CL Bistriţa: Taxă specială de salubrizare pentru persoanele fizice din Bistriţa, 118,8 lei/persoană/an

Consiliul Local Bistriţa, întrunit în şedinţa de îndată, a aprobat instituirea taxei speciale de salubrizare pentru persoanele fizice beneficiare ale serviciului de salubrizare pe raza municipiului Bistriţa in cuantum de 118,8 lei /persoană/an. (9,90 lei/persoană/lună). De asemenea, a fost aprobat Regulamentul de instituire si administrare a taxei speciale de salubrizare.

"În orice caz, a crede că poţi să faci altceva decât să institui taxă atunci când cetăţenii nu contractează, înseamnă să nu cunoşti legislaţie. Legea este foarte clară, este foarte limpede: în situaţia în care activitatea se bazează pe tarif şi pe contract între operator şi cetăţean, cetăţeanul care nu contractează sau care nu îşi onorează contractul este taxat, printr-o taxă specială pe care unităţile administrativ-teritoriale sunt obligate să o instituie, ceea ce am făcut şi noi. Nu putem să-i amendăm sau să facem altceva. Nici măcar nu am putut să impunem o taxă mai mare decât tariful, ca să îi stimulăm să încheie contract. Taxa aeste la nivelul tarifului. Aşa spune legea, atunci trebuie să ne aliniem", a precizat primarul Creţu, în plenul CL Bistriţa, răspunzându-i liberalului Florin Chereji. 

Practic, bistriţenii nu vor mai plăti pentru ridicarea deşeurilor la operator sau prin asociaţia de proprietari, ci direct la Primăria Bistriţa, asta pentru a nu mai exista posibilitatea sustragerii de la plata acestui serviciu public.

Stabilirea taxei speciale de salubrizare pentru persoanele fizice se face pe baza declaraţiei de impunere a acestora. În cazul nedepunerii declaraţiei privind taxa specială de salubrizare de către persoanele fizice în termen de 15 zile de la data aducerii la cunoştinţă publică a prezentei hotărâri, obligaţia de plată privind taxa specială de salubrizare se va stabili din oficiu si se vor emite decizii de impunere, care se vor transmite contribuabililor – persoane fizice.

Direcţia Economică – Venituri, pe baza declaraţiilor de impunere depuse de către utilizatori conform legii şi a deciziilor de impunere din oficiu, va transmite lunar Direcţiei Servicii Publice situaţia la zi a persoanelor fizice beneficiare ai serviciului de salubrizare. 

 Lunar, Direcţia Servicii Publice confirmă prestarea serviciilor către utilizatori prin serviciul de specialitate, şi va achita contravaloarea prestaţiilor reprezentând taxa specială de salubrizare, pe baza facturilor emise de operatorul desemnat al serviciului de salubrizare precum si a altor documente justificative (procese verbale de receptie a lucrarilor,note de constatare,etc), intocmite de Serviciul de specialitate din cadrul Directia Servicii Publice Bistrita.

In urma receptiei lunare a serviciilor de salubrizare, Directia Servicii Publice Bistrita va comunica operatorului numarul de persoane beneficiari ai serviciului, care va sta la baza emiterii facturii de catre operator.

 

Iată Regulamentul de instituire si administrare a taxei speciale de salubrizare!

 

I. Reglementări generale

ART.1. – (1) Conform prevederilor Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările si completările ulterioare si Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, pentru funcţionarea unor servicii publice locale create în interesul persoanelor fizice, consiliile locale pot institui taxe speciale.

            (2) În baza prevederilor din Legea nr.101/2006 Legea serviciului de salubrizare a localităţilor, pentru asigurarea finanţării serviciului de salubrizare, utilizatorii achită contravaloarea serviciului de salubrizare prin tarife (în cazul în care prestarea serviciului de salubrizare se face pe baza unui contract) sau prin taxe speciale.

ART.2. – Conform art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările si completările ulterioare, taxa specială de salubrizare, instituită potrivit prevederilor prezentei hotărâri se face venit la bugetul local şi se încasează numai de la persoanele fizice care beneficiază de serviciile publice locale pentru care s-au instituit taxele respective.

 

II. Modalităţi de stabilire a taxei speciale de salubrizare (condiţii si termene de depunere a taxei speciale de salubrizare)

ART.3. – Pe teritoriul administrativ al municipiului Bistriţa, pentru asigurarea serviciului de salubrizare, se instituie taxa specială de salubrizare.

ART.4. – Taxa specială de salubrizare se plăteşte de către toate persoanele fizice care beneficiază de serviciile de salubrizare în municipiul Bistriţa.

ART.5. – (1) Persoanele fizice menţionate la art.4 din prezentul regulament sunt obligate la plata taxei de salubrizare în funcţie de numărul de persoane din fiecare familie sau numărul persoanelor care locuiesc la o anumită adresă.

(2) În vederea calculării taxei de salubrizare, proprietarul locuinţei are obligaţia depunerii declaraţiei pentru stabilirea taxei de salubrizare, conform anexei nr.2 la prezenta hotărâre. În declaraţie se vor menţiona toate persoanele care locuiesc la acea adresă(membrii familiei, rude, chiriaşi, etc.).

