneficiarul a cărui Contract de finanţare s-a încheiat în perioada 1 ianuarie 2009 – 31 decembrie 2010 şi care a optat în Cererea de Finanţare sau până la data depunerii primei cereri de plată, pentru obţinerea valorii avansului în vederea demarării investiţiei, APDRP poate să acorde un avans de maxim 50% din valoarea ajutorului public.

Tot în ceea ce priveşte avansul, în Ghidul solicitantului este menţionat că beneficiarul care a încasat de la Autoritatea Contractantă plata în avans şi solicită prelungirea perioadei de execuţie, este obligat, înaintea solicitării prelungirii duratei de execuţie iniţiale a contractului, să justifice, pe bază de documente, acoperirea avansului până la data încheierii duratei de execuţie iniţiale prevazută în Contractul de Finanţare.

Tot conform noilor condiţii, beneficiarul este obligat să nu înstrăineze sau să modifice proiectul pe o perioadă de 5 ani de la ultima plată efectuată de Agenţie.

O altă completare adusă Ghidului Solicitantului este că Studiul de fezabilitate sau Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii, sunt necesare şi pentru ONG-uri. De asemenea, Comunele şi Asociaţiile de Dezvoltare Intercomunitară trebuie să prezinte Avizul tehnic emis de către Inspectoratul de Stat în Construcţii, pentru toate acţiunile din cadrul proiectului.

Informaţii suplimentare

Măsura 313 - „Încurajarea activităţilor turistice” face parte din Axa III –„Îmbunătăţirea calităţii vieţii în zonele rurale şi diversificarea economiei rurale” şi are ca obiectiv general dezvoltarea activităţilor turistice în zonele rurale care să contribuie la creşterea numărului de locuri de muncă şi a veniturilor alternative, precum şi la creşterea atractivităţii spaţiului rural.

Obiectivele specifice ale Măsurii 313 se referă la crearea şi menţinerea locurilor de muncă prin activităţi de turism, în special pentru tineri şi femei, la creşterea valorii adăugate în activităţi de turism, la crearea, îmbunatăţirea şi diversificarea infrastructurii şi a serviciilor turistice, cât şi la creşterea numărului de turişti şi a duratei vizitelor acestora.

Obiectivele operaţionale vizează creşterea şi îmbunătăţirea structurilor de primire turistică la scară mică, dezvoltarea sistemelor de informare şi promovare turistică, crearea facilităţilor recreaţionale în vederea asigurării accesului la zonele naturale de interes turistic.

Beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat prin Măsura 313 sunt micro-întreprinderile, dar şi persoane fizice neînregistrate ca agenţi economici care se vor angaja ca până la data semnării contractului de finanţare să se autorizeze cu un statut minim de persoană fizică autorizată şi să funcţioneze ca microîntreprindere. De asemenea, beneficiari eligibili pot fi şi Comunele, prin reprezentanţii lor legali, Asociaţiile de Dezvoltare Intercomunitară realizate doar între commune şi organizaţiile non-guvernamentale, în condiţiile în care aplică pentru proiecte de interes public şi negeneratoare de profit, acest lucru putându-se realiza numai în cadrul componentelor „c” şi „d” ale acestei măsuri.

Investiţiile eligibile în cadrul Măsurii 313 sunt împărţite pe patru componente.

Componenta „a” a acestei măsuri se referă la investiţii în infrastructura de primire turistică şi anume la construcţia, modernizarea, extinderea şi dotarea structurilor de primire turistice (structuri agroturistice şi alte tipuri de structuri de primire turistice realizate de o micro-întreprindere) având până la 15 camere. Tipurile de structuri de primire turistice care pot fi finanţate prin această măsură cu funcţiuni de cazare sunt vilele, bungalow-urile, cabanele turistice, campingurile, satele de vacanţă, popasurile turistice, căsuţele tip camping, pensiunile turistice şi agroturistice, structurile de primire cu funcţiuni de cazare pe pontoane plutitoare .

A doua componentă (componenta „b”) se referă la investiţii în activităţi recreaţionale. Astfel, aici se încadrează investiţiile private în infrastructura turistică de agrement independentă sau dependentă de structura de primire turistică precum spaţii de campare, amenajări de ştranduri şi piscine, achiziţionare de mijloace de transport tradiţionale pentru plimbări, trasee pentru echitaţie, inclusiv prima achiziţie de cai în scop turistic (cu excepţia celor pentru curse şi competiţii) şi asigurarea adăposturilor acestora, rafting etc.

Investiţiile în infrastructură la scară mică precum centrele de informare, amenajarea de marcaje turistice, ş.a. reprezintă cea de a treia componentă (componenta „c”) a Măsurii 313.

Prin ultima componentă se poate primi finanţare pentru dezvoltarea şi marketingul serviciilor turistice legate de turismul rural - componenta „d”. Aşadar, este eligibilă elaborarea materialelor promoţionale precum prima editare a materialelor în scopul promovării acţiunilor turistice (broşuri de prezentare, panouri de informare, etc).

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS]