CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE B-N

Casa de Asigurări de Sănătate a judeţului Bistriţa – Năsăud, aduce la cunoştinţa furnizorilor de servicii medicale, de medicamente în tratamentul ambulatoriu şi de dispozitive medicale, conditiile de contractare pentru anul 2009.

Perioada de 04.03.2009 – 18.03.2009 se consideră perioadă de precontractare, pentru toate domeniile de asistenţă medicală, de medicamente în tratamentul ambulatoriu şi de dispozitive medicale.

Perioada în care furnizorii vor prezenta documentele necesare încheierii contractelor, conform – art.12 respectiv art.13 – din Contractul cadru, Cererile de intrare în relaţie contractuală cu C.A.S. BN şi de încheiere a contractelor de furnizare de servicii medicale pe anul 2009, vor fi însoţite cel puţin de următoarele documente:

• Certificatul de înregistrare în registrul unic al cabinetelor medicale pentru furnizorii organizaţi conform Ordonanţei Guvernului nr.124/1998 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, indiferent de forma lor de înfiinţare şi organizare, respectiv actul de înfiinţare sau organizare, după caz;

• Autorizaţia sanitară de funcţionare sau după caz, raportul de inspecţie eliberat de autoritatea de sănătate publică prin care se confirmă îndeplinirea condiţiilor igenico-sanitare prevăzute de lege;

• Contul deschis la Trezoreria Statului sau la bancă/ Cont IBAN;

• Codul fiscal/Codul unic de înregistrare fiscală/ Codul numeric personal, după caz, (copie BI/CI);

• Dovada de evaluare a furnizorului;

• Dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical atât pentru furnizor cât şi pentru personalul medico-sanitar angajat, valabilă pe toată perioada derulării contractului;

• Dovada plăţii contribuţiei la Fond, conform prevederilor legale în vigoare.

C.A.S. BN poate solicita şi alte documente strict necesare încheierii contractelor.

OPIS-ul documentelor pentru fiecare formă de asistenţă medicală este postat pe pagina de web a C.A.S. BN ( www.casbn.ro )

Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm adresaţi-vă serviciilor specializate din cadrul instituţiei.

Toate copiile actelor solicitate vor fi ştampilate şi semnate de către reprezentantul legal al furnizorului, care va răspunde de exactitatea şi realitatea datelor transmise şi vor conţine menţiunea „ conform cu originalul”.

Fiecare furnizor trebuie să aibă documentaţia completă şi în termen, „în termen” reprezintă valabilitatea documentelor la momentul contractării, documentele se vor depune în ordinea precizată în opis.

Dosarele complete vor fi predate la secretariatul C.A.S. Bistriţa-Năsăud pentru a fi înregistrate, cel târziu până la data de 18.03.2009.

Numărul de înregistrare de la C.A.S. Bistriţa-Năsăud este obligatoriu.

Preşedinte Director General

Ec. Silvia Rusu

Director executiv 

Ec. Szekely Vilhelm

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5