MEDITAŢIE LA DUMINICA A 8-A DUPĂ RUSALII-2015 (Înmulţirea pâinilor-mt.14,14-22)

Evanghelia zilei:“În vremea aceea Iisus a văzut mulţimea de oameni şi I S-a făcut milă de ei şi a vindecat pe bolnavii lor. Iar când s-a făcut seară, ucenicii au venit la El şi I-au zis: Locul este pustiu şi vremea, iată, a trecut; deci, dă drumul mulţimilor ca să se ducă în sate să-şi cumpere mâncare. Iisus însă le-a răspuns: N-au trebuinţă să se ducă; daţi-le voi să mănânce. Iar ei I-au zis: Nu avem aici decât cinci pâini şi doi peşti. Şi El a zis: Aduceti-Mi-le aici. Şi poruncind să se aşeze mulţimile pe iarbă şi luând cele cinci pâini şi cei doi peşti şi privind la cer, a binecuvântat şi, frângând, a dat ucenicilor pâinile, iar ucenicii, mulţimilor. Şi au mâncat toţi şi s-au săturat şi au strâns rămăşiţele de fărâmituri, douăsprezece coşuri pline. Iar cei ce mâncaseră erau ca la cinci mii de bărbaţi, afară de femei şi de copii. Şi îndată Iisus a silit pe ucenici să intre în corabie şi să treacă înaintea Lui pe ţărmul celălalt, până ce El va da drumul mulţimilor.” (Matei 14, 14-22)Minunea înmulţirii pâinilor se repetă la fiecare sfântă Liturghie şi se repetă cu fiecare moment greu prin care trecem în viaţă,dar Hristos este cu noi oferindu-ne din pâinea bucuriei.Multe ar fi sensurile duhovniceşti ale acestei evanghelii, a înmulţirii pâinilor,dar m-aş opri la cea mai importantă dintre slujbele Bisericii şi anume:
Importanţa sfintei Liturghii pentru creştin-Ce este- şi care este folosul participării la sfânta Liturghie?Slujba de laudă şi de preamărire adusă lui Dumnezeu.Dacă prin celelalte Taine primim anumite daruri ,prin sfânta Liturghie îl primim pe darul darurilor care este Iisus Hristos.La sfânta Liturghie Dumnezeu se cobaoară printre oameni şi suie oamenii la Dumnezeu”(pr.Arsenie Boca) Cea mai importantă slujbă a Bisericii este sfânta Liturghie,este centrul cultului ortodox,slujba în care Hristos Însuşi vine,în puterea Duhului Sfânt,în mijlocul nostru pentru a ni se dărui în sfânta Împărtăşanie,dar şi pentru a ne uni în Trupul Său care este Biserica,făcându-ne părtaşi împărăţiei lui Dumnezeu.În sfânta Liturghie se realizează,prin excelenţă intrarea noastră în Împărăţia lui Dumnezeu.Sfânta Liturghie-este jertfa adevărată pentru că,ori de câte ori se săvârşeşte Duhul Sfânt actualizează opera răscumpărătoare a Mântuitorului care este concentrată în moartea şi Învierea Sa.Este Taina Tainelor deoarece ea încununează tot ceea ce s-a dat prin celelalte slujbe,unind cel mai deplin pe fiecare credincios cu Dumnezeu şi pe toţi credincioşii în Biserică care este Trupul lui Hristos.La fiecare sfântă Liturghie Duhul Sfânt actualizează,face prezentă,pentru fiecare credincios în parte şi pentru toţi laolaltă,nu numai întreaga viaţă pământească a Mântuitorului,ci şi Înălţarea Sa la cer şi chiar în mod anticipat a doua Sa venire.Hristos este prezent în slujbă tot atât de real ca şi acum două mii de ani,iar această prezenţă atinge punctual culminant la prefacerea darurilor de pâine şi vin în Trupul şi Sângele Mântuitorului.Însă Sfânta Liturghie nu este doar o anamneză a faptelor mântuitoare ale lui Hristos,ci şi o lucrare actuală a Lui pentru că El este adevăratul ei Săvârşitor.La Liturghie Hristos este în acelaşi timp-preot,jertfă şi altar,dar şi primitor al jertfei,după cum mărturiseşte rugăciunea din timpul cântării heruvimice:,,Tu eşti Cel ce aduci şi Cel ce Te aduci,Cel ce primeşti şi Cel ce Te împarţi.Sfânta Litughie este locul unde lucrează Duhul Sfânt care-L face prezent pe Hristos cel mort şi înviat în mijlocul Bisericii Sale.Părintele Arsenie Papacioc spune că nu este nici o diferenţă între raiul lui Dumnezeu şi Altar în timpul sfintei şi dumnezeieştii Liturghii.Aşadar,Liturghie înseamnă coborârea cerului pe pământ.Pentru că acolo sau mai bine zis aici în Biserică ,cu noi creştinii se află sfinţii îngeri.La momentul Heruvicului în altar coboară cete îngereşti din cer ,pentru a se minuna de frumuseţea sfintei jertfe,de prefacerea darurilor de pe sfânta masă-a pâinii şi vinului în Trupul şi Sângele Mântuitorului.La momentul axionului Maica Domnului coboară în altar şi se roagă pentru noi toţi,împreună cu toţi sfinţii.Dar însuşi Mântuitorul se află prezent pe tot parcursul sfintei Liturghii prezent pe sfânta masă a sfântului altar,în calitate de suprem şi veşnic arhiereu,prezent în chip real dar nevăzut,binecuvântând darurile ce sunt puse înainte de preot.