(4) În situaţia în care contribuabilii – persoane fizice – deţin mai multe imobile în proprietate, vor depune o declaraţie pentru fiecare imobil cu numărul de persoane care locuiesc în acestea. Pentru imobilele proprietatea persoanelor fizice care sunt închiriate altor persoane fizice, obligaţia de a declara şi achita taxa revine proprietarului.

ART.6. – (1) Declaraţiile privind taxa de salubrizare se depun în termen de 15 zile de la data aducerii la cunoştiinţa publică a prezentei hotărâri.

(2) Declaraţiile privind taxa de salubrizare pot fi modificate în timpul anului prin depunerea unei declaraţii rectificative privind taxa specială de salubrizare, conform modelelor prezentate în anexa nr.2 la prezenta hotărâre.

(3) Declaraţiile rectificative se depun în termen de 30 de zile de la data apariţiei oricărei modificări a elementelor declaraţiei privind taxa de salubrizare, urmând ca modificarea taxei de salubrizare să se efectueze începând cu luna următoare depunerii declaraţiei.

(4) Declaraţiile de impunere si declaraţiile rectificative privind taxa specială de salubrizare se depun la sediul Direcţiei Economice-Venituri din cadrul Primăriei municipiului Bistriţa.

ART.7. – (1) În cazul nedepunerii declaraţiei privind taxa de salubrizare de către persoanele fizice, în termenul stabilit la art. 6,  obligaţia de plată privind taxa specială de salubrizare se va stabili din oficiu cu numărul de persoane din fiecare familie sau numărul persoanelor care locuiesc la o anumită adresă, pe baza informaţiilor din evidenţele Primăriei Municipiului Bistriţa.

(2) Urmare a stabilirii din oficiu a taxei de salubrizare în cazul persoanelor fizice se vor emite decizii de impunere pentru stabilirea taxei speciale de salubrizare, conform anexei nr.3 şi se vor transmite contribuabililor.

 

III. Termene şi modalităţi de plată a taxei speciale de salubrizare

           ART.8. – (1) Taxa specială de salubrizare se plăteşte anual, cu termene de plată în 2 rate egale astfel: 31 martie, respectiv 30 septembrie.

                           (2) Prin excepţie de la prevederile art. 8 alin. (1) pentru anul 2016, termenul de plată pentru taxa specială aferentă perioadei septembrie – decembrie 2016 este 31.12.2016.   

                           (3) Pentru neachitarea la termenele prevăzute la alin.(1) a taxei de salubrizare se percep majorări de întârziere de 1 %/ luna sau fracţiuni de lună.

                            (4) Taxa specială de salubrizare plătită în plus se compensează sau se restituie, după caz, în termen de 30 de zile de la data depunerii cererii.

                            (5) Pentru recuperarea sumelor datorate în contul taxei de salubrizare se aplică măsurile de executare silită, conform prevederilor Codului de procedură fiscală, cu modificările si completările ulterioare.

 

ART.9. – Taxa specială de salubrizare se încasează prin casieriile Direcţiei Economice–Venituri din cadrul primăriei sau direct în contul municipiului deschis la Trezoreria municipiului Bistriţa. De asemenea, taxa se poate achita şi online.

 

IV. Facilităţi privind plata taxei speciale de salubrizare

ART.10. – (1) Sunt scutite de la plata taxei de salubrizare următoarele categorii de persoane fizice:

             a) veteranii de război, văduvele de război şi văduvele nerecăsătorite ale veteranilor de război;

             b) persoanele prevăzute la art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, şi persoanele fizice prevăzute la art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările şi completările ulterioare;

 (2) Facilităţile fiscale prevăzute la alin.(1) se acordă începând cu luna următoare depunerii documentelor justificative.

(3) Prin excepţie de la prevederile alin.(2), persoanele fizice din categoriile menţionate la alin.(1), care sunt în evidenţa serviciului de specialitate cu scutire la plata impozitelor şi taxelor locale (aceste persoane au depus documente justificative la dosarele fiscale până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri), vor beneficia de scutire la plata taxei de salubrizare.

 

V. Sancţiuni

ART.11. – (1) Depunerea declaraţiei neconformă cu realitatea, nedepunerea declaraţiei sau a declaraţiei rectificative constituie contravenţie şi se sancţionează conform prevederilor legale.

  (2) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către persoanele împuternicite din cadrul compartimentelor de specialitate ale primăriei.

 

VI. Dispoziţii finale

ART.12. – Colectarea deşeurilor se va efectua de operatorul de salubrizare conform graficului stabilit de acesta, care va fi comunicat cetăţenilor municipiului.

ART.13. – Taxa specială de salubrizare se va actualiza anual, până la data de 31 decembrie a anului în curs pentru anul următor.

 

ooo000ooo

Comentarii

02/09/16 12:06
Cititor de Bistrita

No si ce-i atat de "scump"... ptr ca efectiv cineva vine si-ti "goleste " gunoiul din casa si nu te lasa sa innoti in el ? Daca nu ti l-ar lua nmeni ce te-ai face cu el ?

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5