Compartimentul de Dezvoltare Rurala din cadrul DADR Bistrita-Nasaud va aduce la cunostinta informatii utile in vederea accesar

Măsura 141 „Sprijinirea fermelor agricole de semi – subzistenţă” se încadrează în Axa I – „Creşterea competitivităţii sectoarelor agricol şi forestier” şi are ca obiectiv general creşterea competitivităţii exploataţiilor agricole în curs de restructurare pentru facilitarea rezolvării problemelor legate de tranziţie, având în vedere faptul că sectorul agricol şi economia rurală sunt expuse presiunii concurenţiale a pieţei unice.

Sprijinul financiar pentru această măsură este nerambursabil şi este de 476.077.390 Euro.

Beneficiarii eligibili pentru sprijinul nerambursabil acordat prin Măsura 141 sunt persoanele fizice în vârstă de până la 62 de ani (neîmliniţi la data depunerii cererii de finanţare), care desfăşoară activităţi economice, în principal activităţi agricole şi a căror exploataţie agricolă:

-are o dimensiune economică cuprinsă între 2 şi 8 UDE

-este situată pe teritoriul ţării

-este înregistrată în Registrul fermelor/Registrul agricol-

-comercializeaza o parte din producta agricola

Prin Măsura 141 se acordă sprijin public nerambursabil de 1.500 de Euro/an/fermă de semi – subzistenţă.

Pentru a beneficia de acest sprijin fermierii trebuie sa depuna o documentatie la DADR-judetean dupa anuntul de incepere a sesiuni de proiecte pe masura respectiva, adica 141.

Documentele necesare intocmirii cererii de finantare.

Solicitantul trebuie sa depuna o cerere de finantare conform anexei din Ghidul Solicitantului pe masura141 Sprijin pentru fermele de semi-subzistenta care este postata pe site-ul MADR ultima varianta obligatoriu cuprizind urmatoarele elemente (nume prenume/denumire solicitant, titlu proiect, amplasarea lui, obiectivele din fisa masurii, sediu social, statut juridic etc.). Depunerea proiectelor se va face la Directia Agricola pentru Dezvoltare Rurala, la compartimentul Dezvoltare Rurala.

Documentele obligatorii care trebuie ataşate Cererii de finanţare pentru întocmirea proiectului sunt:

1.a Pentru solicitantul autorizat, se prezintă următoarele documente la data depuneri cereri de finantare:

Certificatul de Inregistrare eliberat de către Oficiul Registrului Comerţului în conformitate cu legislaţia naţională în vigoare.

Cazierul Judiciar fără înscrieri care privesc sancţiuni economico-financiare ale solicitantului.

Cazierul fiscal eliberat de Direcţia Generală a Finanţelor Publice în conformitate cu legislaţia naţională în vigoare.

Document de la bancă cu datele de identificare ale băncii şi ale contului aferent proiectului FEADR (denumirea, adresa bancii, codul IBAN al contului în care se derulează operaţiunile cu APDRP).

Acest material este informativ, iar materialul final va fi elaborat in Ghidul Solicitantului odata cu lansarea sesiuni de proiecte.

1.b Pentru persoanele fizice neautorizate trebuie modelul de Declaraţie pe propria răspundere a solicitantului prin care acesta se angajează să se autorizeze până la data semnării Contractului de finanţare.

2.Planul de Afaceri, conform modelului prezentat pe site-ul MADR, www.madr.ro

3.Documente care atestă dreptul de proprietate/folosinţă a teren si/sau cladiri

Copie după actul de proprietate al terenului şi/sau tabel centralizator emis de Primărie semnat de persoanele autorizate conform legii, conţinând sumarul contractelor de arendare cu suprafeţele luate în arendă pe categorii de folosinţă, perioada de arendare şi/sau orice alt document care să certifice dreptul de folosinţă al terenului;

şi, după caz,

Extras din Registrul Fermelor, care trebuie să conţină date privind exploataţia agricolă: codul unic de înregistrare al solicitantului, suprafaţa utilizată, valoarea sprijinului public primit, etc

sau

Extras din Registrul Agricol emis de Primăriile locale.

şi/sau

In cazul realizarii de investitii: De exemplu, modernizarea fermei in vederea accesarii masuri121 prin Programul Nationl de Dezvoltare Rurala se cere un alt Plan de Afaceri si punctul b devine obligatoriu

b)Documentele solicitate pentru imobil (cladirile si/sau terenurile pe care sunt/vor fi realizate investitile

Actul de proprietate a imobilului;

Documentele care atesta dreptul de proprietatea asupra terenului,sau alt document incheiat de notariat, care sa certifice dreptul de folosinta al terenului(cotract de concesionare, contract de inchiriere,contract de comodat) valabil pe o perioada de 5 ani

Si, dupa caz

c.Documente solicitate pentru animale, pasari si famili de albine:

Extras din Registrul Animalelor emis ANSVSA

Document eliberat de la Primaria comunei pe raza carei isi desfasoara activitatea ferma agricola de semi-subzistenta cu profil de apicultura.

4. Certificat de producator eliberat conform legislatiei nationale inn viguare.

5.Document eliberat de către autorităţile competente (mediu, sanitar, sanitar-veterinar şi fitosanitar) prin care se certifică faptul că, investiţia propusă pentru adaptarea la standarde respectă termenele limită impuse de legislaţie (perioada de graţie).

Acest document se ataşează numai cand solicitantul acceseaza masura 121 ,,Modernizarea exploatatilor agricole referitoare la îndeplinirea conformităţii cu standardele comunitare.

6.Document care atestă că solicitantul este înregistrat într-o formă asociativă emis de către grupul de producători/asociaţia profesională cu profil agricol în conformitate cu legislaţia naţională în vigoare.

Acest document se ataşează numai pentru dovedirea criteriului de selecţie „Solicitantul este membru al unei forme asociative, recunoscute conform legislaţiei nationale în vigoare”

7. Copia actului de identitate al solicitantantului

8. Declaraţie pe propria răspundere a solicitantului prin care acesta se angajează ca toate activităţile prevăzute în Planul de afaceri să fie realizate cu respectarea legislaţiei naţionale în vigoare,.si după caz, să obţină Autorizaţia de funcţionare în acord cu aceasta ,pana la verificarea conformitatii cu Planul de Afaceri.

Declaraţie pe propria răspundere a solicitantului prin care acesta se obligă să urmeze, în primii trei ani de la primirea sprijinului, un curs de formare profesională prin măsura 111 „Formare profesională, informare şi difuzare de cunoştinţe” în cel puţin unul din domeniile: managementul exploataţiei agricole, contabilitatea fermei, protecţia mediului, agricultură ecologică etc

Persoanele fizice neautorizate la contractare prezintă următoarele documente:certificatul de înregistrare, cazierul judiciar, cazierul fiscal,

document de banca

Dr.ing. IACOB POP

Dir.exec.adj.-DADR Bistrita-Nasaud

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5