În Liturghia ortodoxă, la puţin timp după sfinţirea Darurilor euharistice (a pâinii şi vinului), preotul ridică Agneţul şi zice: “Se frânge şi Se împarte (dăruieşte) Mielul lui Dumnezeu, Cel ce Se frânge şi nu Se desparte (divide), Cel ce Se mănâncă pururea şi niciodată nu Se sfârşeşte, ci pe cei ce se împărtăşesc îi sfinţeşte” (Liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur). Deşi ne împărtăşim doar cu o părticică din Trupul lui Hristos, primim totuşi pe Hristos întreg.
În fiecare părticică din Sfântul Său Trup este prezent, prin harul Duhului Sfânt, Hristos întreg. Acest adevăr îl arata chiar Sfânta Evanghelie după Ioan, când Hristos Domnul spune: “Cel ce mănâncă trupul Meu şi bea sângele Meu rămâne întru Mine şi Eu întru el” (Ioan 6, 56). Aceasta înseamnă că primim Ceva (Sfântul Trup şi Sfântul Sânge ale lui Hristos), dar ne unim cu Cineva (cu Hristos). Prin Sfânta Euharistie nu ni se dăruieşte ceva trecător, ci ni se împărtăşeşte viaţa veşnică sau iubirea veşnică a Mântuitorului nostru Iisus Hristos. În acest sens, El spune: “Cel ce mănâncă trupul Meu şi bea sângele Meu are viaţa veşnică, şi Eu îl voi învia în ziua cea de apoi” (Ioan 6, 54).
Deci, Sfânta Liturghie nu e un simplu ritual, o simplă tradiţie formală, ci ea este însăşi viaţa Bisericii în legătura ei vie cu Hristos Domnul, Care a spus: “Iată, Eu Sunt cu voi în toate zilele până la sfârşitul veacului”(Matei 28, 20). Deci Sfânta Liturghie celebrează şi confirmă prezenţa iubitoare, sfinţitoare şi mântuitoare a Lui Hristos în viaţa Bisericii. Hristos Domnul este prin harul Său prezent în toată lumea, dar în modul cel mai intens, mai intim şi mai activ El este prezent acolo unde e chemat mai des şi iubit mai mult, adică în Biserica Sa, şi mai ales în Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie a Bisericii Sale, “pe care a câştigat-o cu însuşi Sângele Său” (Fapte 20, 28).
În Sfânta Liturghie mulţumim lui Dumnezeu “pentru binefacerile pe care le ştim şi pe care nu le ştim, pentru binefacerile Tale cele arătate şi cele nearătate ce ni s-au făcut nouă”.
Folosul Sfintei Liturghii şi al Sfintei Împărtăşanii pentru viaţa creştinilor este mare, fiind exprimat chiar în rugăciunile Sfintei Liturghii: “trezirea (sau trezvia) sufletului, iertarea păcatelor, împărtăşirea cu Sfântul Duh, primirea Împărăţiei cerurilor, îndrăznirea către Dumnezeu” (Rugăciunea după sfinţirea Darurilor), “sfinţirea sufletelor şi trupurilor, tămăduirea sufletului şi a trupului, izgonirea a tot potrivnicului, luminarea ochilor inimii, împăcarea sufleteştilor puteri, ajutor spre credinţa neinfruntata, dragoste nefăţarnica, desăvârşirea înţelepciunii, paza poruncilor dumnezeieşti, adăugirea dumnezeiescului har, dobândirea Împărăţiei lui Dumnezeu” (Rugăciunea întâi de mulţumire, după Dumnezeiasca Împărtăşanie, a Sfântului Vasile cel Mare), spre bucurie, spre sănătate şi spre veselie” (Rugăciunea a patra de mulţumire a Sfântului Chiril al Alexandriei).De fiecare dată când participăm la sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie avem parte de revărsarea inepuizabilă a harului Cinzecimii pe care Mântuitorul îl descrie ca fiind ,,putere de sus”
Sfânta Liturghie cuprinde în rugăciunile sale viii şi morţii, pe cei prezenţi la ea şi pe cei ce nu pot participa din motive întemeiate; ea cuprinde Biserica întreagă de la o margine la alta a pământului şi întreg universul. Ea se săvârşeşte pentru sănătatea şi mântuirea oamenilor, pentru îmbelşugarea roadelor pământului şi pentru vremuri paşnice, fiindcă prin ea se arată iubirea atotmilostivă şi atotcuprinzătoare a lui Dumnezeu pentru “lumea pe care a făcut-o dreapta Sa.De aceea să nu uităm că viaţa creştină autentică nu poate fi concepută fără Liturghie,care ocupă locul central în Biserică şi în viaţa oricărui creştin care îşi ia în serios demnitatea de mădular al trupului lui Hristos.Iar pentru a putea participa deplin la Liturghie şi nu numai este foarte important ca fiecare credincios să înţeleagă semnificaţia ei.Amin!
Pr.Vasile Beni

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5