Masura 313 ,,Incurajarea activitatiilor turistice’’

Obiectivele Masurii 313 – Încurajarea activitatilor turistice

Masura 313 „Încurajarea activitatilor turistice” se încadreaza în Axa III –„Îmbunatatirea calitatii

vietii în zonele rurale si diversificarea economiei rurale” si are ca obiectiv general

dezvoltarea activitatilor turistice în zonele rurale care sa contribuie la cresterea numarului de

locuri de munca si a veniturilor alternative, precum si la cresterea atractivitatii spatiului rural.

Obiectivele specifice se refera la:

1. Crearea si mentinerea locurilor de munca prin activitati de turism, în special pentru

tineri si femei;

2. Cresterea valorii adaugate în activitati de turism;

3. Crearea, îmbunatatirea si diversificarea infrastructurii si serviciilor turistice;

4. Cresterea numarului de turisti si a duratei vizitelor.

Obiectivele operationale se refera la:

1. Cresterea si îmbunatatirea structurilor de primire turistice la scara mica;

2. Dezvoltarea sistemelor de informare si promovare turistica;

3. Crearea facilitatilor recreationale în vederea asigurarii accesului la zonele naturale de interes turistic.

Contributia publica aferenta Masurii 313 este de: 544.222.774 Euro

Costul total, alcatuit din contributia publica si contributia privata, este de 837.265.806 Euro.

Cine poate beneficia de fonduri nerambursabile

Beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat prin Masura 313 sunt:

Persoane fizice (neînregistrate ca agenti economici) - care vor angaja ca pâna la data semnarii contractului de finantare sa se autorizeze cu un statut minim de persoana fizica autorizata2 si sa functioneze ca microîntreprindere, iar in situatia in care, in urma autorizarii, se modifica reprezentantul legal al proiectului, se vor depune toate documentele ce demonstreaza transferul dreptului de reprezentare pentru noua forma de organizare juridica, aceasta modificare neafectand respectarea criteriilor de eligibilitate si selectie ale cererii de finantare.

Persoanele fizice se pot autoriza doarîn persoană fizică autorizată întreprindere familială sau întreprindere individuală, aşa cum sunt definite în OUG 44/2008.

Micro-întreprinderile

Comunele reprezentantii lor legali conform legislatiei nationale în vigoare, precum si asociatiile de dezvoltare intercomunitara3 realizate doar între comune înfiintate conform legislatiei nationale în vigoare (Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale cu modificarile si completarile ulterioare si Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, cu modificarile si completarile ulterioare);

ONG-uri, definite conform legislatiei nationale în vigoare

Conditii minime obligatorii pentru acordarea sprijinului

Micro-întreprinderile, atât cele existente cât si celenou înfiintate trebuie sa fie înregistrate si sa-si desfasoare activitatea propusa prin proiect în spatiul rural (atât sediul social, cât si punctul de lucru trebuie sa fie amplasate în mediul rural);

În cazul investitiilor în agroturism, beneficiarul/membrul gospodariei agricole trebuie sa desfasoare o activitate agricola în momentul aplicarii;

Beneficiarul trebuie sa demonstreze viabilitatea investitiei;

Micro-întreprinderea sa nu fie în dificultate

Structurile de primire turistice rurale vor fi în conformitate cu normele de clasificare prevazute în legislatia nationala în vigoare (Ordinul ministrului pentru întreprinderi mici si mijlocii, comert, turism si profesii liberale nr. 636/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind clasificarea structurilor de primire turistice);

Pentru investitii noi, modernizare si extindere în cazul structurilor de primire turistice rurale, altele decât cele agroturistice, nivelul de confort si calitatea serviciilor propuse prin proiect trebuie sa atinga standardul de calitate de minim 3 flori/stele;

Pentru investitii în structuri de primire agro-turistice se va respecta definitia agroturismului data în cadrul acestei fise, iar nivelul de confort si calitatea serviciilor propuse prin proiect trebuie sa atinga standardul de calitate de minim o floare;

În cazul zonelor deja dezvoltate din punct de vedere turistic, este permisa doar modernizarea si extinderea structurilor de primire turistice.

Constructia, modernizarea si extinderea cladirilor trebuie sa respecte prevederile PUG;

Constructia, modernizarea si extinderea cladirilor trebuie sa respecte/pastreze arhitectura specifica locala .

Pentru investitiile noi în structurile de primire turistice, suprafata de teren aferenta structurii de primire turistice (inclusiv în structuri de primire agroturistice) trebuie sa fie de cel putin 1000 mp4; în vederea evitarii supraaglomerarii si a fragmentarii excesive a peisajului natural (nu se aplica în cazul pontoanelor plutitoare);

Angajament din partea beneficiarului ca va introduce obiectivul investitional în circuitul turistic;

Beneficiarul sau responsabilul legal de proiect sa faca dovada detinerii de aptitudini manageriale / marketing sau în acord cu activitatea propusa prin proiect (experienta / cursuri de formare profesionala absolvite – cel putin nivel de initiere, cursuri de calificare, etc.) sau sa le dobândeasca pâna la efectuarea ultimei plati;

Beneficiarul trebuie sa prezinte toate avizele si acordurile necesare investitiei respective;

Beneficiarul trebuie sa prezinte avizele/autorizatiile de mediu necesare investitiei, sa respecte dupa caz cerintele de mediu specifice investitiilor în perimetrul ariilor protejate;

Beneficiarul trebuie sa dovedeasca dreptul de proprietate asupra terenului pe care urmeaza sa realizeze investitia sau dreptul de concesiune pe o perioada de cel putin10 ani;

Beneficiarul trebuie sa declare pe propria raspundere ca va asigura cofinantarea proiectului.

Beneficiarul care îsi propune o activitate generatoare de profit, trebuie sa declare pe propria raspundere faptul ca suma totala a ajutorului public nerambursabil accesat de catre acesta nu depaseste 200.000 Euro pe o perioada de pâna la 3 ani fiscali .

Tipuri de investitii si cheltuieli eligibile

a) Investitii în infrastructura de primire turistica

Constructia, modernizarea, extinderea si dotarea structurilor de primire turistice (structuri agroturistice si alte tipuri de structuri de primire turistice realizate de o microîntreprindere) având pâna la 15 camere;

Pentru investitii în structuri de primire turistice altele decât cele de agroturism, nivelul de confort si calitatea serviciilor propuse prin proiect, trebuie sa atinga standardul de calitate de minimum 3 flori / stele;

Pentru investitiile în agroturism structura de primire turistica, nivelul de confort si calitate a serviciilor propuse prin proiect, trebuie sa atinga standardul de calitate de minimum o floare.

Agroturismul este o îmbinare a activitatilor agricole cu serviciile turistice în interiorul unei gospodarii agricole sau ferme, ce constituie o solutie complementara de suplimentare a veniturilor din agricultura, cu efecte pozitive atât de natura economica cât si sociala, ce presupune contactul turistului cu activitatile gospodaresti, si asigurarea partiala a hranei din produse locale.

În cadrul pensiunilor agroturistice trebuie sa se desfasoare cel putin o activitate legata de agricultura, cresterea animalelor, cultivarea a diferite tipuri de plante, livezi de pomi fructiferi, etc.

În cazul zonelor deja dezvoltate din punct de vedere turistic, este permisa doar modernizarea si extinderea structurilor de primire turistice.

De asemenea, vor fi sustinute investitiile de racordare la utilitatile publice, achizitionarea de echipamente de producere a energiei din alte surse regenerabile decât bio-combustibii, ca parte componenta a proiectelor.

Tipurile de structuri de primire turistice care pot fi finantate prin aceasta masura sunt:

I. cu functiuni de cazare:

(a) vile,

(b) bungalow-uri,

(c) cabane turistice,

(d) campinguri, sate de vacanta, popasuri turistice, casute tip camping,

(e) pensiuni turistice si pensiuni agroturistice,

(f) structuri de primire cu functiuni de cazare pe pontoane plutitoare

b) Investitii în activitati recreationale

i. Investitii private în infrastructura turistica de agrement independenta sau dependenta de structura de primire turistica precum spatii de campare, amenajari de stranduri si piscine, achizitionare de mijloace de transport traditionale pentru plimbari, trasee pentru echitatie, inclusiv prima achizitie de cai în scop turistic (cu exceptia celor pentru curse si competitii) si asigurarea adaposturilor acestora (ca parte componenta a proiectului), rafting, etc.

c) Investitii în infrastructura la scara mica precum centrele de informare, amenajarea de marcaje turistice, etc.

Construirea, modernizarea si dotarea centrelor locale de informare în scopul promovarii, prezentarii si vizitarii turistice;

Dezvoltarea de sisteme electronice locale de rezervare pentru structurile de primire turistice din spatiul rural, conectate la sistemele regionale si nationale;

Amenajarea de marcaje turistice, refugii turistice de utilitate publica, etc.;

Investitii legate de refacerea în scop turistic a vechilor trasee de cale ferata cu ecartament îngust, a amenajarilor complementare acestora (ex: constructii, plan înclinat, etc.), reconditionarea echipamentelor si utilajelor;

Investitii legate de înfiintarea si amenajarea de trasee tematice (ex: “drumul vinului”, „al olaritului”, „cioplitorilor în lemn”, etc.).

d) Dezvoltarea si/sau marketingul serviciilor turistice legate de turismul rural

Elaborare de materiale promotionale precum prima editare a materialelor în scopul promovarii actiunilor turistice: brosuri de prezentare, panouri de informare, etc.

Conform Art. nr. 55 din Regulamentul (CE) nr.1974/2006 pentru toate tipurile de actiuni, vor fi sustinute cheltuielile cu:

- achizitionarea de utilaje, echipamente, hardware, soft-uri, inclusiv achizitionarea în leasing a acestora, costurile de instalare si montaj;

- costurile generale legate de întocmirea proiectului precum taxe pentru arhitecti, ingineri si consultanti, studii de fezabilitate/memorii justificative, taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor necesare implementarii proiectelor, asa cum sunt ele mentionate în legislatia nationala, achizitia de patente si licente, în limita unui procent de 10% din valoarea totala a proiectului, iar pentru proiectele care nu prevad constructii, în limita a 5%..

Valoarea maxima a fondurilor nerambursabile (intensitatea sprijinului)

Pentru investitiile în interes public negeneratoare de profit, intensitatea sprijinului public nerambursabil va fi de pâna la 100% din totalul cheltuielilor eligibile si nu va depasi valoarea de 200.000 Euro/proiect;

Pentru investitiile generatoare de profit, intensitatea ajutorului public nerambursabil va fi de pâna la:

70% din totalul cheltuielilor eligibile si nu va depasi70.000 Euro/proiect în cazul proiectelor de investitii în agroturism;

50% din totalul cheltuielilor eligibile si nu va depasi200.000 Euro/proiect pentru alte tipuri de investitii în turismul rural.

Valoarea minima eligibila a unui proiect este de 5.000 Euro.

Dr.ing. IACOB POP

DADR Bistrita-Nasaud

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5